Pakkausseloste

BENAKOR VET tablett 5 mg, 20 mg

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Benakor vet 5 mg och 20 mg tabletter för hundar 
benazeprilhydroklorid 

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

5 mg tabletter: 
Aktiv substans: benazepril 4,6 mg (motsvarar benazeprilhydroklorid 5 mg
Färgämne: järnoxid (E172) 0,5 mg  

Gula, avlånga tabletter med brytskåra på ena sidan

20 mg tabletter:
Aktiv substans: benazepril 18,42 mg (motsvarar benazeprilhydroklorid 20 mg
Färgämne: järnoxid (E172) 8 mg  

Orange, avlånga tabletter med brytskåra på ena sidan

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Läkemedlet r till en grupp läkemedel som kallas hämmare av angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare). Det skrivs ut av veterinär för behandling av behandling av kongestiv hjärtsvikt hohundar

KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjäpämne i tabletten.
Skall inte användas i fall med hypotoni (lågt blodtryck), hypovolemi (låg blodvolym) eller akut njursvikt
Skall inte användas i fall med sviktande hjärtminutvolym på grund av aortastenos eller pulmonalstenos.  
Skall inte användas hos dktiga eller digivande hundar då säkerheten med benazeprilhydroklorid int
har fastställts hos detta djurslag under dktighet eller digivning

BIVERKNINGAR

En del hundar med kongestiv hjärtsvikt kan uppvisa illamående och utmattning under behandling
Hos hundar med kronisk njursjukdom kan man eventuellt se en måttlig ökning av kreatininnivån i blodet, en indikator på njurarnas funktion. Detta beror troligen på läkemedlets blodtryckssänkande effekt i njuren och behöver inte vara en anledning till att avbryta behandlingen om djuret inte uppvisar några andra biverkningar.  

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär. 

Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet 
www.fimea.fi/web/sv/veterinar. 

DJURSLAG

Hund

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Produkten skall ges oralt (via munnen) en gång per dag, med eller utan foder. Behandlingen kan pågå under obegnsad tid

Produkten ges oralt en gång dagligen med minimidos 0,25 mg (intervall 0,25 - 0,5benazeprilhydroklorid/kg kroppsvikt enligt följande tabell: 

Hundens vikt (kg) Benakor vet 5 mg Benakor vet 20 mg
Standard dos Dubbel dos Standard dos Dubbel dos
> 5 - 10 0,5 tablett 1 tablett    
> 10 - 20 1 tablett 2 tabletter    
> 20 - 40     0,5 tablett 1 tablett
> 40 - 80     1 tablett 2 tabletter

 

För hundar med kongestiv hjärtsvikt kan dosen fördubblas till minimidosen 0,5 mg (intervall 0,5 - 1,0benazeprilhydroklorid /kg kroppsvikt (dock skall dosering ske en gång per dag), om detta bemkliniskt nödvändigt och då ansvarig veterinär rekommenderat detta. Följ alltid veterinärendoseringsanvisningar. 

Om halva tabletter används: Lägg tillbaka den ej använda tabletthalvan i blisterförpackningen och förvara torrt vid högst 25° C. Använd den återstående halva tabletten vid nästa administreringstilllle. 

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För djur. Oral användning 

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Förvaras vid högst 25 °
Förvaras i originalförpackningen 
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen
Halverade tabletter skall användas inom en dag
Halverad tablett skall förvaras i den öppnade blisterförpackningen, som i sin tur skall placeras i den medföljande asken

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag:
Effekt ochkerhet hos produkten har inte fastställts hos hundar vars kroppsvikt understiger 2,5 kg

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:   
Vid fall av kronisk njursjukdom kommer veterinären att kontrollera djurets vätskestatus innan behandling pårjas. Veterinären kan eventuellt rekommendera att blodprover tas med jämnmellanrum under behandlingen för att kontrollera kreatininnivån i blodet och antalet röda blodkroppar. 

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Tvätta händerna efter användning.  
Vid oavsiktligt oralt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.  
Gravida kvinnor ska iaktta särskilt försiktighet för att förhindra oral exponering, då ACE-hämmare har visats påverka fostret under graviditet

Dräktighet och digivning:   
Skall inte användas på dktiga eller digivande tikar.  
Produktens säkerhet har inte testats på avelshundar, dktiga eller digivande hundar. 

Interaktioner: 
Tala om för veterinären om ditt djur behandlas eller nyligen har behandlats med andra läkemedel.  
Hos hund med kongestiv hjärtsvikt, har benazepril givits i kombination med digoxin, vätskedrivandläkemedel och antiarytmika utan påvisade interaktioner.  
Hos människa kan kombinationen av ACE-hämmare och NSAID-preparat (icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel mot smärta och inflammation) minska den blodtryckssänkande effekteeller orsaka försämrad njurfunktion.
Kombinationen av benazeprilhydroklorid och andra blodtryckssänkande medel (t.ex. kalciumkanalblockerare, betablockerare eller diuretika), anestetikeller sedativa (lugnande) kan leda till förstärkt blodtryckssänkande effekt.
Samtidig användning av NSAID eller andra läkemedel med blodtryckssänkande effekt ska därför övervägas noggrant.  
Veterinären kan rekommendera att njurfunktionen och tecken på lågt blodtryck (slöhet, svaghet etc.) följs upp noggrant och behandlas vid behov.  

Interaktioner med kaliumsparande diuretika som spironolakton, triamteren eller amilorid kan intuteslutas. Veterinären kan rekommendera att kaliumvärdena i plasma kontrolleras vid användning av benazeprilhydroklorid i kombination med kaliumsparande diuretika på grund av risken för hyperkalemi (hög kaliumhalt i blodet)

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
Övergående reversibel hypotension kan upptda i fall av oavsiktlig överdosering. Symptomatisk behandling r ske med intraves infusion av tempererad isoton koksaltlösning

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande. 

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

09.02.2021

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Benazeprilhydroklorid är en prodrug som in vivo hydrolyseras till den aktiva metaboliten benazeprilat. Benazeprilat är en mycket potent och selektiv ACE-hämmare vilket förhindrar omvandlingen av inaktivt angiotensin I till aktivt angiotensin II och därmed även minskar syntesen av aldosteron. Således reduceras effekter som medieras av angiotensin II och aldosteron, inklusive vasokonstriktion av bådartärer och vener, renal retention av natrium och vatten samt remodellering (inklusive patologisk hjärthypertrofi och degenerativa njurföndringar). 

Benazeprilhydroklorid ger långvarig hämning av aktiviteten av ACE i plasma hos hundar, med mer än 95 % hämning vid maximal effekt och signifikant aktivitet (>80 % hos hundar) som kvarstår 24 timmar efter dosering.

Benazeprilhydrokloridnker blodtrycket och volymbelastning på hjärtat hos hundar med kongestiv hjärtsvikt. 

Till skillnad från andra ACE-hämmare, utsöndras benazeprilat  till lika delar biliärt och renalt hohundar, och därför kvs ingen dosjustering av benazeprilhydroklorid i fall med njurinsufficiens. 

1 förpackningen innehåller: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 PVC/PE/PVDC/aluminium-blister med 14 tabletter vardera eller 
1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 aluminium/aluminium- blister med 14 tabletter vardera.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

LeVet B.V.
Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater
Nederländern

Tillverkare:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Nederländern