Pakkausseloste

ZOMACTON pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 mg/ml

Tilläggsinformation

Zomacton 10 mg/ml, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

somatropin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Zomacton är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Zomacton

3. Hur du använder Zomacton

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Zomacton ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Zomacton innehåller den aktiva substansen somatropin, även känd som tillväxthormon. Tillväxthormon produceras naturligt i kroppen och har en viktig roll vid tillväxt.

Zomacton innehåller somatropin tillverkad i en fabrik för farmaceutisk tillverkning.

Zomacton används för långtidsbehandling av:

 • Barn som har tillväxtstörning beroende på otillräcklig produktion av tillväxthormon.
 • Kortvuxenhet beroende på Turners syndrom (en genetisk sjukdom som kan drabba kvinnor).

Somatropin som finns i Zomacton kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Zomacton

 • till barn som har slutat växa (med slutna epifyser)
 • använd inte Zomacton och tala om för läkaren om du har en aktiv tumör (cancer); tumörer måste vara inaktiva och du måste ha avslutat din tumörbehandling innan du påbörjar behandling med Zomacton.
 • om du är allergisk mot något av innehållsämnena i Zomacton.
 • om du har ett akut kritiskt sjukdomstillstånd som komplikationer till exempel efter öppen hjärt- eller bukkirurgi, multipel trauma från en olycka eller andningsproblem.
 • till barn med kronisk njursjukdom vid njurtransplantation

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Zomacton.

Behandling med Zomacton ska endast ske under övervakning av en kvalificerad läkare med erfarenhet av behandling av patienter med tillväxthormonbrist.

 • Patienter med Prader-Willi-syndrom ska inte behandlas med Zomacton såvida de inte också lider av brist på tillväxthormon.
 • Zomacton innehåller ett konserveringsmedel som kallas metakresol. I mycket ovanliga fall kan metakresol metakresol orsaka inflammation (svullnad) i muskler. Kontakta din läkare om du upplever smärta i muskler eller vid injektionsstället.
 • Om du har anlag för diabetes i familjen kan dina blodsockernivåer behöva kontrolleras då och då av din läkare.
 • Om du har diabetes krävs det att dina blodglukosvärden regelbundet kontrolleras och din dos kan behöva justeras för att bibehålla diabetisk kontroll. Din läkare ger dig besked om detta är nödvändigt.
 • Om din tillväxthormonbrist beror på en intrakraniell skada, bör du noga övervakas med avseende på försämring eller återfall av skadan. Om detta händer kommer din läkare att tala om för dig om du behöver avbryta behandlingen med Zomacton.
 • Om du haft en allvarlig sjukdom såsom cancer kan behandling med Zomacton ge återfall och förvärra sjukdomen. Tala omedelbart om för din läkare om du uppmärksammar symtom som oroar dig.
 • Om du har en ersättningsbehandling med glukokortikoider ska du regelbundet kontakta din läkare, eftersom du kanske behöver justera din glukokortikoiddos.
 • Störningar i sköldkörtelfunktionen kan inträffa vid behandling med Zomacton. Detta kan kräva förändrad terapi. Din läkare kommer vanligtvis att be dig att genomgå regelbundna tester för att vara säker på att sköldkörteln fungerar tillfredsställande.
 • Några barn med brist på tillväxthormon har utvecklat leukemi (ökad mängd av vita blodkroppar) oavsett om de har erhållit behandling med tillväxthormon eller ej. Det finns emellertid inga bevis för att frekvensen av leukemi skulle vara större än i den allmänna populationen. Inget samband mellan tillväxthormon och leukemi har bevisats.
 • Om du lider av komplikationer efter operation, trauma eller akuta andningsproblem.
 • Om du behöver opereras, är allvarligt skadad i en olycka eller blir allvarligt sjuk, kan din läkare behöva se över din behandling.
 • Zomacton kan orsaka inflammation i bukspottskörteln (pankreatit), vilket orsakar svår smärta i buken och ryggen. Kontakta din läkare om du eller ditt barn får ont i magen efter att ha tagit Zomacton.
   
 • Om du utvecklar tecken eller symtom på följande då du är under behandling med Zomacton ska du genast kontakta din läkare eller akutmottagning:
  •  upprepad eller svår huvudvärk
  • problem med synen
  • illamående och/eller kräkning

Konsultera din läkare om du utvecklar hälta eller smärta i höft eller knä.

Andra läkemedel och Zomacton

Tala om för läkare eller apotekspersonal:

 • om du behandlas med steroider för otillräcklig produktion av ACTH (adrenokortikotropt hormon); patienter som behandlas med glukokortikoider kan behöva få sin dos noggrant justerad när de behandlas med Zomacton.
 • om du behandlas med höga doser av androgen, östrogen eller anabola steroider eftersom de kan påskynda benmognad och därmed minska den totala tillväxtökningen.
 • om du behandlas med receptbelagda läkemedel t.ex. steroider, läkemedel för epilepsi eller läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar.
 • om du använder insulin; dosen kan behöva justeras för att behålla diabetisk kontroll. Din läkare ger dig besked om detta är nödvändigt.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Zomacton ska inte användas under graviditet och amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zomacton påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur produkten används

Använd alltid Zomacton enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare eller sjuksköterska bestämmer vanligtvis tillsammans med dig vilken som är det mest passande administrationssättet och förser dig med doseringsanvisningar till den metod som används. Dosen administreras subkutant (under huden) med injektion med injektionsspruta eller med ett nålfritt injektionshjälpmedel, ZomaJet 10.

