Pakkausseloste

OXYCODONE ORION injektio-/infuusioneste, liuos 10 mg/ml

Oxycodone Orion 10 mg/ml injektio- / infuusioneste, liuos

oksikodonihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Oxycodone Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Oxycodone Orion -valmistetta

3. Miten Oxycodone Orion -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Oxycodone Orion -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oxycodone Orion on injektio- / infuusioneste, joka sisältää vaikuttavaa ainetta nimeltä oksikodoni. Oksikodoni kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä opioidit.

Lääkäri on määrännyt sinulle tätä lääkevalmistetta vaikeaan kipuun, joka saadaan riittävästi hallintaan vain opioideilla. Oksikodonia, jota Oxycodone Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oxycodone Orion -valmistetta
 • jos olet allerginen oksikodonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikeita hengitysvaikeuksia
 • jos sinulla on hengitysteissä limaa, jota et saa poistettua
 • jos sinulla on kouristuksia
 • jos olet koomassa
 • jos sinulla on äkillistä mahakipua
 • jos sinulla on maksan vaikea vajaatoiminta
 • jos sinulla on aiemmin esiintynyt ahdistuneisuutta alkoholin tai rauhoittavien lääkkeiden käytön yhteydessä
 • jos sinulla on tietyntyyppinen suolitukos (paralyyttinen ileus)
 • jos veresi hiilidioksidipitoisuus on liian korkea
 • jos sinulla on sekä keuhkoihin että sydämeen vaikuttava sairaus (cor pulmonale)
 • jos sinulla on vaikea pitkäaikainen astma tai vaikea keuhkoahtaumatauti.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin saat Oxycodone Orion -valmistetta

 • jos sinulla on vaikea keuhkotoiminnan vajaus
 • jos sinulla on myksedeema (kilpirauhasen sairaudet, joiden oireita ovat kuiva, vahamainen ihoturvotus ja alhainen aineenvaihdunta)
 • jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta
 • jos lisämunuaistoimintasi on heikentynyt (lisämunuaisesi ei toimi normaalisti) esimerkiksi Addisonin taudin vuoksi
 • jos sinulla on toksinen psykoosi
 • jos sinulla on eturauhasen liikakasvua (prostatahypertrofia)
 • jos olet tai olet joskus aiemmin ollut riippuvainen alkoholista tai lääkkeistä
 • jos sinulla on delirium tremens johtuen alkoholin vieroitusoireista
 • jos sinulla on päävamma
 • jos sinulla on alhainen verenpaine
 • jos sinun verimääräsi on alentunut
 • jos sinulla on munuais‑ tai maksavaivoja
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus
 • jos sinulla on sappitiesairaus
 • jos sinulla on sappirakon tai virtsateiden kouristuksia
 • jos sinulla on haimatulehdus
 • jos käytät monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä (masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon)
 • jos olet iäkäs ja heikkokuntoinen
 • jos olet äskettäin ollut leikkauksessa tai menossa leikkaukseen parin seuraavan päivän kuluessa.

Kerro lääkärille hoidon aikana

 • jos suolistosi toimii huonosti. Tämä voi viitata suolentukkeumaan, jolloin hoito on lopetettava heti.
 • jos kipu ei ole vähentynyt, vaikka oksikodoniannosta on nostettu.

Pitkäaikainen käyttö

Tämän lääkevalmisteen pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Siksi annosta on hoidon lopettamisen yhteydessä pienennettävä hitaasti (ks. kohta Miten valmistetta käytetään, Jos Oxycodone Orion -hoitosi lopetetaan).

