Pakkausseloste

HYPOLOC tablett 5 mg

Tilläggsinformation

Hypoloc 5 mg tablett

Nebivolol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Hypoloc är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Hypoloc
 3. Hur du använder Hypoloc
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Hypoloc ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Hypoloc innehåller nebivolol, en substans mot hjärtkärlsjukdomar som tillhör gruppen selektiva betablockerare (d.v.s. med huvudsaklig effekt på hjärtkärlsystemet). Det motverkar ökad hjärtfrekvens och kontrollerar hjärtat pumpeffekt. Det utövar också en utvidgning av blodkärlen, vilket även bidrar till att sänka blodtrycket.

Läkemedlet används för att behandla förhöjt blodtryck (hypertoni).

Hypoloc används också som tilläggsbehandling av mild till måttlig kronisk hjärtsvikt hos äldre patienter (över 70 år).

Nebivolol som finns i Hypoloc kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Hypoloc

 • om du är allergisk mot nebivolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har en eller flera av följande sjukdomar:
  • lågt blodtryck
  • allvarliga blodcirkulationsproblem i armar eller ben
  • mycket långsam puls (mindre än 60 slag per minut)
  • vissa andra allvarliga besvär med hjärtrytmen (t.ex. hjärtblock av andra eller tredje graden, retledningsrubbningar)
  • hjärtsvikt, som just har uppkommit eller som nyligen har förvärrats eller om du får behandling för nedsatt blodcirkulation med intravenöst dropp på grund av akut hjärtsvikt. Detta underlättar hjärtarbetet.
  • astma eller kramp i luftvägarna (nu eller tidigare)
  • obehandlad feokromocytom, en tumör lokaliserad överst på njurarna (i binjurekörtlarna)
  • leverfunktionsstörningar
  • en störning i ämnesomsättningen (metabolisk acidos) t.ex. ketoacidos som beror på diabetes.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hypoloc.

Tala om för läkare om du har eller får något av följande problem:

 • onormalt långsam puls
 • en viss typ av bröstsmärta som beror på spontant utlösta kramper i hjärtat och som kallas Prinzmetals angina
 • obehandlad kronisk hjärtsvikt
 • hjärtblock av första graden (en viss typ av mild retledningsstörning i hjärtats funktion som påverkar hjärtrytmen)
 • dålig blodcirkulation i armar och ben, t.ex. Raynauds sjukdom eller syndrom, krampliknande smärtor när du går
 • förlängd utandning
 • diabetes: Detta läkemedel påverkar inte blodsockernivån, men kan dölja varningstecken på lågt blodsocker (t.ex. hjärtklappning, snabb puls)
 • överaktiv sköldkörtel: Detta läkemedel kan maskera tecken på onormalt snabb hjärtfrekvens vid detta tillstånd
 • allergi: Detta läkemedel kan förstärka reaktionen mot pollen eller andra ämnen som du är allergisk mot
 • psoriasis (en hudsjukdom – rosa, fjälliga fläckar) eller om du har haft psoriasis
 • tala om för narkosläkare att du använder Hypoloc om du ska bli nedsövd inför en operation.

Om du har allvarliga njurproblem ska du inte använda Hypoloc och tala om detta för din läkare.

I början av behandlingen för kronisk hjärtsvikt kommer du att genomgå regelbundna kontroller av en erfaren läkare (se avsnitt Hur produkten används).

Denna behandling bör inte tvärt avbrytas såvida det inte är nödvändigt och utvärderat av läkare (se avsnitt Hur produkten används).

Barn och ungdomar

Data från användning av detta läkemedel till barn och ungdomar saknas. Hypoloc rekommenderas därför inte till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Hypoloc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala alltid om för läkare om du använder eller får några av följande läkemedel samtidigt som Hypoloc:

 • läkemedel som kontrollerar blodtrycket eller läkemedel vid hjärtproblem (såsom amiodaron, amlodipin, cibenzolin, klonidin, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, guanfacin, hydrokinidin, lacidipin, lidokain, metyldopa, mexiletin, moxonidin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, kinidin, rilmenidin, verapamil)
 • lugnande medel och läkemedel vid psykos (mental sjukdom) t.ex. barbiturater (används även vid epilepsi), fenotiazid (används även vid kräkning och illamående) och tioridazin.
 • läkemedel som används vid depression t.ex. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin
 • läkemedel som används som narkos under operation
 • läkemedel mot astma, nästäppa eller vissa ögonsjukdomar som t.ex. glaukom (grön starr dvs. ökat tryck inne i ögat) eller pupillvidgning
 • baklofen (ett kramplösande läkemedel), amifostin (ett skyddande läkemedel som används vid cancerbehandling)

Alla dessa läkemedel, liksom nebivolol, kan påverka blodtrycket och/eller hjärtfunktionen.