Dosering

Tillväxthormonbrist hos barn

Din läkare beräknar den exakta dosen för dig baserat på din kroppsvikt. Generellt rekommenderas en dos på 0,17-0,23 mg per kg kroppsvikt och vecka. Veckodosen kan fördelas på sex eller sju doser, motsvarande en dagsdos av 0,02-0,03 mg per kg kroppsvikt. Maximal rekommenderad dos per vecka är 0,27 mg per kg kroppsvikt motsvarande en dagsdos av 0,04 mg per kg kroppsvikt.

Turners syndrom (endast kvinnor)

Din läkare beräknar den exakta dosen för dig baserat på din kroppsvikt. Generellt rekommenderas en dos på 0,33 mg per kg kroppsvikt och vecka. Veckodosen kan fördelas på sex eller sju doser, motsvarande en dagsdos av 0,05 mg per kg kroppsvikt.

Bruksanvisning för beredning av lösning

Zomacton är tillgängligt som ett pulver och ska endast lösas i det medföljande lösningsmedlet (vätskan).

10 mg/ml lösning för injektion bereds genom att blanda Zomacton pulver med 1 ml lösningsmedel genom att använda en glasspruta som beskrivs nedan. Instruktionen visar en adapter för användning av det nålfria injektionshjälpmedlet ZomaJet 10 eller vätskeanslutningen för överföring av vätskan för användning av konventionell injektionsspruta.

Beredning med adapter för användning av ZomaJet 10 hjälpmedel

 

Steg 1

Ta av det gula locket från Zomacton injektionsflaska.

Steg 2

Placera adaptern centrerat över injektionsflaskan med piggen neråt. Tryck sakta tills den är på plats, det hörs då ett klick.

Steg 3 och 4

Ta bort den grå skyddshatten på sprutan och det vita locket på vätskeanslutningen.

Steg 5

Placera injektionsflaskan på en plan yta och håll i adaptern. För in sprutan i injektionsflaskans adapter med ett fast tryck.

Steg 6

Tryck sakta ner sprutans kolv. Försäkra dig om att all vätska kommer in i injektionsflaskan.

Steg 7

Håll i injektionsflaskan och drag loss sprutan. Sprutans adapter kommer att stanna på plats.

Steg 8

Sätt tillbaka det vita locket på injektionsflaskans adapter. Tryck sakta tills den är på plats, det hörs då ett klick.
 

Steg 9

Sväng injektionsflaskan försiktigt fram och tillbaka tills pulvret helt har löst sig och lösningen blivit en klar, färglös lösning.

Förvara den färdigberedda injektionsflaskan med Zomacton upprättstående i kylskåp vid 2°C - 8°C. Undvik att skaka eller kraftigt blanda lösningen. Om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar ska injektionsflaskan och dess innehåll kastas. Om lösningen är grumlig efter kylskåpsförvaring låt den erhålla rumstemperatur. Om grumligheten fortfarande består, kasta injektionsflaskan och dess innehåll.

 

Beredning med vätskeanslutning för användning av konventionell injektionsspruta

Steg 1

Ta av det gula locket från Zomacton injektionsflaska. Placera vätskeanslutningen centrerat över injektionsflaskan med piggen neråt. Tryck sakta tills den är på plats, det hörs då ett klick.

Steg 2

Ta bort den grå skyddshatten på sprutan.

Steg 3

Placera injektionsflaskan på en plan yta och håll i vätskeanslutningen. För in sprutan in i vätskeanslutningen med ett fast tryck. Tryck sakta ner sprutans kolv. Försäkra dig om att all vätska kommer in i injektionsflaskan.

Steg 4

Håll injektionsflaskan och drag loss sprutan. Vätskeanslutningen kommer att stanna på plats. Sätt på locket på vätskeanslutningen.


Steg 5

Sväng injektionsflaskan försiktigt fram och tillbaka tills pulvret helt har löst sig och lösningen blivit en klar, färglös lösning.

Förvara den färdigberedda injektionsflaskan med Zomacton upprättstående i kylskåp vid 2°C - 8°C.

Undvik att skaka eller kraftigt blanda lösningen. Om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar ska injektionsflaskan och dess innehåll kastas. Om lösningen är grumlig efter kylskåpsförvaring låt den erhålla rumstemperatur. Om grumligheten fortfarande består, kasta injektionsflaskan och dess innehåll.

Administrering

Erforderlig dos av Zomacton 10 mg/ml administreras med nålfri ZomaJet 10 eller med en vanlig injektionsspruta.

Instruktion för användning av ZomaJet 10 finns i en broschyr bifogad med hjälpmedlet.

Om du använt för stor mängd av Zomacton

En överdos kan leda till lågt blodsocker (hypoglykemi), följt av högt blodsocker (hyperglykemi).