Lapset

Riittämättömien tietojen vuoksi Oxycodone Orion -valmisteen käyttöä lapsille ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Oxycodone Orion

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Jos käytät Oxycodone Orion -valmistetta muiden lääkevalmisteiden kanssa, tämän lääkevalmisteen tai muiden lääkevalmisteiden vaikutus voi muuttua.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät parhaillaan

 • unta edistäviä tai ahdistuneisuutta lievittäviä lääkkeitä (ahdistuneisuuslääkkeitä, unilääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä)
 • masennuslääkkeitä
 • psyykenlääkkeitä (kuten fentiatsiineja tai neuroleptejä)
 • muita voimakkaita kipulääkkeitä (esim. muita opioideja)
 • allergialääkkeitä (antihistamiineja)
 • pahoinvointia tai oksentelua lievittäviä lääkkeitä (antiemeettejä)
 • Parkinsonin taudin lääkkeitä
 • simetidiiniä, jolla hoidetaan närästystä ja maha‑ tai pohjukaissuolihaavaa
 • veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (varfariini)
 • makrolidiantibiootteja
 • lääkkeitä sieni-infektioon
 • HIV/AIDS-lääkkeitä
 • tuberkuloosilääkkeitä
 • epilepsialääkkeitä
 • lääkkeitä sydämen rytmihäiriöön
 • mäkikuismaa
 • tai jos olet kahden viime viikon aikana käyttänyt ns. monoamiinioksidaasin (MAO) estäjää. MAO:n estäjillä hoidetaan masennusta ja Parkinsonin tautia.

Oxycodone Orion -valmisteen ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Oxycodone Orion -valmistetta samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista rauhoittavien lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Haittavaikutusten riski kohoaa, jos käytät masennuslääkkeitä (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia, venlafaksiinia). Näillä lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia oksikodonin kanssa, ja saatat saada sellaisia oireita kuten tahattomat, rytmiset lihassupistukset (ml. silmän liikkeitä hallitsevissa lihaksissa), levottomuus, liikahikoilu, vapina, kiihtyneet refleksit, voimistunut lihasjännitys, ruumiinlämpö yli 38 °C. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on tällaisia oireita.

Oxycodone Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Oxycodone Orion –injektio- / infuusioneste, liuosta voi käyttää ruuan ja juoman kanssa. Vältä kuitenkin greippimehua, koska se voi vaikuttaa oksikodonin määrään plasmassa.

Alkoholi

Älä käytä alkoholia hoidon aikana. Alkoholi voi tämän lääkehoidon aikana käytettynä voimistaa oksikodonin joitakin vaarallisia haittavaikutuksia, kuten vaikeita hengitysvaikeuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Oxycodone Orion -valmisteen käyttöä raskaus- ja imetysaikana on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Raskaus

On olemassa vain vähän tietoja oksikodonin käytöstä raskaana oleville naisille. Oksikodoni siirtyy sikiön verenkiertoon istukan läpi. Oksikodonin käyttö raskausaikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita. Oksikodonin käyttö synnytystä edeltävien 3–4 viikon aikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle vaikeita hengitysvaikeuksia. Oxycodone Orion -valmistetta saa käyttää raskausaikana vain, jos hyöty on suurempi kuin mahdolliset riskit lapselle.

Imetys

Oksikodoni saattaa erittyä äidinmaitoon ja aiheuttaa vastasyntyneelle hengitysvaikeuksia. Siksi Oxycodone Orion -valmistetta ei pidä käyttää imetysaikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääkevalmiste voi heikentää reaktiokykyäsi ja aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, kuten huimausta ja uneliaisuutta. Tällaiset haittavaikutukset ilmenevät tavallisesti selvimmin lääkehoitoa aloitettaessa ja annosta suurennettaessa. Älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita, jos sinulla ilmenee toimintakykyäsi heikentäviä haittavaikutuksia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Oxycodone Orion sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Lääkäri määrää annoksen yksilöllisesti juuri sinulle ikäsi, kipusi voimakkuuden, yleistilasi, mahdollisten samanaikaisten sairauksien sekä aiemman että muun samanaikaisen lääkityksesi mukaan. Terveydenhuollon ammattihenkilö valmistelee ja antaa tämän lääkkeen sinulle joko pistoksena (ihon alle, laskimoon tai lihakseen) tai tiputuksena (ihon alle tai laskimoon).

Sinulle tullaan antamaan Oxycodone Orion -valmistetta niin lyhyen aikaa kuin mahdollista.

Käyttöohjeet hoitoalan ammattilaisille on esitetty tämän pakkausselosteen lopussa.

