Package information leaflet

SOLUPRICK NEGATIV KONTROLL, SOLUPRICK POSITIV KONTROLL, SOLUPRICK SQ lösning för pricktest

Tilläggsinformation

SOLUPRICK SQ lösning för pricktest

Pollen-, husdammskvalster-, insektsgifts- och epitelallergenextrakt,

positiv och negativ kontroll

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Soluprick SQ är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Soluprick SQ

3. Hur du använder Soluprick SQ

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Soluprick SQ ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Endast avsett för diagnostik.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Soluprick SQ

- om du har samtidigt behandling med betablockerande läkemedel

- om du har akut eller kroniskt atopiskt eksem inom testområdet.

Varningar och försiktighet

- Allvarliga allergiska reaktioner såsom anafylaktisk chock kan förekomma, men är mycket sällsynt. För behandling av anafylaktisk chock finns alltid beredskap och nödvändig utrustning måste finnas tillgänglig.

Andra läkemedel och Soluprick SQ

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig behandling med symtomatiska antiallergiska läkemedel kan påverka testresultatet.

Användning av läkemedel rekommenderas att avbrytas inför pricktest enligt nedanstående:

LäkemedelsgruppTid mellan sista dos och allergitest
Korttidsverkande antihistaminer2 – 3 dagar
Långtidsverkande antihistaminer8 veckor
Hydroxyzin2 veckor
Ketotifen2 veckor
Tricykliska antidepressiva läkemedel2 veckor
Lokal applikation av potenta steroida salvor2 – 3 veckor


Kortikosteroider i doser mindre än 30 mg prednison/prednisolen per dag i upp till en vecka reducerar inte responsen på pricktest.

Oralt givna glukokortikoider (doser lägre än 10 mg prednisolon per dag) behöver ej avbrytas före pricktest.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Hudpricktest kan utföras under amning.

Hur produkten används

Ett hudpricktest utföres genom att en droppe av det aktuella allergenpreparatet appliceras på huden. Huden penetreras genom ett lätt tryck med en engångslancett. Testet kan utföras på underarmens volarsida eller på ryggen. Den mängd allergenpreparat som appliceras epikutant vid ett pricktest motsvarar 3 x 10-3 mikrol.

Soluprick positiv kontroll (histamindihydroklorid 10 mg/ml) används som referens vid bedömning av den generella reaktiviteten vid hudpricktest och Soluprick negativ kontroll används som kontroll vid bedömning av ospecifika reaktioner.

Insektsgift:

Beroende på patientens känslighet rekommenderas en startdos på 100 mikrog/ml. Om en positiv reaktion inte uppstår efter 15–20 minuter testas den högre styrkan 300 mikrog/ml. För kraftigt överkänsliga patienter rekommenderas en startkoncentration på 10 mikrog/ml. En kvaddel på mer än 3 mm i diameter räknas som en positiv reaktion.

Bruksanvisning:

- Hudpricktest utförs lämpligast på underarmens volarsida. Alternativt kan testet utföras på ryggen.

- Huden skall vara ren och torr. Vid behov tvättas testområdet med alkohollösning.

- Varje allergenpreparat, samt positiv och negativ kontroll appliceras i droppar på huden på behörigt avstånd från varandra, minst 1,5 cm. Underarmen bör vila på ett fast underlag. Applicera den positiva och negativa kontrollen sist.

- För utförandet av hudpricktester bör endast standardiserande engångslansetter (till exempel ALK-lansetter) användas för att kunna garantera samma resultat vid upprepning av tester. Pricka vinkelrätt igenom droppen mot huden med spetsen (1 mm).

- Håll ett lätt konstant tryck under ca 1 sekund, drag sedan lansetten rakt upp. Först prickas alla dropparna, sedan den positiva och den negativa kontrollen. Använd ny lansett till varje droppe.

- Sug upp allergenpreparatet från hudytan med hörnet på en servett. Det är viktigt att undgå kontaminering mellan allergenpreparaten!

- Reaktionerna avläses efter 15 minuter.

- En positiv reaktion är en kvaddel med eller utan erytem.

Testresultatet läses genom att mäta med en linjal storleken på den eventuella svullnad (inte rödaktigheten) som uppstått. Man mäter svullnadens största diameter och mot den perpendikulärt varande diagonals diameter i millimeter. På blanketten märks medeltalet av dessa eller värdena av bägge diametrarna. Resultaten av de båda kontroll lösningarna märks också. En kvaddel som är större än ≥ 3 mm i diameter motsvarar en positiv reaktion.

Patienten skall observeras i minst 30 minuter efter pricktestet.

Användning för barn

Barn kan pricktestas redan efter första levnadsåret beroende på barnets hälsa, men i allmänhet utförs pricktester inte förrän vid 4 års ålder.

Om du har fått för stor mängd av Soluprick SQ

Soluprick SQ -hudpricktest utförs av hälsovårdspersonal. Vid eventuell överdosering övervakas och behandlas du av läkare. För information kontaktas Giftinformationscentralen tel. 0800 147 111.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 på 10 användare): Kvaddeln på applikationsstället fortsätter att öka i storlek under de första 1020 minuterna efter det att allergenet applicerats. Lokalt utbredd svullnad och rodnad kan uppstå 6 24 timmar efter pricktestet.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 på 10 000 användare): Anafylaktisk reaktion/chock kan uppkomma efter ett pricktest med aktiv allergen. Symtom på en svår anafylaktisk reaktion kan vara rodnad, intensiv klåda i handflator, fotsulor och andra delar av kroppen (som nässelutslag) och andningssvårigheter. Värmekänsla, allmänt obehag och oro/ångest kan också förekomma.

Om detta skulle inträffa har läkaren eller sjuksköterskan akutmedicin tillgängligt med en adrenalinpenna som är färdig att användas. Berätta omedelbart för läkaren eller sjuksköterskan om du känner av någon av dessa biverkningar.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
Biverkningsregistret 
PB 55 
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2 °C8 °C).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarheten för bruten förpackning är 6 månader.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är pollen-, husdammskvalster-, insektsgifts- och epitelallergenextrakt.

- Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fenol, natriumklorid, glycerol, poloxamer 188 (enbart i Soluprick SQ pollen, 108 Björk) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Soluprick SQ finns i glasflaskor, som innehåller 2 ml extrakt. Flaskan tillslutes med halobutylgummipropp och polypropylenskruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 68
DK-2970 Hørsholm
Danmark

Tillverkare

ALK-Abelló S.A.
Miguel Fleta 19
28037 Madrid
Spanien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ALK-Abelló Nordic A/S, filial i Finland
Tel.: 09 5842 2120
E-post: infofi@alk.net

Denna bipacksedel ändrades senast 26.3.2024

Texten ändrad

26.03.2024