Pakkausseloste

SPIRIVA RESPIMAT inhalaationeste, liuos 2,5 mikrog

Spiriva Respimat 2,5 mikrog, inhalaationeste, liuos

tiotropium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Spiriva Respimat on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Spiriva Respimat -valmistetta
 3. Miten Spiriva Respimat -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Spiriva Respimat -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Spiriva Respimat helpottaa keuhkoahtaumatautipotilaiden (COPD) tai astmapotilaiden hengitystä. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen keuhkosairaus, joka aiheuttaa hengenahdistusta ja yskää. Taudilla on yhteys myös krooniseen keuhkoputkentulehdukseen ja keuhkolaajentumaan. Astma on pitkäaikaissairaus, jolle on tyypillistä hengitysteiden tulehdustila ja ahtautuminen. Keuhkoahtaumatauti ja astma ovat pitkäaikaisia sairauksia ja sinun pitää käyttää Spiriva Respimat -valmistetta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia tai muita keuhkoahtaumataudin tai astman oireita. Jos käytät Spiriva Respimat -valmistetta astman hoitoon, sinun pitää lisäksi käyttää niin kutsuttua inhaloitavaa kortikosteroidia ja pitkävaikutteista beeta-2-agonistia.

Spiriva Respimat on pitkävaikutteinen keuhkoputkia laajentava lääke, joka avaa hengitysteitä ja helpottaa ilman kulkua keuhkoihin ja niistä ulos. Spiriva Respimat -valmisteen säännöllinen käyttö voi myös helpottaa tautiin liittyvää jatkuvaa hengenahdistusta ja auttaa vähentämään sairauden vaikutuksia jokapäiväiseen elämääsi. Spiriva Respimat -valmisteen päivittäinen käyttö ehkäisee myös keuhkoahtaumataudin oireiden äkillisiä, lyhytaikaisia pahenemisvaiheita, jotka saattavat kestää useita päiviä.

Spiriva Respimat -valmisteen oikea annostelu, katso kohta Miten valmistetta käytetään. Miten Spiriva Respimat -valmistetta käytetään. Sumuttimen käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen loppuosassa.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Spiriva Respimat -valmistetta

 • jos olet allerginen tiotropiumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen (yliherkkä) atropiinille tai sitä muistuttaville aineille, kuten ipratropiumille tai oksitropiumille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Spiriva Respimat -valmistetta.

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma, eturauhasvaivoja tai virtsaamisvaikeuksia.

Jos sinulla on munuaisvaivoja, kysy neuvoa lääkäriltä.

Käyttäessäsi Spiriva Respimat -valmistetta, ole varovainen, ettei inhalaationestettä joudu silmiin.Tämä voi aiheuttaa silmäkipua, epämukavaa tunnetta silmässä, näön hämärtymistä, valokehien tai värikkäiden kuvien näkemistä, johon liittyy silmien punoitusta (t.s. ahdaskulmaglaukoomaa). Päänsärky, pahoinvointi tai oksentelu saattaa liittyä silmäoireisiin. Pese silmäsi lämpimällä vedellä, lopeta tiotropiumbromidin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisäohjeita.

Jos hengityksesi huononee tai jos sinulle tulee ihottumaa, turvotusta tai kutinaa heti sumuteannoksen oton jälkeen, lopeta sumuttimen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Suun kuivumista on havaittu antikolinergisen hoidon yhteydessä ja pitkällä tähtäimellä sillä saattaa olla yhteys hammaskariekseen. Kiinnitä sen vuoksi huomiota suuhygieniaan.

Spiriva Respimat on tarkoitettu keuhkoahtaumatautisi tai astmasi ylläpitohoitoon. Älä käytä tätä lääkettä äkillisten hengenahdistuskohtausten hoitoon tai hengityksen vinkunan hoitoon. Lääkäri on määrännyt sinulle toisen inhaloitavan lääkkeen (”kohtauslääkkeen”) tätä tarkoitusta varten. Noudata lääkärin antamia ohjeita.

Jos Spiriva Respimat -valmiste on määrätty astmasi hoitoon, se lisätään lääkehoitoosi, joka sisältää inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta-2-agonistin. Jatka inhaloitavan kortikosteroidin käyttöä kuten lääkäri on määrännyt, vaikka tuntisit olosi paremmaksi.

Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut sydänkohtaus viimeisen kuuden kuukauden aikana, tai jokin epävakaa tai henkeä uhkaava sydämen rytmihäiriö tai vaikea sydämen vajaatoiminta viimeisen vuoden aikana. Tämä tieto on tärkeä päätettäessä, onko Spiriva oikea lääke sinulle.

Älä käytä Spiriva Respimat -valmistetta useammin kuin kerran päivässä.

Sinun tulee myös ottaa yhteyttä lääkäriisi, jos tunnet että hengityksesi on huononemassa.

Kerro lääkärille, jos sinulla on kystinen fibroosi, koska Spiriva Respimat -valmiste saattaa pahentaa kystisen fibroosin oireita.

Lapset ja nuoret
Spiriva Respimat -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Spiriva Respimat
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin erityisesti, jos käytät tai olet käyttänyt antikolinergisiä lääkkeitä, kuten ipratropiumia tai oksitropiumia.

Yhteisvaikutuksia ei ole ilmoitettu, kun Spiriva Respimat -valmistetta on käytetty yhdessä muiden keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien valmisteiden kanssa esimerkiksi nopeavaikutteiset inhalaatiolääkkeet (esim. salbutamoli), metyyliksantiinit (esim. teofylliini), antihistamiinit, limaa irrottavat yskänlääkkeet (esim. ambroksoli), leukotrieeninsalpaajat (esim. montelukasti), kromonit, anti-IgE -hoito (esim. omalitsumabi) ja/tai inhaloitavat tai suun kautta otettavat steroidit (esim. budesonidi ja prednisoloni).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä tätä lääkettä, ellei lääkärisi ole sitä erityisesti suositellut.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.
Huimaus tai näön sumentuminen voivat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Spiriva Respimat sisältää bentsalkoniumkloridia
Tämän lääkevalmisteen jokainen suihke sisältää 0,0011 mg bentsalkoniumkloridia.
Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia (bronkospasmi) erityisesti, jos sinulla on astma.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Spiriva Respimat on tarkoitettu vain inhaloitavaksi.

Suositeltu annos yli 6-vuotiaille lapsille ja sitä vanhemmille potilaille on:

Spiriva Respimat vaikuttaa 24 tuntia, joten sinun tarvitsee käyttää sitä vain KERRAN PÄIVÄSSÄ, jos mahdollista aina samaan aikaan päivästä. Ota aina KAKSI SUIHKETTA joka kerralla.

Koska keuhkoahtaumatauti ja astma ovat pitkäaikaisia sairauksia, käytä Spiriva Respimat -valmistetta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia. Suositusannosta ei saa ylittää.

Spiriva Respimat -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska valmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu tällä ikäryhmällä.

Varmista, että osaat käyttää Spiriva Respimat -sumutinta oikein. Spiriva Respimat -sumuttimen käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen loppuosassa.

Jos käytät enemmän Spiriva Respimat -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos käytät Spiriva Respimat -valmistetta enemmän kuin kaksi suihketta päivässä, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
Sinulla saattaa olla suurempi riski saada haittavaikutuksia kuten suun kuivumista, ummetusta, virtsaamisvaikeuksia, sydämen sykkeen lisääntymistä tai näön sumentumista.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Spiriva Respimat -valmistetta
Jos unohdat ottaa annoksesi (KAKSI SUIHKETTA KERRAN VUOROKAUDESSA), ota annos heti kun muistat, mutta älä ota kahta annosta samanaikaisesti tai saman päivän aikana. Ota sitten seuraava annoksesi normaalisti.

Jos lopetat Spiriva Respimat -valmisteen käytön
Ennen kuin lopetat Spiriva Respimat -valmisteen käytön, keskustele asiasta lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos lopetat Spiriva Respimat -valmisteen käytön, keuhkoahtaumataudin ja astman oireet saattavat pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutusten esiintymistiheydet perustuvat seuraaviin luokituksiin:

Yleinen saattaa koskea enintään 1 henkilöä 10:stä
Melko harvinainen saattaa koskea enintään 1 henkilöä 100:sta
Harvinainen saattaa koskea enintään 1 henkilöä 1 000:sta
Tuntematon yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevan tiedon perusteella

 

Valmistetta käyttäneet potilaat ovat kokeneet alla lueteltuja haittavaikutuksia ja ne on lueteltu yleisyysluokitusten mukaisesti joko yleiseksi, melko harvinaiseksi, harvinaiseksi tai tuntemattomaksi.