 • Läkemedel som används vid behandling av syraöverskott i magen eller magsår (antacida):
  ta Hypoloc tillsammans med måltid och ta magmedicinen mellan målen.

Hypoloc med mat och dryck

Se avsnitt Hur produkten används.

Graviditet och amning

Hypoloc ska inte användas under graviditet, såvida det inte är nödvändigt.

Hypoloc rekommenderas inte att användas under amning. 

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan ge yrsel eller trötthet. Om du påverkas ska du inte köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hypoloc innehåller laktos

Hypoloc innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per filmdragerad tablett, det vill säga väsentligen "natriumfri".

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hypoloc kan tas före, under eller efter en måltid men även alternativt oberoende av matintag.

Tabletten tas lämpligen tillsammans med lite vatten.

Behandling av förhöjt blodtryck (hypertoni)

 • Vanlig dos är 1 tablett dagligen. Dosen bör lämpligen tas vid samma tidpunkt varje dag.
 • Äldre patienter samt patienter med njursjukdom brukar inleda behandlingen med ½ tablett dagligen.
 • Den terapeutiska effekten på blodtrycket blir märkbar efter 1-2 veckors behandling. I vissa fall nås den optimala effekten först efter 4 veckor.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

 • Din behandling kommer att inledas och noga övervakas av en erfaren läkare.
 • Din läkare kommer att inleda din behandling med en fjärdedels tablett dagligen. Dosen kan höjas efter 1-2 veckor till en halv tablett dagligen och sedan till 1 tablett dagligen och vidare till 2 tabletter dagligen tills lämplig dos har uppnåtts. Din läkare kommer att vid varje stegring att förskriva den dos som passar dig och du bör noga följa hans/hennes instruktioner.
 • Den högst rekommenderade dosen är 2 tabletter (10 mg) dagligen.
 • När du inleder behandlingen samt vid doshöjning kommer du att vara under noggrann observation i 2 timmar av en erfaren läkare.
 • Din läkare kan sänka din dos om nödvändigt.
 • Du bör inte tvärt avbryta behandlingen eftersom detta kan förvärra din hjärtsvikt.
 • Patienter med allvarliga njurproblem bör inte använda detta läkemedel.
 • Ta ditt läkemedel en gång dagligen, helst vid samma tidpunkt varje dag.

Om läkaren har sagt till dig att du ska ta en fjärdedels eller en halv tablett dagligen ska du läsa instruktionen nedan om hur man delar Hypoloc-tabletten med kryssmarkerad brytskåra.

 • Lägg tabletten på en jämn, hård yta (t.ex. ett bord eller en arbetsbänk), med krysskåran uppåt. Tabletten delas genom att pressa på den med båda pekfingrar längs brytskåran (bild 1 och 2).
 • En fjärdedels tablett fås genom att bryta den halva tabletten på samma sätt (bild 3 och 4).

Bild 1 och 2: Enkel delning av Hypoloc 5 mg med krysskåra i två halvor.

Bild 3 och 4: Enkel delning av en halv Hypoloc 5 mg tablett med krysskåra i två fjärdedelar.

 • Din läkare kan bestämma att du ska kombinera Hypoloc-tabletterna med andra läkemedel för att behandla ditt tillstånd.
 • Bör inte användas av barn och ungdomar.

Om du använt för stor mängd av Hypoloc

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

De vanligaste symtomen och tecknen på överdos med Hypoloc är mycket långsam hjärtrytm (bradykardi), lågt blodtryck med eventuellt svimning (hypotoni), andfåddhet liknande astma (bronkospasm) och akut hjärtsvikt.

