Pakkausseloste

OLMETEC PLUS filmdragerad tablett 20/12,5 mg, 20/25 mg

Tilläggsinformation

Olmetec Plus 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Olmetec Plus 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter

olmesartanmedoxomil/hydroklortiazid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Olmetec Plus är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Olmetec Plus
 3. Hur du tar Olmetec Plus
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Olmetec Plus ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Olmetec Plus innehåller två aktiva substanser, olmesartanmedoxomil och hydroklortiazid, vilka används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

 • Olmesartanmedoxomil tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II -receptorblockerare. Det sänker blodtrycket genom att vidga blodkärlen.
 • Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas tiaziddiuretika (vätskedrivande tabletter). Det sänker blodtrycket genom att hjälpa kroppen att bli av med extra vätska genom att njurarna producerar mera urin.

Du kommer bara att få Olmetec Plus om Olmetec (olmesartanmedoxomil) ensamt inte kan kontrollera ditt blodtryck tillräckligt. Om de ges tillsammans hjälper de båda aktiva substanserna i Olmetec Plus till att sänka blodtrycket mer, än om något av dem ges ensamt.

Du kanske redan tar läkemedel för att behandling av högt blodtryck men din läkare vill att du tar Olmetec Plus för att sänka det ytterligare.

Högt blodtryck kan kontrolleras med läkemedel som Olmetec Plus tabletter. Din läkare har förmodligen också rekommenderat att du förändrar något i din livsstil för att hjälpa till att sänka ditt blodtryck (t.ex. viktminskning, rökavvänjning, minskat alkoholintag och minskad saltmängd i din mat). Din läkare kan också ha krävt att du regelbundet motionerar genom t.ex. promenader eller simning. Det är viktigt att följa råden från din läkare.

Olmesartanmedoxomil och hydroklortiazid som finns i Olmetec Plus kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Olmetec Plus:

 • om du är allergisk mot olmesartanmedoxomil eller hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar) eller mot substanser liknande hydroklortiazid (sulfonamider)
 • om du har gått mer än 3 månader in i graviditeten (Det är också bättre att undvika Olmetec Plus i tidig graviditet – se graviditetsavsnittet)
 • om du har svåra njurproblem
 • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren
 • om du har för låg kaliumhalt, låg natriumhalt, hög kalciumhalt eller hög halt urinsyra i blodet (med symtom på gikt eller njursten) och inte blir bättre vid behandling
 • om du om du har allvarligt nedsatt leverfunktion eller du har fått gulfärgad hud och ögon (gulsot) eller problem med utflöde av galla från gallblåsan (gallförträngning t.ex. gallsten)

Om du tror att något av detta berör dig, eller om du är osäker, ta inte tabletterna. Tala först med din läkare och följ de råd som ges.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Olmetec Plus.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

 • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem
 • aliskiren.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Använd inte Olmetec Plus”.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har något av följande problem med hälsan:

 • Lindriga till måttliga njurproblem eller om du nyligen har genomgått njurtransplantation
 • Leversjukdom
 • Hjärtsvikt eller störningar i dina hjärtvalv eller hjärtmuskler
 • Svåra kräkningar eller diarré som är allvarliga och pågår under flera dagar
 • Behandling med höga doser urindrivande läkemedel (diuretika) eller om du står på en saltfattig kost
 • Problem med dina binjurar (t.ex. primär aldosteronism)
 • Diabetes
 • Lupus erythematosus (en autoimmun sjukdom)
 • Allergier eller astma
 • Om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Olmetec Plus.
 • Om du tidigare har fått andnings- eller lungproblem (inklusive inflammation eller vätska i lungorna) efter intag av hydroklortiazid. Om du får svår andnöd eller svåra andningsproblem efter att du har tagit Olmetec Plus ska du omedelbart söka vård.

