Pakkausseloste

KALEORID depottablett 750 mg, 1 g

Tilläggsinformation

Kaleorid® 750 mg depottabletter

Kaleorid® 1 g depottabletter

kaliumklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Kaleorid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kaleorid
3. Hur du tar Kaleorid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kaleorid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Kaleorid är en depottablett som gör att den aktiva substansen frisläpps långsamt.

Kaleorid innehåller kalium som är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning. Kaliumbrist kan uppstå i samband  med vissa  sjukdomar  och vid  behandling med olika läkemedel som ökar urinmängden (t ex diuretika). Kaleorid depottabletter används vid behandling av låga kalium nivåer i blodet. Detta läkemedel kan även ges som en förebyggande behandling tillsammans med diuretika.

Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av depottabletten blir fördröjd. Kalium ligger inbakat i en kärna, i ett mjukt lipidskelett, vilket ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium genom hela tarmpassagen. Det mjuka lipidskelettet utsöndras med avföringen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Kaleorid

 • om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har höga kalium värden i blodet (hyperkalemi) eller något annat tillstånd som kan orsaka hyperkalemi
 • om du har allvarligt nedsatt njurfunktion
 • om du har förträngningar i matstrupen eller tarmen
 • om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kaleorid

 • om du lider av hjärt- eller njursjukdom. Kaliumvärdena i blodet måste då kontrolleras regelbundet
 • om du är äldre, för då är du i riskzonen för hjärt- och njursjukdomar
 • om du är riskzonen för förhöjda kaliumnivåer på grund av njursvikt eller försämrad funktion i binjurebarken, akut uttorkning eller allvarliga vävnadsskador (som svåra brännskador)
 • om du använder läkemedel som minskar rörligheten i tarmarna.

Obstruktion, skador, sår, blödning eller ruptur av både övre och nedre delen av mag-tarmkanalen kan uppkomma, speciellt om Kaleorid tas med för liten mängd vatten eller om din tarmfunktion har blivit långsammare. Var särskilt försiktig om du är sängliggande eller gravid (se avsnitt Graviditet).

Avbryt behandlingen, om du upplever illamående, kräkning eller känner obehag i buken.

Barn
Kaleorid ska inte tas av barn under 18 år. Säkerheten och effekten av Kaleorid hos barn har inte fastställts.

Andra läkemedel och Kaleorid
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra läkemedel.

Om Kaleorid tas samtidigt med läkemedel som ökar kalium  nivåerna,  t  ex kaliumsparande  diuretika  (t ex spironolakton, eplerenone, triameteren och amilorid), angiotensinkonvertasenzym (ACE) hämmare (t ex kaptopril, enalapril,  lisinopril,  perindopril,   quinapril,   ramipril,  zofenopril), angiotensin-II receptorblockerare (t ex azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan), reninhämmare (t ex aliskiren), ciklosporin, tacrolimus och
trimetoprim och andra läkemedel som innehåller kalium, (t ex kaliumsalter i penicillin) ökar risken för hyperkalemi.

Kaleorid med mat och dryck
Depottabletterna ska tas hela med mycket vatten. Drick minst ett helt glas vatten per dos (se avsnitt Hur produkten används).

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkemedlet kan användas under graviditet  och amning,  om  din  läkare  fastslår att det  är nödvändigt. Din tarmfunktion kan bli långsammare under  graviditeten  och du ska därför vara speciellt  försiktig  om du tar Kaleorid och komma ihåg att drick tillräckligt mycket vatten när du tar depottabletten.

Körförmåga och användning av maskiner
Kaleorid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos vid förebyggande behandling:
750 mg depottabletter: vanligtvis 1–2 depottabletter 2–3 gånger dagligen.
1 g depottabletter: lägsta dosen är normalt 1 depottablett 2 gånger dagligen.

Om du behandlas med Kaleorid för låga kaliumvärden, så bestäms dosen enligt ditt kaliumvärde. Vanlig dos för 750 mg depottabletter är 2 depottabletter 2–3 gånger dagligen, tills värdet på serumkalium har förbättrats. Därefter är 1–2 depottabletter 2 gånger dagligen en tillräcklig  dos. Den tillräckliga dosen för 1 g depottablett är 2 depottabletter 2 gånger dagligen.

Depottabletterna ska sväljas hela tillsammans med minst ett glass vatten. Ta inte depottabletterna liggande och inte direkt innan sänggående.

Det olösliga vita höljet av depottabletten utsöndras med avföringen.

Om du har tagit för stor mängd av Kaleorid
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning  av risken samt rådgivning.

För stort intag av Kaleorid kan orsaka för höga kaliumnivåer, speciellt om du har en njursjukdom. Möjliga symptom av för höga kaliumnivåer är förvirring, stickningar i lemmarna, muskelsvaghet, förlamning, lågt blodtryck, hjärtrytmrubbningar och vid allvarliga fall hjärtstopp.

Om du har glömt att ta Kaleorid
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemeded orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar  har rapporterats: Förhöjda blodkaliumvärden; bristning, blödningar,  sårbildning och stenos eller obstruktion i matsmältningsapparaten, sår, diarré, kräkningar, magsmärtor, illamående olika typer av utslag.

Avsluta behandlingen om du är illamående, kräks eller känner obehag i magen.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns  i  denna information. Du kan också rapportera biverkningar   direkt  (se detaljer  nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kaliumklorid 750 mg (en tablett innehåller 10 mmol kalium) eller kaliumklorid 1 g (en tablett innehåller 13 mmol kalium).
 • Övriga innehållsämnen är:
  • Kärnan: etylcellulosa, glycerol 85  %, stearylalkohol,  magnesiumstearat.
  • Beläggning: hypromellos, titandioxid E171, talk, glycerol 85 %, sackarinnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, oval, filmdragerad tablett.
Förpackningsstorlekar:
Kaleorid 750 mg depottablett: 100 eller 250 depottabletter.
Kaleorid 1g depottablett: 200 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
Karo Pharma AB
Box 16184,
103 24 Stockholm
Sverige
medinfo@karopharma.com

Tillverkare
Paramedical A/S
Vassingerövej 3-7
DK-3540 Lynge
Danmark

Texten ändrad

27.10.2020