Haittavaikutus

Yleisyys Keuhkoahtaumatauti

Yleisyys

Astma

Suun kuivuminen

Yleinen

Melko harvinainen

Käheys

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Yskä

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Päänsärky

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Nielutulehdus

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Kivulias virtsaaminen

Melko harvinainen

Tuntematon

Huimaus

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Sienitulehdus suuontelossa ja nielussa

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Virtsaamisvaikeus (virtsaumpi)

Melko harvinainen

Tuntematon

Ummetus

Melko harvinainen

Harvinainen

Ihottuma

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Kutina

Melko harvinainen

Harvinainen

Mitatun silmänpaineen nousu

Harvinainen

Tuntematon

Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa suun
ja kasvojen tai kurkun turpoamista
(angioneuroottinen edeema)

Harvinainen

Harvinainen

Unettomuus

Harvinainen

Melko harvinainen

Epäsäännöllinen sydämen rytmi (eteisvärinä,
eteisperäinen tiheälyöntisyys)

Harvinainen

Tuntematon

Tuntemus omista sydämenlyönneistä (palpitaatiot)

Harvinainen

Melko harvinainen

Nenäverenvuoto

Harvinainen

Harvinainen

Kielitulehdus

Harvinainen

Tuntematon

Sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)

Harvinainen

Tuntematon

Rinnan kireys, johon liittyy yskimistä,
hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta
välittömästi inhalaation jälkeen (bronkospasmi)

Harvinainen

Melko harvinainen

Nielemisvaikeudet

Harvinainen

Tuntematon

Värikehien tai värikkäiden kuvien näkeminen,
joihin liittyy punaiset silmät (glaukooma)

Harvinainen

Tuntematon

Näön sumeneminen

Harvinainen

Tuntematon

Kurkunpään tulehdus

Harvinainen

Tuntematon

Hammaskaries

Harvinainen

Tuntematon

Ientulehdus

Harvinainen

Harvinainen

Nokkosrokko

Harvinainen

Harvinainen

Ihotulehdus tai ihohaava

Harvinainen

Tuntematon

Ihon kuivuus

Harvinainen

Tuntematon

Virtsatieinfektio

Harvinainen

Harvinainen

Närästys

Harvinainen

Tuntematon

Yliherkkyys, välitön reaktio mukaan lukien

Tuntematon

Harvinainen

Suutulehdus

Tuntematon

Harvinainen

Elimistön kuivuminen

Tuntematon

Tuntematon

Nenän sivuontelotulehdus

Tuntematon

Tuntematon

Tukkeuma suolistossa tai suolen liikkeiden
puuttuminen (suolen tukkeuma, suolilama mukaan lukien)

Tuntematon

Tuntematon

Pahoinvointi

Tuntematon

Tuntematon

Vakava allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio)

Tuntematon

Tuntematon

Nivelturvotus

Tuntematon

Tuntematon

 

Välittömiä allergisia reaktioita kuten ihottumaa, nokkosihottumaa (urtikaria), suun ja kasvojen turpoamista tai äkillisiä hengitysvaikeuksia (angioneuroottinen edeema) tai muita yliherkkyysreaktioita (kuten verenpaineen äkillinen lasku tai huimaus), joita saattaa esiintyä yksitellen tai osana vakavaa allergista reaktiota (anafylaktinen reaktio) Spiriva Respimat lääkkeenoton jälkeen.

Lisäksi kuten kaikilla inhaloitavilla lääkkeillä, joillain potilailla saattaa lisäksi ilmetä rintakehän kireyttä, yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta välittömästi inhalaation jälkeen.

Jos mitään näistä oireista ilmenee, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja sumuttimen etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei saa jäätyä.

Käytönaikainen säilyvyysaika:
vaihda säiliö viimeistään kolmen kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

Älä käytä Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta kauemmin kuin yhden vuoden ajan.

Suositeltu käyttö: 6 säiliötä per sumutin.