Kontakta din läkare om du upplever något av följande symtom

 • svår, långvarig diarré som orsakar betydande viktminskning. Läkaren kan utvärdera dina symtom och besluta hur din medicinering med blodtryckssänkande läkemedel ska fortsätta
 • nedsatt syn och ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller ökat tryck i ögat och kan uppstå inom timmar till veckor efter intag av Olmetec Plus. Detta kan leda till permanent nedsatt syn om det inte behandlas.

Din läkare kan vilja att du tar prover lite oftare om du har något att dessa tillstånd.

Olmetec Plus kan orsaka förhöjda blodfetter och urinsyrahalter (orsaken till gikt - smärtsam svullnad i lederna). Din läkare kommer förmodligen att vilja ta prover då och då för att kontrollera detta.

Det kan förändra vissa halter av kemiska ämnen i blodet så kallade elektrolyter. Din läkare kommer förmodligen vilja ta prover då och då för att kontrollera detta. Tecken på elektrolytförändringar är: törst, muntorrhet, muskelsmärta eller kramper, muskeltrötthet, lågt blodtryck (hypotoni), matthetskänsla, lathet, trötthet, sömnighet eller rastlöshet, illamående, kräkningar, minskat behov att kasta vatten, ökad hjärtverksamhet. Tala med din läkare om du märker något av dessa symtom.

Liksom för blodtrycksmediciner kan ett kraftigt blodtrycksfall hos patienter med störningar i blodflödet hos hjärtat eller hjärnan leda till en hjärtattack eller stroke. Din läkare kommer därför noggrant att kontrollera ditt blodtryck.

Om du planerar att testa sköldkörtelfunktionen ska du sluta ta Olmetec Plus innan dessa tester utförs.

Om du sportar kan detta läkemedel resultera i ett positivt dopningstest.

Du ska tala om för din läkare om du är eller kan tänkas bli gravid. Olmetec Plus rekommenderas inte i tidig graviditet och ska inte tas om du är mer än 3 månader in graviditeten, eftersom det allvarligt kan skada ditt barn om det används under detta stadium (se graviditetsavsnittet).

Barn och ungdomar

Olmetec Plus rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Olmetec Plus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Tala speciellt om för din läkare eller apotekspersonal om använder något av följande:

 • Andra blodtryckssänkande läkemedel (antihypertensive läkemedel), eftersom samtidig användning kan öka effekten av Olmetec Plus. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder: Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Använd inte Olmetec Plus” och ”Varningar och försiktighet”).
 • Läkemedel som kan ändra mängden av kalium i blodet om det används samtidigt som Olmetec Plus. Dessa inkluderar:

kaliumtillskott (även saltersättningsmedel innehållande kalium)

 • urindrivande tabletter (diuretika)
 • heparin (blodförtunnande)
 • laxermedel
 • steroider
 • adrenokortikotropt hormon (ACTH)
 • karbenoxolon (ett läkemedel vid behandling av mun- och magsår)
 • natriumpenicillin G (även kallat natriumbensylpenicillin, ett antibiotikum)
 • vissa smärtstillande läkemedel som acetylsalicylsyra eller salicylater.

Litium (ett läkemedel mot humörsvängningar och vissa typer av depression) som används samtidigt med Olmetec Plus kan öka litiums giftighetsgrad. Om du behöver ta litium kommer din läkare att mäta litiumhalterna i blodet.

