Pakkausseloste

VERPAMIL depottablett 200 mg, filmdragerad tablett 80 mg, 120 mg

Tilläggsinformation

Verpamil 80 mg, 120 mg filmdragerade tabletterVerpamil 200 mg depottabletter

verapamilhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Verpamil är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Verpamil
 3. Hur du tar Verpamil
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Verpamil ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Verpamil är verapamilhydroklorid, som tillhör s.k. kalciumhämmare. Det verkar genom att avslappna artärväggarna, varvid kranskärlen utvidgas och hjärtats blodcirkulation förbättras. Dessutom sänker det blodtrycket och minskar hjärtats arbetsmängd, vilket minskar hjärtats syrebehov.

Användningsområden av Verpamil

 • att förebygga och lindra från hjärtat härstammande bröstsmärta (angina pectoris)
 • att sänka förhöjt blodtryck
 • behandling av rytmstörningar
 • eftervård av hjärtinfarkt.

Läkemedlet bör användas regelbundet enligt ordinationen.

Verapamilhydroklorid som finns i Verpamil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Verpamil:

 • vid digitalisintoxikation
 • om du har svår hjärtinsufficiens
 • om du lider av obehandlad eller symtomatisk hjärtinsufficiens (kan yttra sig som t.ex. svullnad eller andnöd)
 • om du har mycket lågt blodtryck (systoliskt blodtryck lägre än 90 mmHg)
 • om du har andra eller tredje gradens atrioventrikulärtblock och inte har en fungerande pacemaker
 • om du har sick sinus syndrom och inte har en fungerande pacemaker
 • om du lider av förmaksfladder eller -flimmer i kombination med en övertalig retledningsbana (Wolf-Parkinson-Whites och Lown-Ganong-Levines-syndrom)
 • om du lider av allvarlig låg puls
 • om du tar ett läkemedel som innehåller ivabradin för behandling av någon hjärtsjukdom
 • om du är allergisk mot verapamilhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Verpamil, om du:

 • har en hjärtmuskelsjukdom (hypertrofisk kardiomyopati)
 • har förträngning i aorta eller aortaklaffen
 • har konstaterats lida av en leversjukdom
 • lider av njurinsufficiens
 • under behandlingens lopp får symtom som yrsel eller svindel, vilka beror på för lågt blodtryck
 • under behandlingens lopp märker att hjärtats slagfrekvens (pulsen) blir märkbart långsammare än normalt eller om slagfrekvensen är under 50 slag per minut
 • under behandlingen iakttar symtom på bristfällig hjärtverksamhet (andnöd, ödem) eller om dessa symtom förvärras
 • lider av någon sjukdom som påverkar den neuromuskulära synapsen, såsom myasthenia gravis, Lambert-Eatons syndrom eller Duchennes muskeldystrofi
 • är äldre
 • använder alkohol regelbundet eller i stora mängder.

Barn och ungdomar

Inga data finns tillgängliga om användning av Verpamil 200 mg depottabletter hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Verpamil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Verpamil kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

 • metformin (används för behandling av diabetes). Verpamil kan minska den glukossänkande effekten av metformin.
 • betablockerare (t.ex. atenolol, metoprolol, timolol)
 • andra blodtryckssänkande medel (t.ex. klonidin, nitraterna, prazosin)
 • läkemedel mot rytmstörningar, som amiodaron, dofetilid, flekainid, disopyramid, kinidin
 • digoxin (en hjärtmedicin)
 • vissa läkemedel mot högt kolesterol (simvastatin, lovastatin, atorvastatin)
 • acetylsalicylsyra (t.ex. Disperin, Aspirin, Primaspan)
 • dabigatran (läkemedel för att förhindra att blodproppar bildas)
 • teofyllin (en astmamedicin)
 • vissa epilepsimediciner (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin)
 • vissa antidepressiva läkemedel (imipramin, fluoxetin, nefazodon, sertindol, sertralin, venlafaxin)
 • vissa lugnande medel (buspiron, alprazolam)
 • vissa sömnmediciner (midazolam, triazolam, zolpidem)
 • litium (läkemedel mot bipolär sjukdom)
 • kalsiumsalter
 • vissa antibiotika (erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ceftriaxon, klindamycin, rifampicin)
 • vissa läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
 • vissa läkemedel som försvagar immunförsvaret (ciklosporin, sirolimus, takrolimus, everolimus)
 • cellgifter d.v.s. cytostatika
 • läkemedel som används för behandling av HIV-infektion
 • cimetidin (magmedicin)
 • vissa kortisonmediciner (läkedel mot inflammationssymtom)
 • vissa inhalationsanestesimediciner som används för nedsövning under operationer
 • neostigmin (används för att upphäva effekten av vissa muskelavslappnande medel)
 • vekuron och dantrolen (muskelavslappnande medel)
 • cisaprid (mot magsbesvär)
 • sildenafil (behandling med erektil dysfunktion)
 • vissa läkemedel mot gikt (sulfinpyrazon, kolkicin)
 • johannesört (naturläkemedel som används för lätt nedstämd).

Verpamil med mat, dryck och alkohol

Drick ett glass vatten eller annan dricka, när du tar tabletten. Tabletterna kan tas antigen i samband med måltid eller på tom mage.

Man bör undvika att dricka grapejuice under Verpamil -behandlingen.

