Pakkausseloste

KALEORID depottabletti 750 mg, 1 g

Kaleorid® 750 mg depottabletit

Kaleorid® 1 g depottabletit

kaliumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Kaleorid on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Kaleorid-depottabletteja
3. Miten Kaleorid-depottabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kaleorid-depottablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kaleorid on depottabletti, josta vaikuttava aine vapautuu hitaasti.

Kaleorid sisältää kaliumia, joka on elimistön aineenvaihdunnassa välttämätön aine. Kaliumin  vajetta voivat aiheuttaa tietyt sairaudet sekä erilaiset lääkkeet, jotka lisäävät virtsan eritystä (diureetit).
Kaleorid-depottableteilla hoidetaan veren pientä kaliumpitoisuutta. Tätä lääkettä voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi diureettien kanssa.

Kaleorid-depottabletin valmistustapa on sellainen, että se liukenee hitaasti. Kalium on depottabletin ytimen pehmeässä lipidirungossa, josta se vapautuu suolistossa hitaasti ja vähitellen. Pehmeä lipidirunko poistuu ulosteen mukana.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Kaleorid-depottabletteja

 • jos olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on suuri veren kaliumpitoisuus (hyperkalemia) tai jokin muu sairaus tai tila, joka voi aiheuttaa hyperkalemiaa
 • jos sinulla on vakava munuaisten vajaatoiminta
 • jos ruokatorvessasi tai suolistossasi on ahtautumia tai kuroumia
 • jos sinulla on Addisonin tauti (lisämunuaiskuoren vajaatoiminta), johon et saa lääkehoitoa.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Kaleorid-depottabletteja

 • jos sinulla on sydän- tai munuaissairaus. Tällöin veren kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti
 • jos olet iäkäs, koska tällöin sinulla on riski sairastua sydän- tai munuaissairauteen
 • jos sinulla on munuaisten tai lisämunuaiskuoren vajaatoiminta, akuutti nestevajaus tai laaja kudosvaurio (vakava palovamma), jotka kasvattavat suurentuneen kaliumpitoisuuden riskiä
 • jos käytät suolen toimintaa hidastavaa lääkitystä.

Ruuansulatuskanavan ahtaumia, vaurioita, haavaumia, verenvuotoa tai repeämiä voi esiintyä, erityisesti jos Kaleorid-depottabletin kanssa nautitaan liian vähän vettä tai jos suolen läpikulku on hidastunut. Ole siis erityisen varovainen, jos olet vuodepotilas tai raskaana (ks. kohta Raskaus).

Hoito on keskeytettävä, jos sinulla esiintyy pahoinvointia, oksentelua tai mahavaivoja.

Lapset
Kaleorid ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Valmisteen tehoa ja turvallisuutta lapsille ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Kaleorid
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jos Kaleorid-depottabletteja käytetään samanaikaisesti kaliumpitoisuutta suurentavien lääkkeiden, kuten kaliumia säästävien diureettien (spironolaktoni, eplerenoni, triamtereeni ja amiloridi), angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) estäjien (esim. kaptopriili, enalapriili,  lisinopriili, perindopriili, kinapriili, ramipriili, tsofenopriili), angiotensiini II -reseptorin salpaajien (esim. atsilsartaani, kandesartaani, eprosartaani, irbesartaani, losartaani, tasosartaani, telmisartaani, valsartaani), reniinin estäjien (esim. aliskireeni), siklosporiinin, takrolimuusin, trimetopriimin sekä kaliumia sisältävien lääkkeiden, kuten penisilliinin kaliumsuolojen kanssa, se voi johtaa kaliumpitoisuuden liialliseen suurenemiseen.

Kaleorid ruuan ja juoman kanssa
Depottabletit niellään kokonaisina runsaan veden kera. Juo annoksen yhteydessä vähintään yksi lasi vettä (ks. kohta Miten valmistetta käytetään).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tätä lääkettä voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana, jos se on lääkärin mielestä tarpeellista.
Suolen toiminta voi hidastua raskauden aikana, joten sinun tulisi olla erityisen varovainen käyttäessäsi Kaleorid-depottabletteja ja muistaa juoda riittävästi vettä ottaessasidepottabletin.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Kaleorid-depottableteilla ei ole haitallista vaikutusta tai on hyvin vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos ennaltaehkäisevään hoitoon on:
750 mg:n depottabletit: yleensä 1–2 depottablettia 2–3 kertaa vuorokaudessa.
1 g:n depottabletit: pienin annos on tavallisesti yksi depottabletti kahdesti vuorokaudessa.

Jos saat Kaleorid-depottabletteja liian pienen kaliumpitoisuuden takia, annos määräytyy kaliumpitoisuutesi perusteella. Tavallisesti annos 750 mg:n depottableteilla on 2 depottablettia 2–3 kertaa vuorokaudessa, kunnes seerumin kaliumpitoisuus on  kohentunut.  Tämän jälkeen  sopiva  annos on 1–2 depottablettia kahdesti vuorokaudessa.

Riittävä annos 1 g:n depottableteilla on tavallisesti kaksi depottablettia kahdesti vuorokaudessa.

Depottabletit on nieltävä kokonaisina vähintään yhden vesilasillisen kera. Älä ota depottabletteja makuuasennossa äläkä juuri ennen nukkumaan menoa.

Depottabletin liukenematon valkoinen runko poistuu ulosteen mukana.

Jos otat enemmän Kaleorid-depottabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Liian suuri määrä Kaleorid-depottabletteja  voi  johtaa  suurentuneeseen kaliumpitoisuuteen, erityisesti jos sinulla  on munuaissairaus.  Suurentuneen kaliumpitoisuuden mahdollisiin  oireisiin   kuuluvat sekavuus, raajojen kihelmöinti, lihasheikkous, halvaus, matala verenpaine, sydämen rytmihäiriöt, ja vakavissa tapauksissa sydämen pysähdys.

Jos unohdat ottaa Kaleorid-depottabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu: suurentunut veren kaliumpitoisuus, repeämä, verenvuoto, haavauma ja ahtauma tai kurouma ruuansulatuskanavassa, mahahaava, ripuli, oksentelu, vatsakipu, pahoinvointi, erilaisia ihottumia.

Hoito on keskeytettävä, jos sinulla esiintyy pahoinvointia, oksentelua tai mahavaivoja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kaleorid-depottabletit sisältävät:

 • Vaikuttava aine on: kaliumkloridi 750 mg (depottabletti sisältää 10 mmol kaliumia) tai kaliumkloridi 1 g (depottabletti sisältää 13 mmol kaliumia).
 • Muut aineet ovat:
  • Ydin: etyyliselluloosa,  glyseroli  85  %, stearyylialkoholi,   magnesiumstearaatti.
  • Päällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi E171, talkki, glyseroli 85 %, sakkariininatrium.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti.
Pakkauskoot:

Kaleorid 750 mg depottabletti: 100 tai 250 depottablettia.
Kaleorid 1 g depottabletti: 200 depottablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Karo Pharma AB
Box 16184

103 24 Stockholm
Ruotsi

medinfo@karopharma.com

Valmistaja
Paramedical A/S
Vassingerövej 3-7
DK-3540 Lynge
Tanska

Tekstin muuttamispäivämäärä

27.10.2020