 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) (läkemedel mot smärtlindring, svullnad och andra symtom på inflammation, inklusive artrit) som används samtidigt med Olmetec Plus kan öka risken för njursvikt, och effekten av Olmetec Plus kan minska av NSAIDs.
 • Sömntabletter, lugnande och antidepressiva läkemedel eftersom samtidigt intag kan orsaka blodtrycksfall när man står upp.
 • Vissa läkemedel som baklofen och tubokurarin (muskelavslappnande läkemedel).
 • Amifostin och vissa andra läkemedel för behandling av cancer, t.ex. cyklofosfamid eller metotrexat.
 • Kolestyramin och kolestipol, läkemedel mot höga blodfetter.
 • Kolesevelamhydroklorid (ett läkemedel som sänker kolesterolnivån i ditt blod), eftersom effekten av Olmetec Plus kan minska. Din läkare kan råda dig att ta Olmetec Plus minst 4 timmar före kolesevelamhydroklorid.
 • Antikolinerga läkemedel som atropin och biperiden.
 • Läkemedel som tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulprid, amisulprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol eller haloperidol, vid behandling av vissa psykotiska tillstånd.
 • Vissa läkemedel som quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodarone, sotalol eller digitalis, vid behandling av hjärtbesvär.
 • Läkemedel som mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid eller erytromycin injektioner, vilka kan ändra hjärtrytmen.
 • Orala diabetesläkemedel som metformin eller insulin för behandling av lågt blodsocker.
 • Beta-blockare eller diazoxid, läkemedel för behandling av högt blodtryck respektive lågt blodsocker, eftersom Olmetec Plus kan förstärka effekten av blodsockerökningen.
 • Metyldopa, ett läkemedel som används för behandling av högt blodtryck.
 • Läkemedel som noradrenalin, för att öka blodtrycket och minska pulsen.
 • Difemanil, ett läkemedel som används för behandling av långsam hjärtrytm eller för att minska svettning.
 • Läkemedel som probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol, för behandling av gikt.
 • Kalciumtillskott.
 • Amantadin, ett läkemedel mot virus.
 • Cyklosporin, ett läkemedel som används för att förhindra avstötning vid organtransplantationer.
 • Vissa antibiotika, så skallade tetracykliner eller sparfloxacin.
 • Amfotericin, ett läkemedel för behandling av svampinfektioner.
 • Vissa syraneutraliserande läkemedel för behandling av sura uppstötningar t.ex. aluminium magnesiumhydroxid, eftersom effekten av Olmetec Plus kan minskas något.
 • Cisaprid, ett läkemedel som används för att minska rörligheten i mage och tarm.
 • Halofantrin, ett läkemedel som används vid malaria.

Olmetec Plus med mat och dryck

Olmetec Plus kan tas med eller utan mat.

Vad försiktig när du dricker alkohol när du står på Olmetec Plus eftersom vissa personer kan känna sig svimningsbenägna eller yra. Om detta händer dig, drick inte någon alkohol, inklusive vin, öl eller alkoläsk.

Färgade patienter

Liksom för andra liknande läkemedel är den blodtryckssänkande effekten av Olmetec Plus något lägre hos färgade patienter.

Graviditet och amning

Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller planerar bli) gravid. Din läkare kommer vanligen att råda dig sluta ta Olmetec Plus innan du blir gravid eller så snart som du vet att du är gravid, och kommer att föreslå andra läkemedel än Olmetec Plus. Olmetec Plus rekommenderas inte under graviditet och ska inte tas när mer än 3 månader av graviditeten har gått, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på ditt barn om det används efter tredje graviditetsmånaden.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller ska börja amma. Olmetec Plus rekommenderas inte till ammande mödrar och din läkare kan välja en annan behandling om du vill amma.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna trötthet eller yrsel under behandling av högt blodtryck. Om detta sker, kör inte eller använd maskiner tills dessa symtom försvinner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet, En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning Diskuter med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Olmetec Plus innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en typ av socker). Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en Olmetec Plus 20 mg/12,5 mg tablett per dag. Om ditt blodtryck inte är kontrollerat kan din läkare besluta att ändra dosen till en Olmetec Plus 20 mg/25 mg tablett per dag.

Svälj tabletten med vatten. Om möjligt, ta dosen vid samma tidpunkt varje dag, t.ex. vid frukost. Det är viktigt att du fortsätter att ta en Olmetec Plus tills din läkare säger åt dig att sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Olmetec Plus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare sjukhus eller Giftinformationscentralen för råd (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Olmetec Plus

Om du har glömt att ta din dagliga dos, ta din normala dos nästa dag som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Olmetec Plus

Det är viktigt att fortsätta ta Olmetec Plus tills din läkare säger att du ska sluta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan dock vara allvarliga:

 • Allergiska reaktioner som kan påverka hela kroppen, med svullnad i ansikte, mun och/eller struphuvud tillsammans med klåda och utslag kan uppträda i sällsynta fall. Om detta händer, sluta ta Olmetec Plus och kontakta genast din läkare.
 • Olmetec Plus kan sänka blodtrycket för mycket hos känsliga personer eller som följd av en allergisk reaktion. Yrsel eller svimningskänsla kan uppträda i mindre vanliga fall. Om detta händer, sluta ta Olmetec Plus och kontakta genast din läkare och lägg dig platt ner.
 • Ingen känd frekvens: Vid gulfärgning av ögonvitorna, mörk urin och klåda i huden ska du omedelbart kontakta din läkare, som kommer att utvärdera dina symtom och besluta om hur du ska fortsätta med din blodtrycksbehandling. Vid dessa tecken ska du uppsöka läkare även om du inledde behandling med Olmetec Plus för en längre tid sedan.

Olmetec Plus är en kombination av två aktiva substanser och följande ger först information om biverkningar som hittills har rapporterats med kombinationen Olmetec Plus (förutom de ovan nämnda) och därefter de som är kända för de individuella aktiva substanserna.

Dessa är andra hittills kända biverkningar med Olmetec Plus:

Om dessa biverkningar uppträder är de oftast lätta och du behöver inte avbryta behandlingen.

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

Yrsel, svaghet, huvudvärk, trötthet, bröstsmärta, svullna fotleder, fötter, ben, händer eller armar.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

Hjärtklappning, utslag, eksem, yrsel, hosta, matsmältningsbesvär, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, muskelkramper och muskelsmärta, smärta i leder, armar och ben, ryggsmärta, erektionssvårigheter hos män, blod i urinen.

I mindre vanliga fall har förändringar i blodprovssvaren visats och inkluderar:

ökning av blodfetter, förhöjt urea eller urinsyra, ökad kreatinin, ökade eller minskade kaliumhalt i blodet, ökat kalcium i blodet, ökat blodsocker, förhöjda leverfunktionsvärden. Din läkare kommer att få information om detta via blodprov och kommer att tala om för dig om det är något du behöver göra.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):

Sjukdomskänsla, störningar i medvetandet, hudknölar, akut njursvikt.

I sällsynta fall har förändringar i blodprovssvaren setts och inkluderar:

förhöjt blodkväveurea, minskade hemoglobin- och hematokritvärden. Din läkare kommer att informeras om detta via blodprov och kommer att tala om för dig om du behöver göra någonting.

Följande ytterligare biverkningar har observerats i samband med behandling med olmesartanmedoxomil eller hydroklortiazid ensamt, men inte med Olmetec Plus eller med en större frekvens:

Olmesartanmedoxomil:

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

Bronkit, hosta, rinnande eller svullen näsa, halsont, buksmärta, matsmältningsbesvär, diarré, illamående, mag- och tarminflammation, smärta i leder eller skelett, ryggvärk, blod i urinen, urinvägsinfektion, influensaliknande symtom, smärta.

I vanliga fall har förändringar blodprovssvaren setts och inkluderar: ökning av blodfetter, förhöjt urea eller urinsyra, förhöjda lever- och muskelfunktionsvärden.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

Plötsliga allergiska reaktioner som kan påverka hela kroppen och orsaka andningssvårigheter och plötsligt blodtrycksfall, vilket även kan leda till svimning (anafylaktiska reaktioner), svullnad i ansikte, bröstsmärta (smärta eller obekväm känsla i bröstet; känt som angina pectoris), sjukdomskänsla, allergiskt hudutslag, klåda, exantem (hudutslag) och hudknölar.

I vanliga fall har förändringar i blodprovssvaren setts och inkluderar:

minskat antal av en viss typ av blodceller som kallas blodplättar (trombocytopeni).

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):

Försämrad njurfunktion, avsaknad av ork.

I sällsynta fall har förändringar i blodprovssvaren setts och inkluderar:

Ökad mängd kalium i blodet.

