Package information leaflet

KESTINE tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg (itsehoito)

KESTINE® 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

ebastiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

100 tabletin pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään tilanteet, joissa allergialääkkeitä syödään turhaan oireisiin, joita erehdyksessä pidetään allergiasta johtuvina.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Kestine on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kestine-tabletteja
 3. Miten Kestine-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Kestine-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kestine kuuluu antihistamiineihin (H1-reseptoreiden salpaaja). Antihistamiinit lieventävät elimistön allergiaoireita estämällä allergisen reaktion yhteydessä soluista vapautuvan histamiinin vaikutuksia elimistössä.

Kestine-tabletteja käytetään allergisten oireiden hoitoon ja ehkäisyyn seuraavissa tapauksissa:

 • kausiluonteinen ja ympärivuotinen allerginen nuha, joka ilmenee yleensä aivasteluna ja nenän vuotamisena
 • allergiset silmäoireet, kuten silmien punoitus, kutina ja kirvely
 • nokkosihottuma eli urtikaria, joka ilmenee ihon paukamina, punoituksena ja kutinana
 • hyttysenpiston aiheuttamat voimakkaat iho-oireet.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Kestine-tabletteja  

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Kestine-tabletteja,

 • jos käytät samanaikaisesti sienilääkkeitä, kuten ketokonatsolia ja itrakonatsolia, antibiootteja kuten erytromysiiniä, tuberkuloosilääkkeitä kuten rifampisiiniä, masennuslääkkeitä tai rytmihäiriölääkkeitä
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Lapset

Älä anna Kestine-tabletteja alle 12-vuotiaille lapsille. Tämän lääkkeen tehoa ja turvallisuutta alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Kestine

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai masennus- tai muita mielenterveyslääkkeitä. Muista kertoa lääkärille Kestine-tablettien käytöstä, jos saat pitkäaikaista antibioottihoitoa (erytromysiini), sienilääkehoitoa (ketokonatsoli, itrakonatsoli) tai tuberkuloosilääkkeitä (rifampisiini).

Kestine ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Kestine-tabletit voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai aterioiden välillä. Kestine-valmisteella ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Kestine-tabletteja raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kestine ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Koska väsymys ja huimaus ovat kuitenkin mahdollisia haittavaikutuksia, sinun tulisi tarkkailla, miten tämä lääke vaikuttaa sinuun ennen ajamista tai koneiden käyttöä.

Kestine-tabletit sisältävät laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Kestine-tabletit sisältävät natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos oireet eivät helpota viiden (5) päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteys lääkäriin.

Suositeltu annos aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille allergiseen nuhaan ja silmäoireisiin on yksi tabletti (10 mg) päivässä. Jos oireet ovat vaikeita, tilapäisesti voi ottaa kaksi tablettia (2 x 10 mg) päivässä. Nokkosihottuman hoidossa annos on yksi tabletti (10 mg) päivässä. Hyttysenpiston aiheuttamiin voimakkaisiin ihoreaktioihin annos on yksi tabletti (10 mg) päivässä. Paras hoitotulos saadaan, jos lääke otetaan ennen hyttysenpistoa.

Potilaat, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, eivät saa ylittää 10 mg:n vuorokausiannosta.

Jos otat Kestine-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat päänsärky, väsymys, suun kuivuminen sydämentykytys ja alhainen verenpaine.

Jos unohdat ottaa Kestine-tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Annosten välin on oltava 24 tuntia, eikä vuorokausiannos saa ylittää 20 mg:aa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen:

Hyvin yleiset (esiintyy useammalla kuin yhdellä 10 potilaasta):

 • päänsärky

Yleiset (esiintyy 1-10 potilaalla 100:sta):

 • uneliaisuus
 • suun kuivuminen

Harvinainen (esiintyy 1-10 potilaalla 10000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • hermostuneisuus, unettomuus
 • huimaus, heikentynyt tuntoaisti, makuhäiriöt
 • sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys
 • vatsakivut, oksentelu, pahoinvointi, ruoansulatuskanavan vaivat
 • maksatulehdus, sappisalpaus (kolestaasi), epänormaalit maksa-arvot
 • nokkosihottuma, ihottuma, ihotulehdus
 • kuukautishäiriöt
 • turvotus, voimattomuus

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • painonnousu
 • lisääntynyt ruokahalu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

 

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15-25°C) ja alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat  näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kestine-tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on ebastiini. Yksi tabletti sisältää 10 mg ebastiinia.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 6000 ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, valkoinen, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre ja merkintä ’E10’.

Pakkauskoot ovat 10, 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Almirall, S.A, Rda. General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanja

Valmistaja

Industrias Farmacéuticas Almirall S.L., Ctra.  de Martorell 41-61, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.03.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

21.03.2023