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel 112, i Finland tel 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Effekten vid upprepad överdosering är okänd.

Om du har glömt att ta Zomacton

Oroa dig inte om du missat en dos. Fortsätt som vanligt och ta nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du kan drabbas av hypoglykemi (låg blodsockernivå), vilket kan orsaka yrsel, förvirring och dimsyn. Även om långtidseffekten av behandlingen inte påverkas ska du kontakta din läkare om det inträffar.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zomacton orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Administrering av tillväxthormon genom subkutan injektion kan ge upphov till minskad eller ökad mängd fettvävnad, spontana hudblödningar och blåmärken vid injektionsstället. Det rekommenderas därför att ofta variera injektionsställe. I sällsynta fall kan patienter utveckla smärta och utslag med klåda vid injektionsstället.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Endast vuxna:

 •  svullnad som beror på vätskeansamling, framförallt i händer och fötter (ödem)
 • lätt förhöjt blodsocker (hyperglykemi)
 • ledvärk (artralgi)
 • muskelvärk (myalgi)
 • huvudvärk
 • domningar, sveda, en brännande känsla eller mykrypningar (parestesi)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Barn och vuxna:

 • nedsatt funktion i sköldkörteln
 • immunreaktion mot tillväxthormonet vilket kan visas med blodprov (antikroppsbildning)
 • huvudvärk
 • ökad muskelspänning

Endast barn:

 • svullnad som beror på vätskeansamling, framförallt i händer och fötter (ödem, perifert ödem)
 • reaktioner vid injektionsstället
 • svaghet (asteni)
 • nedsatt glukostolerans
 • ledvärk (artralgi)
 • muskelvärk (myalgi)

Endast vuxna:

 • stelhet i armar och/eller ben
 • svårighet att somna och/eller svårighet att sova (insomni)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Barn och vuxna:

 • anemi
 • snabba hjärtslag (takykardi)
 • känsla av rotation (svindel)
 • dubbelseende (diplopi)
 • papillödem
 • kräkning, buksmärta, väderspänning, illamående
 • svaghet
 • förtvining, blödning, svullnad eller vävnadsförstoring vid injektionsstället
 • lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • ökad fosfathalt i blodet
 • muskelförtvining
 • skelettsmärta
 • karpaltunnelsyndrom
 • svulster, även elakartade
 • sömnighet (somnolens)
 • ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus)
 • personlighetsförändringar
 • urinvägsbesvär såsom urininkontinens, blod i urinen, ökad urinmängd, behov av att kissa oftare
 • reaktioner vid injektionsstället (inklusive minskad mängd fettvävnad, hudförtvining, fjällning, nässelfeber, ökad behåring, hudförstoring)
 • förstoring av bröst (gynekomasti)

Endast barn:

 • stelhet i armar och ben

Endast vuxna:

 • högt blodtryck (hypertoni)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Barn och vuxna:

 • diarré
 • onormalt njurfunktionstest
 • diabetes mellitus typ II
 • myrkrypningar och domningar i vissa delar av kroppen (neuropati)
 • vätskeansamling i hjärnan (uppträder som återkommande eller svår huvudvärk, dimsyn och illamående och/eller kräkning)

Endast barn:

 • högt blodtryck (hypertoni)
 • svårighet att somna och/eller svårighet att sova (insomni)
 • domningar, sveda, en brännande känsla eller mykrypningar (parestesi)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Endast barn:

 • leukemi (förefaller dock inte vara vanligare än hos barn i den övriga befolkningen).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

I Sverige:

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, webbplats: www.lakemedelsverket.se

I Finland:

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,
Biverkningsregistret, PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Zomacton före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp, 2 °C-8 °C. Förvara i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Då ulvret lösts upp med medföljande lösningsmedel, förvara injektionsflaskan upprättstående i kylskåp 2 °C-8 °C. Efter beredning ska lösningen användas inom 28 dagar. Du bör slänga all lösning som är kvar i injektionsflaskan vid slutet av denna period. Om lösningen är grumlig efter kylskåpsförvaring låt den erhålla rumstemperatur. Om grumligheten fortfarande består eller om missfärgning uppstår, kasta injektionsflaskan och dess innehåll.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är somatropin 10 mg (10 mg/ml efter beredning)

Övriga innehållsämnen är:

 • Pulver: Mannitol, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat
 • Vätska: metakresol och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Produkten är pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Pulvret tillhandahålls i en injektionsflaska och vätskan i en spruta. Pulvret är vitt till benvitt till färgen. När det löses i den medföljande vätskan bildas en klar, färglös lösning.

Zomacton finns i tre olika förpackningstorlekar, 1, 3 och 5 bestående av 10 mg somatropin-pulver i en injektionsflaska och 1 ml spädningsvätska i en spruta med vätskeöverföring eller adaptor till injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Ferring Lääkkeet Oy
PB 23
02241 Esbo
Tel: 0207 401 440

Tillverkare:
Ferring GmbH
Wittland 11, D-24109 Kiel
Tyskland

Denna bipacksedel godkändes senast

I Finland: 16.2.2021

Texten ändrad

16.02.2021