Hydroklortiazid:

Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 personer):

Förändringar i blodprovssvaren, såsom ökade halter av blodfetter och urinsyra.

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

Förvirringstillstånd, buksmärta, irriterad mage, uppblåsthet, diarré, illamående, kräkningar, förstoppning, utsöndring av socker (glukos) i urinen.

Vissa förändringar i blodprovssvaren har också setts och inkluderar:

ökade halter av kreatinin, urea, kalcium och socker i blodet, minskade halter av klorid, kalium, magnesium och natrium i blodet. Ökad mängd amylas i serum (hyperamylasemi).

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

Minskad aptit eller aptitlöshet, svåra andningssvårigheter, anafylaktiska hudreaktioner (överkänslighetsreaktioner), försämring av befintlig närsynthet, hudrodnad, ljuskänslighetsreaktioner i huden, klåda, lila prickar eller fläckar på huden som orsakas av små blödningar (purpura), hudknölar.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):

Svullna och inflammerade spottkörtlar, minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, blodbrist, benmärgsskada, rastlöshet, känsla av nedstämdhet eller depression, sömnstörningar, apati, stickningar och domningar, kramper, gulseende, dimsyn, minskat tårflöde, störningar i hjärtrytmen, kärlinflammation, blodproppar (tromboser eller embolier), lunginflammation, ansamling av vätska i lungorna, inflammation i bukspottkörteln, gulsot, gallblåseinflammation, lupus erythematosus-liknande reaktioner som utslag, ledvärk och kalla händer och fingrar, allergiska hudreaktioner, flagnande och blåsbildande hud, icke-infektiös inflammation i njuren (interstitiell nefrit), feber, muskelsvaghet (orsakar ibland nedsatt rörlighet).

Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

Elektrolytstörningar som leder till en onormal minskning av kloridhalten i blodet (hypokloremisk alkalos), tarmstopp.

Akut andnödssyndrom (tecken på detta är svår andnöd, feber, svaghet och förvirring).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Nedsatt syn och ögonsmärta (möjliga tecken på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut närsynthet eller trångvinkel glaukom).

Hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration:

De aktiva substanserna är:

Olmetec Plus 20 mg/12,5 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg olmesartanmedoxomil och 12,5 mg hydroklortiazid.

Olmetec Plus 20 mg/25 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg olmesartanmedoxomil och 25 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är:

Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat*, lågsubstituerad hyprolos, hyprolos, magnesiumstearat, titandioxid (E 171), talk, hypromellos, järn(III)oxider (E172).

* Se “ Olmetec Plus innehåller laktos” i avsnittet ovan

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Olmetec Plus 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter 8,5 mm är rödgula, runda, märkta ”C22” på ena sidan.

Olmetec Plus 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 8,5 mm är lätt rosa, runda, märkta ”C24” på ena sidan.

De är tillgängliga i förpackningar om 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 och 10 x 28 filmdragerade tabletter och i förpackningar med perforerade endosblister om 10, 50 och 500 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Tyskland

Tillverkare:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Tyskland

eller

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin

Tyskland

Dessa läkemedel marknadsförs i medlemsstaterna för EEA under följande namn:

Belgien: Olmetec Plus

Danmark: Olmetec Plus

Finland: Olmetec Plus

Frankrike: CoOlmetec

Grekland: Olmetec Plus

Island: Olmetec Plus

Irland: Benetor Plus

Italien: Olmegan

Luxemburg: Olmetec Plus

Nederländerna: Olmetec HCTZ

Norge: Olmetec Comp

Portugal: Olmetec Plus

Spanien: Olmetec Plus

Storbritannien: Olmetec Plus

Tyskland: Olmetec Plus

Österrike: Olmetec Plus

Denna bipacksedel ändrades senast 01.03.2022

Andra informationskällor:

Detaljerad och uppdaterad information för detta läkemedel kan fås via avläsning av QR-koden på insidan av kartongens lock, med en smarttelefon. Informationen finns också tillgängligt på webbadressen: www.olmesartanpatient.eu .

Texten ändrad

01.03.2022