Jos sinulle annetaan enemmän Oxycodone Orion -valmistetta kuin sinulle pitäisi

Oxycodone Orion -valmisteen antaa sinulle terveydenhuollon ammattihenkilö. Yliannostus on sen vuoksi epätodennäköistä.

Jos olet saanut tätä lääkevalmistetta enemmän kuin sinun pitäisi tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireet ovat silmien mustuaisten pieneneminen, vaikeat hengitysvaikeudet, uneliaisuus, luustolihasten veltostuminen, sydämensykkeen harveneminen ja liian matala verenpaine. Vaikeissa tapauksissa yliannostus voi aiheuttaa kooman ja kuoleman. Ota tämä pakkausseloste ja mahdollisesti jäljellä oleva liuos mukaan, kun hakeudut lääkärinhoitoon.

Jos Oxycodone Orion -hoitosi lopetetaan

Jatka tämän lääkevalmisteen käyttöä, kunnes lääkäri kehottaa toisin. Jos haluat lopettaa lääkevalmisteen käytön, keskustele asiasta ensin lääkärin kanssa. Hoitoa lopetettaessa annosta yleensä pienennetään vähitellen epämiellyttävien vaikutusten välttämiseksi. Hoidon lopettaminen kerralla voi aiheuttaa seuraavien 24 tunnin kuluessa vieroitusoireita, kuten levottomuutta, kyynelvuotoa ja nuhamaista nenävuotoa, hikoilua ja unen katkoilua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tämä lääke voi joissakin melko harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Lopeta Oxycodone Orion ‑valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita:

 • hengityksen lamaantuminen, mitä esiintyy todennäköisimmin iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla; tämä lääke voi myös supistaa keuhkoputkia sekä aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja yskänrefleksin lamaantumista
 • huimaus, joka voi olla vakavan verenpaineen laskun oire
 • pupillien supistuminen, joka voi olla yliannostuksen oire
 • sappikivikohtaus
 • hengenvaarallinen allerginen reaktio (anafylaksia ja sen kaltaiset reaktiot).

Oksikodoni voi aiheuttaa myös seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

 • heitehuimaus, uneliaisuus, päänsärky
 • ummetus, pahoinvointi, oksentelu. Lääkäri voi tarvittaessa määrätä näihin oireisiin lääkettä.
 • kutina.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • ahdistuneisuus, sekavuus, hermostuneisuus, masennus, epänormaalit ajatukset, unettomuus
 • vapina
 • verenpaineen lasku seisomaan noustessa, mikä aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymisen
 • hengenahdistus
 • mahakipu, ruokahaluttomuus, ripuli, ruoansulatushäiriöt, suun kuivuminen
 • ihottuma, liiallinen hikoilu
 • nesteen kertyminen elimistöön, heikotus
 • hikoilu, vilunväristykset, voimien ja energian menetys tai puute.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • kiihtyneisyys, aistiharhat, muistinmenetys, tunnetilojen vaihtelu, perusteeton hyvänolontunne (euforia)
 • kouristukset, tahattomat lihassupistukset, liiallinen lihasjänteys, tuntoaistin heikkeneminen, ihon puutuminen tai pistely, puheen häiriö, pyörtyminen, kiertohuimaus
 • verisuonten laajeneminen
 • makuaistin muutos, maha‑suolikanavan häiriö, ilmavaivat, nielemishäiriö, suolentukkeuma, röyhtäily
 • kohonneet maksaentsyymiarvot
 • nokkosihottuma, ihon kuivuminen
 • virtsaamisvaikeudet, virtsaputken kouristus
 • kuukautisten poisjäänti, sukupuolivietin heikkeneminen, impotenssi
 • raajojen turpoaminen, jano, lääkkeen vieroitusoiresyndrooma, pahoinvointi, lääketoleranssi
 • yliherkkyys
 • elimistön kuivuminen
 • lääkeriippuvuus
 • näkökyvyn heikkeneminen
 • sydämentykytys (oksikodonivieroituksen yhteydessä).

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • allerginen reaktio, vaikeat yliherkkyysreaktiot.