Huomioitavaa: Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen toiminnot on osoitettu 540 testisumutuksella (vastaa 9 säiliötä).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Spiriva Respimat sisältää

Vaikuttava aine on tiotropium. Vapautunut annos sisältää 2,5 mikrogrammaa tiotropiumia (2 suihketta muodostaa yhden lääkeannoksen), joka vastaa 3,124 mikrogrammaa tiotropiumbromidi-monohydraattia. Vapautunut annos on se annos, jonka potilas saa suukappaleen kautta.

Muut aineet ovat: bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, puhdistettu vesi ja 3,6 % suolahappo pH:n säätelyyn.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Spiriva Respimat 2,5 mikrog pakkauksessa on yksi inhalaationestesäiliö ja yksi Respimat-sumutin. Säiliö pitää kiinnittää sumuttimeen ennen käyttöä.

Yksittäispakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta).

Kolmen pakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Yhden säiliön täyttöpakkaus: yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kolmen säiliön täyttöpakkaus: kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Valmistaja:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Lisätietoja antaa:
Boehringer Ingelheim Finland Ky,
Tammasaarenkatu 5,
00180 Helsinki
puh. 010 3102 800

Tämä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa kauppanimellä: Spiriva Respimat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.03.2020

Ohjeet käyttäjälle

Spiriva Respimat

Johdanto

Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää Spiriva Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta.

Respimat sumutin muodostaa inhaloitavan lääkesumun.

Lasten on käytettävä Spiriva Respimat -valmistetta aikuisten avustuksella.

Käytä sumutinta ainoastaan KERRAN VUOROKAUDESSA. Ota jokaisella kerralla KAKSI SUIHKETTA.

 • Jos sumutinta ei ole käytetty yli seitsemään vuorokauteen, suuntaa sumutin alaspäin poispäin itsestäsi ja vapauta yksi annos.
 • Jos sumutinta ei ole käytetty yli 21 vuorokauteen, toista kohdat neljä, viisi ja kuusi otsikon ”Valmistelu käyttöä varten” alla, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä. Tämän jälkeen toista kohdat neljä, viisi ja kuusi vielä kolme kertaa.

Spiriva Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen hoito

Puhdista suukappale ja sen sisällä oleva metalliosa kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä vähintään kerran viikossa.

Pienet värjäymät suukappaleessa eivät vaikuta Spiriva Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen toimintaan.

Pyyhi Spiriva Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen ulkopinta tarvittaessa kostealla liinalla.

Milloin sumutin pitää vaihtaa uuteen

Kun olet käyttänyt sumuttimella kuusi säiliötä, hanki uusi Spiriva Respimat -pakkaus, joka sisältää uudelleenkäytettävän sumuttimen.

Valmistelu käyttöä varten

1. Poista läpinäkyvä pohjaosa

 • Pidä korkki kiinni.
 • Paina varmistinpainiketta ja vedä samalla läpinäkyvä pohjaosa irti toisella kädellä.

2. Kiinnitä säiliö

 • Paina säiliö sumuttimeen.

 • Aseta sumutin tukevalle alustalle ja paina voimakkaasti alaspäin, kunnes säiliö napsahtaa paikoilleen.

3. Merkitse käytetyt säiliöt

 • Merkitse rasti sumuttimen etiketin ympyrään seurataksesi käyttämiesi säiliöiden lukumäärää.

 • Laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen niin, että kuulet napsahduksen.

4. Kierrä

 • Pidä korkki kiinni.
 • Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

5. Avaa

 • Avaa korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

6. Paina

 • Suuntaa sumutin alaspäin.
 • Paina annoksenvapautuspainiketta.
 • Sulje korkki.
 • Toista kohdat neljä, viisi ja kuusi kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä.
 • Kun pilvi on näkyvä, toista kohdat neljä, viisi ja kuusi vielä kolme kertaa.
  Sumutin on nyt käyttövalmis ja siitä saadaan 60 suihketta (30 annosta).