Du kan ta aktivt kol (finns på apotek) medan du inväntar ankomst av vårdpersonal.

Om du har glömt att använda Hypoloc

Om du har glömt att ta en Hypolocdos, men kommer ihåg den något senare än när du skulle ha tagit den, ska du ta den dagens dos som vanligt. Men om ett långt uppehåll har gjorts (dvs. flera timmar) och tiden till nästa dos är nära bör du hoppa över den tablett du glömde och ta nästa, schemalagda, normala dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos. Man bör undvika att doser hoppas över vid upprepade tillfällen.

Om du slutar att använda Hypoloc

Du bör alltid pratat med din läkare innan du slutar använda Hypoloc, vare sig du använder läkemedlet mot högt blodtryck eller kronisk hjärtsvikt.

Du bör inte tvärt avbryta behandlingen med Hypoloc eftersom detta kan temporärt förvärra din hjärtsvikt.

Om det är nödvändigt att avbryta behandlingen med Hypoloc vid kronisk hjärtsvikt ska dagsdosen stegvis minskas genom att dosen halveras i veckointervaller.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

När Hypoloc används för behandling av högt blodtryck kan följande biverkningar förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk
 • yrsel
 • trötthet
 • myrkrypningar eller stickningar
 • diarré
 • förstoppning
 • illamående
 • andnöd
 • svullna händer eller fötter.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • långsam puls eller andra hjärtbesvär
 • lågt blodtryck
 • krampliknande smärta i benen när man går
 • onormal syn
 • impotens
 • nedstämdhet
 • matsmältningsbesvär (dyspepsi), gasbildning i mage och tarmar, kräkningar
 • hudutslag, klåda
 • andfåddhet liknande astma på grund av plötslig muskelkramp i luftvägarna (bronkospasm)
 • mardrömmar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • svimning
 • försämrad psoriasis (en hudsjukdom med rosa, fjälliga fläckar).

Följande biverkningar har endast rapporterats i enstaka fall vid behandling med Hypoloc:

 • allergiska reaktioner i hela kroppen, med geraliserade hudreaktioner (överkänslighetsreaktioner)
 • hastigt uppkommen svullnad särskilt runt läppar, ögon eller tungan eventuellt med akut andningssvårigheter (angioödem)
 • hudutslag med rodnad, klåda och synliga små knölar. Kan vara en allergisk eller icke-allergisk reaktion (urtikaria).

I kliniska studier på patienter med kronisk hjärtsvikt sågs följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • långsam puls
 • yrsel.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • försämrad hjärtsvikt
 • lågt blodtryck (t.ex. svimningskänsla när man reser sig upp för snabbt)
 • intolerans mot läkemedlet
 • en slags mild retledningssjukdom som påverkar hjärtats rytm (hjärtblock av första graden)
 • svullnad av nedre extremiteterna (t.ex. svullna vrister).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‐00034 Fimea

 

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nebivolol. Varje tablett innehåller 5 mg nebivolol (som nebivololhydroklorid): 2,5 mg d-nebivolol och 2,5 mg l-nebivolol.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, polysorbat 80 (E433), hypromellos (E464), majsstärkelse, kroskarmellosnatrium (E468), mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551),magnesiumstearat (E572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hypoloc är vita, runda tabletter med krysskåra i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 100, 500 tabletter.

Hypoloc levereras i blisterförpackningar (PVC/aluminiumblister).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luxemburg

Tillverkare

Berlin Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin

Tyskland

eller

Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13

01097 – Dresden

Tyskland

eller

Qualiphar N.V.

Rijksweg 9

2880 Bornem

Belgien

På licens från Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien: Nobiten

Danmark: Hypoloc

Finland: Hypoloc

Frankrike: Temerit

Tyskland: Nebilet

Grekland: Lobivon

Irland: Hypoloc

Island: Hypoloc

Italien: Nebilox

Luxemburg: Nobiten

Nederländerna: Nebilet

Norge: Hypoloc

Portugal: Nebilet

Spanien: Lobivon

Storbritannien: Hypoloc

Österrike: Hypoloc

Denna bipacksedel ändrades​ senast 6.6.2018

Texten ändrad

06.06.2018