Haittavaikutukset, joiden ilmaantuvuus tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • aggressiivisuus
 • epänormaali kipuherkkyys
 • hampaiden reikiintyminen
 • sappinesteen kulun pysähtyminen tai tukkeutuminen
 • Oxycodone Orion -valmisteen pitkäaikaiskäyttö raskauden aikana voi aiheuttaa henkeä uhkaavia vieroitusoireita vastasyntyneellä lapsella. Tarkkailtavia oireita vauvalla ovat ärtyneisyys, yliaktiivisuus ja poikkeava unirytmi, kimeä itku, vapina, oksentelu, ripuli ja puutteellinen painonnousu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä tai ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Ampullin avaamisen jälkeen injektio- / infuusioneste on käytettävä heti. Hävitä mahdollisesti käyttämättä jäänyt liuos.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oxycodone Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on oksikodonihydrokloridi. Yksi millilitra sisältää 10 mg oksikodonihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, natriumkloridi, kloorivetyhappo (pH:n säätöön), natriumhydroksidi (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Oxycodone Orion –injektio- / infuusioneste on kirkas ja väritön liuos.

Liuos on lasiampulleissa, jotka on pakattu pahvikoteloon. Yksi pahvikotelo sisältää joko 5 x 1 ml, 5 x 2 ml tai 5 x 10 ml.

1 ml täyttö 2 ml:n lasiampullissa: kaksi keltaista värirengasta. 2 ml:n lasiampulli: kaksi värirengasta, ylempi rengas on ruskea ja alempi keltainen. 10 ml:n lasiampulli: kaksi värirengasta, ylempi rengas on tummansininen ja alempi keltainen.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Tanska: Oxycodone Orion 10 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

Suomi: Oxycodone Orion 10 mg/ml injektio- / infuusioneste, liuos

Ruotsi: Oxycodone Orion 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.7.2019

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille. Lisää tietoa valmisteesta löydät Oxycodone Orion -valmisteen valmisteyhteenvedosta.

Seuraava ohje sisältää teknisiä tietoja Oxycodone Orion 10 mg/ml injektio- / infuusioneste, liuos ‑valmisteesta.

Käyttö‑ ja käsittelyohjeet

Käytä injektio- / infuusioliuos heti pakkauksen avaamisen jälkeen. Hävitä mahdollisesti käyttämättä jäänyt liuos.

Laimenna valmiste tarpeen mukaan 9 mg/ml (0,9 %) ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml (5 %) ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä.

Jos Oxycodone Orion annetaan yhdistelmäliuoksena syklitsiinin kanssa, laimenna yhdistelmäliuos injektionesteisiin käytettävällä vedellä. Älä käytä 9 mg/ml (0,9 %) ‑natriumkloridiliuosta. Jos yhdistelmäliuoksen syklitsiinipitoisuus on alle 3 mg/ml, liuos pysyy fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiilina 24 tuntia huoneenlämmössä. Jos yhdistelmäliuoksen syklitsiinipitoisuus on yli 3 mg/ml, liuos on epästabiili ja saattaa sakkautua.

Proklooriperatsiini on kemiallisesti yhteensopimaton Oxycodone Orion -valmisteen kanssa.

Sekä laimentamaton että laimennettu (9 mg/ml [0,9 %] ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml [5 %] ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä) Oxycodone Orion pysyy fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiilina yli 24 tuntia huoneenlämmössä ollessaan kosketuksissa polypropeeni‑ tai polykarbonaattiruiskujen, polyeteeni- tai PVC‑infuusioletkujen ja PVC‑, EVA‑, polyolefiini/polyamidi‑, alhaisen tiheyden (LD) polyeteeni‑ tai polypropeeni‑infuusiopussien kanssa.

Laimentamatonta tai laimennettua liuosta ei tarvitse suojata valolta silloin, kun sitä käytetään sellaisten infuusioliuosten ja ‑laitteiden kanssa, joita on käytetty tätä valmistetta koskeneissa tutkimuksissa.

Ampullin avaamisen jälkeen tapahtuva laimentamattoman liuoksen tai laimennosten epäasianmukainen käsittely voi vaarantaa valmisteen steriiliyden.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Tekstin muuttamispäivämäärä

31.07.2019