Var försiktig med alkohol, eftersom Verpamil kan förstärka eller förlänga alkoholens effekt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Under graviditet rekommenderas i allmänhet inte användning av Verpamil. Ifall läkaren efter noggrant övervägande anser att nyttan av behandlingen är större än den möjliga faran för fostret, och lämpligare läkemedel inte kan användas, kan Verpamil användas under graviditet, varvid fostrets välmående följs noggrant.

Verapamil går över i modersmjölken. Verpamil bör inte användas under amning om inte läkaren bedömer att det är nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Verpamil innehåller laktos och sackaros

Verpamil-tabletter innehåller laktosmonohydrat 60 mg (80 mg tablett), 90 mg (120 mg tablett) eller 200 mg (200 mg depottablett).

Verpamil-tabletter innehåller sackaros 0,45 mg (80 mg tablett), 0,64 mg (120 mg tablett) eller 2,0 mg (200 mg depottablett).

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Verpamil 80 mg och 120 mg tabletter: Rekommenderad dos är en hel tablett via munnen tre eller fyra gånger dagligen. Tabletterna sväljs tillsammans med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten).

Verpamil 200 mg depottabletter: Depottabletten får inte tuggas eller krossas. Rekommenderad dos är en depottablett via munnen en eller två gånger dagligen. Depottabletterna sväljs tillsammans med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Depottablettens plastkropp kommer ut hel med avföringen.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Om du har tagit för stor mängd av Verpamil

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av Verpamil kan förorsaka störningar i hjärtrytmen, yrhet, virrighet och medvetslöshet. Tillståndet kan vara livsfarligt.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Verpamil

Ta nästa dos vid den normala tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Verpamils biverkningar kan uppkomma i synnerhet i början av behandlingen och när doseringen ändras. Biverkningarna är vanligen svaga och försvinner av sig själv när man fortsätter med behandlingen. Den mest allmänna biverkningen är mild förstoppning som förekommer i början av medicineringen och kan förebyggas med fiberrik kost eller milda laxativer.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk, svindel, trötthet, sömnighet
 • förstoppning, matsmältningsrubbningar, illamående
 • klåda, hudutslag, nässelutslag (urtikaria)
 • minskad slagfrekvens hos hjärtat, för lågt blodtryck, hjärtsvikt, svullnad i vrister.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • förvirring, depression, sömnrubbningar
 • känsel- och synstörningar, öronsusning (tinnitus)
 • rubbning i hjärtats retledningssystem (AV-block av grad II eller III), hjärtklappning och hjärtrusning
 • ansiktsrodnad, fönstertittarsjuka
 • muntorrhet, diarré, buksmärtor, kräkningar
 • förhöjda levervärden
 • muskelsmärtor och -kramper, ledsmärtor, bröstsmärtor
 • ökat urineringsbehov, impotens, stänkblödningar mellan vanliga menstruationer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till av 1 000 användare):

 • förhöjda nivåer av hormonet (prolaktin) som reglerar mjölkutsöndringen och dithörande mjölkutsöndring
 • förstorade bröst hos män (gynekomasti)
 • hjärtstillestånd, svimning
 • kramper i luftrören eller i struphuvudet
 • stopp i tarmen (ileus)
 • hypertrofi i tandköttet
 • tendens att få blåmärken, talrika små blödningar i hud (kärlinflammation), ljusöverkänslighetsreaktioner, mångskiftande hudrodnad (erythema multiforme) och dess allvarligare variant, Stevens-Johnsons syndrom, fjällande hudinflammation
 • plötslig svullnad i hud, slemhinnor, mun eller svalg (angioneurotiskt ödem − om symptom uppkommer, kontakta omedelbart läkare).

Möjliga biverkningar som har rapporterats: överkänslighet, skakningar, extrapyramidala symptom (symptom som hänför sej till nervsystemet), rytmstörningar (t.ex. sinusarrest), håravfall.

Kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning om symptomen du får under behandlingen är kraftiga, t.ex. hjärtsymptom som kan vara ett tecken på att ett farligt tillstånd håller på att utvecklas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Verpamil-tabletterna och -depottabletterna förvaras i rumstemperatur (15−25 ºC).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Verpamil tablett, filmdragerad

 • Den aktiva substansen är verapamilhydroklorid (80 mg eller 120 mg).
 • Övriga innehållsämnen är:
  • Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, gelatin, magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid
  • Filmdragering: hypromellos, sackaros, titandioxid (E171), polysorbat 80, glycerol 85 % och magnesiumstearat.

Verpamil depottablett

 • Den aktiva substansen är verapamilhydroklorid (200 mg).
 • Övriga innehållsämnen är:
  • Tablettkärna: laktosmonohydrat, polyakrylat, talk, magnesiumstearat och hydrerad ricinolja
  • Filmdragering: hypromellos, sackaros, makrogol och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

80 mg tablett: Vit, konvex, rund, filmdragerad tablett, Ø ca 9 mm, kod VL 80.

120 mg tablett: Vit, konvex, rund, filmdragerad tablett, Ø ca 10 mm, kod VL 120.

200 mg depottablett: Vit, kapselformad, filmdragerad tablett med skåra i övre och nedre delen, storlek 6 x 14 mm.

Förpackningsstorlekar

80 mg och 120 mg tabletter: 100 tabletter.

200 mg depottabletter: 30 och 100 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 7.1.2021

Texten ändrad

01.01.2021