Päivittäinen käyttö

KIERRÄ

 • Pidä korkki kiinni.
 • KIERRÄ läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

AVAA

 • AVAA korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

PAINA

 • Hengitä ulos hitaasti ja syvään.
 • Sulje huulet suukappaleen ympärille siten, että et peitä ilma-aukkoja. Suuntaa sumutin kohti nielun takaosaa.
 • Hengitä suun kautta sisään hitaasti ja syvään ja PAINA samalla annoksenvapautuspainiketta. Jatka sisäänhengitystä hitaasti niin pitkään kuin pystyt.
 • Pidätä hengitystäsi 10 sekunnin ajan tai niin pitkään kuin pystyt.
 • Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA, jotta saat kaksi suihketta.
 • Sulje korkki kunnes jälleen käytät sumutintasi.

Milloin Spiriva Respimat säiliö on vaihdettava uuteen

Annoslaskuri näyttää kuinka monta suihketta säiliössä on jäljellä.

Valkoinen nuoli punaisella taustalla: säiliö on käytetty loppuun. Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa, jotta se irtoaa. Sumutin on nyt lukkiutunut. Vedä säiliö pois sumuttimesta. Aseta uusi säiliö sumuttimeen (jatka kohdasta Kiinnitä säiliö).

 

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Säiliön asettaminen tarpeeksi syvälle on vaikeaa.

Käänsitkö vahingossa läpinäkyvää pohjaosaa ennen säiliön asettamista? Avaa korkki, paina annoksenvapautuspainiketta ja aseta sitten säiliö paikoilleen.

Oletko vaihtamassa säiliötä? Uusi säiliö työntyy esiin enemmän kuin ensimmäinen säiliö. Aseta säiliö sumuttimeen kunnes se napsahtaa ja kiinnitä sitten läpinäkyvä pohjaosa.

En saa painettua annoksenvapautuspainiketta.

Kiersitkö läpinäkyvää pohjaosaa? Jos et, kierrä läpinäkyvää pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö.

Kun säiliö on käytetty loppuun, sitä on vaikea irrottaa.

Vedä ja käännä säiliötä samanaikaisesti.

Pohjaosa ei käänny tai sitä ei saa asetettua paikoilleen.

Oletko jo kiertänyt pohjaosaa?

Jos pohjaosa on jo käännetty, seuraa kohtia ”AVAA” ja ”PAINA” kohdassa ”Päivittäinen käyttö” ottaaksesi lääkeannoksen.

Onko läpinäkyvä pohjaosa irti ja säiliön annoslaskuri näyttää valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta uusi säiliö sumuttimeen.

Respimat uudelleenkäytettävä sumutin on loppunut liian aikaisin

Oletko käyttänyt Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta ohjeen mukaan (kaksi suihketta kerran vuorokaudessa)? Respimat-sumutin riittää 30 päivää, jos siitä on otettu kaksi suihketta kerran vuorokaudessa.

Sumutitko suihkeita usein ilmaan testataksesi, toimiiko Respimat uudelleenkäytettävä sumutin? Kun Respimat uudelleenkäytettävä sumutin on kerran valmisteltu käyttökuntoon, testisumutuksia ei tarvita, jos sumutinta käytetään päivittäin.

Respimat uudelleenkäytettävästä sumuttimesta ei tule suihkeita.

Oletko asettanut säiliön paikoilleen? Jos et, aseta säiliö sumuttimeen. Kun olet koonnut Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen, älä irrota läpinäkyvää pohjaosaa tai säiliötä ennen kuin säiliö on käytetty loppuun.

Toistitko kohdat KIERRÄ, AVAA, PAINA vähemmän kuin kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen? Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen, kuten otsikon ”Valmistelu käyttöä varten” alla kohdissa neljä, viisi ja kuusi on neuvottu.

Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö.

Respimat uudelleenkäytettävästä sumuttimestani tulee suihkeita itsestään.

Oliko korkki auki, kun kiersit pohjaosaa? Sulje korkki ja kierrä sitten pohjaosaa.

Painoitko annoksenvapautuspainiketta samalla kun kiersit pohjaosaa? Sulje korkki, jolloin annoksenvapautuspainike on korkin alla, ja kierrä sitten pohjaosaa.

Lopetitko pohjaosan kiertämisen ennen kuin se napsahti? Kierrä pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

Oliko korkki auki, kun vaihdoit säiliön? Sulje korkki ja vaihda sitten säiliö.

Lisätietoja antaa

Spiriva Respimat -sumutin
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D - 55216 Ingelheim
Saksa

 

image1.png 0123

Tekstin muuttamispäivämäärä

11.03.2020