Pakkausseloste

FOSRENOL tuggtablett 500 mg, 750 mg, 1000 mg

Tilläggsinformation

Fosrenol 250 mg tuggtabletter

Fosrenol 500 mg tuggtabletter

Fosrenol 750 mg tuggtabletter

Fosrenol 1 000 mg tuggtabletter

lantan

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Fosrenol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Fosrenol

3. Hur du tar Fosrenol

4. Eventuella biverkningar

5 Hur Fosrenol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Fosrenol används för att sänka fosfatnivån i blodet hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom.

Hos patienter vars njurar inte fungerar normalt, kan njurarna inte reglera blodets fosfatnivå. Detta leder till att mängden fosfat i blodet stiger (läkare kan kalla detta hyperfosfatemi).

Fosrenol är ett läkemedel som sänker kroppens upptag av fosfat från födan genom att binda till det i magtarmkanalen. Fosfat som är bundet till Fosrenol kan inte absorberas genom tarmväggen.

Lantan som finns i Fosrenol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Fosrenol

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fosrenol om du vet att du har, har haft eller har genomgått något av följande:

 • cancer i mage eller tarm
 • inflammatorisk tarmsjukdom inklusive ulcerös kolit eller Crohns sjukdom
 • bukoperation, eller infektion eller inflammation i buken/tarmen (bukhinneinflammation)
 • magsår eller tarmsår
 • blockering i tarmen eller långsam motilitet (rörlighet) i tarmen (t.ex. förstoppning och magkomplikationer på grund av diabetes)
 • nedsatt lever- eller njurfunktion.

Det är mycket viktigt att tugga Fosrenol tabletter ordentligt och inte svälja dem hela eller ofullständigt tuggade. Detta minskar risken för biverkningar i magtarmkanalen såsom bristning i tarmväggen, blockering i tarmen eller förstoppning (se avsnitt Eventuella biverkningar).

Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren vilja kontrollera kalciumnivån i ditt blod emellanåt. Om du har för lite kalcium kan du då komma att ges extra kalcium.

Om du måste röntgas, vänligen informera din läkare att du tar Fosrenol, då detta kan påverka resultatet.

Om du måste genomgå en gastrointestinal endoskopi, berätta för din läkare att du tar Fosrenol eftersom den som utför endoskopin kan hitta rester av lantan i matsmältningskanalen.

Andra läkemedel och Fosrenol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Fosrenol kan påverka hur vissa läkemedel tas upp från din magtarmkanal. Om du tar klorokin (mot reumatism och malaria), ketokonazol (mot svampinfektioner) eller antibiotika innehållande tetracyklin eller doxycyklin, ska dessa läkemedel inte tas inom 2 timmar före eller efter intag av Fosrenol.

Du bör inte ta orala antibiotika innehållande floxacin (inklusive ciprofloxacin) inom 2 timmar före eller 4 timmar efter du har tagit Fosrenol.

Om du tar levotyroxin (på grund av en underaktiv sköldkörtel) ska det inte tas inom 2 timmar före eller efter att du har tagit Fosrenol. Din läkare kan vilja kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i blodet noggrannare.

Fosrenol med mat och dryck

Fosrenol ska tas i samband med eller omedelbart efter mat. Se avsnitt Hur produkten används för instruktioner om hur du ska ta Fosrenol.

Graviditet och amning

Du bör inte använda Fosrenol under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Eftersom det är okänt om läkemedlet kan överföras till barnet via bröstmjölken, bör du inte amma medan du använder Fosrenol. Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och svindel (en känsla av yrsel eller av att det ”snurrar”) är mindre vanliga biverkningar som har rapporterats av patienter som tagit Fosrenol. Om du upplever dessa biverkningar kan det påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fosrenol innehåller glukos

Om du inte tål vissa sockerarter ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du bör ta Fosrenol i samband med eller omedelbart efter mat. Om du tar Fosrenol innan måltid är det mer sannolikt att du får biverkningar såsom illamående och kräkningar.

Tabletterna måste tuggas sönder helt och får inte sväljas hela. För att underlätta tuggandet kan tabletterna krossas. Vätska behövs inte.

Tala med din läkare om du tycker att det är svårt att tugga tabletterna. Läkemedlet finns även i pulverform.

Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta vid varje måltid (dagsdosen fördelas på måltiderna). Det antal tabletter du ska ta beror på:

 • vad du äter (mängden fosfat i det du äter)
 • fosfatnivån i ditt blod.

När du börjar med Fosrenol är den dagliga dosen vanligtvis 1 tablett vid varje måltid (3 tabletter per dag).

Din läkare kommer att kontrollera fosfatnivån i ditt blod med 2-3 veckors mellanrum och kan eventuellt öka din dos tills dess att fosfatnivån i ditt blod är acceptabel.

Fosrenol binder fosfat i födan i din tarm. Därför är det viktigt att du tar Fosrenol vid varje måltid. Om du ändrar din diet kontakta läkaren eftersom du kan behöva ta extra Fosrenol. Din läkare kommer att tala om för dig vad du ska göra i detta fall.

Om du har tagit för stor mängd av Fosrenol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering kan vara illamående och huvudvärk.

Om du har glömt att ta Fosrenol

Det är viktigt att du tar Fosrenol vid varje måltid.

Om du glömt att ta dina Fosrenol tabletter tar du nästa dos vid nästa måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

 • Bristning i tarmväggen (symtom i form av svåra magsmärtor, frossa, feber, illamående, kräkningar eller ömhet i buken). Detta är en sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).
 • Blockering i tarmen (symtom i form av svåra väderspänningar, magsmärtor, svullnad eller kramper, svår förstoppning). Detta är en mindre vanlig biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).
 • Kontakta din läkare om du upplever nyuppkommen eller förvärrad förstoppning. Det kan vara ett tidigt tecken på en blockering i tarmen. Förstoppning är en vanlig biverkning (kan förekomma hos 1 av 10 användare).

Övriga mindre allvarliga biverkningar inkluderar följande:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, huvudvärk, klåda, utslag.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • halsbränna, väderspänning.
 • hypokalcemi (för lite kalcium i blodet) är också en vanlig biverkning. Symtom på hypokalcemi kan vara stickningar i händer och fötter, kramper i muskler och buk eller spasmer i ansiktets och fötternas muskler.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • trötthet, olustkänslor, bröstsmärtor, svaghet, svullna händer och fötter, kroppssmärtor, yrsel, svindel, rapningar, mag-tarminflammation (gastroenterit), matsmältningsbesvär, irritabel tarm, muntorrhet, tandsjukdomar, inflammation i matstrupe eller munhåla, lös avföring, förhöjda halter av vissa leverenzymer, paratyreoideahormon, aluminium, kalcium och glukos i blodet, förhöjda eller minskade fosfatnivåer i blodet, törst, viktminskning, ledsmärtor, muskelsmärtor, försvagning och urkalkning av skelettet (benskörhet), nedsatt aptit, ökad aptit, inflammation i struphuvudet, håravfall, ökad svettning, smakförändringar och en ökning av antalet vita blodkroppar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förekomst av läkemedelsrester i matsmältningskanalen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burkens etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 250 mg, 500 mg, 750 mg eller 1 000 mg lantan (som lantankarbonathydrat).

Övriga innehållsämnen är dextrater (hydrerade), vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fosrenol är en vit, rund, platt tuggtablett med snedkant med antingen ”S405/250” (250 mg), ”S405/500” (500 mg), ”S405/750” (750 mg) eller ”S405/1000” (1 000 mg) präglat på tablettens ena sida.

Tabletterna tillhandahålls i plastburkar om 90 tablett (250 mg); 20, 45 tabletter, eller multipelförpackning innehållande 90 (2 förpackningar med 45) tuggtabletter (500 mg); 15, 45 tabletter, eller multipelförpackning innehållande 90 (6 förpackningar med 15) tuggtabletter (750 mg) och 10, 15 tabletter, eller multipelförpackning innehållande 90 (6 förpackningar med 15) tuggtabletter (1 000 mg).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

 

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2, D02 Y754, Irland

 

Tillverkare

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118BH, Schiphol, Nederländerna.

 

Lokal företrädare

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tel. 020 746 5000

 

Denna bipacksedel ändrades senast: 11.4.2022

Texten ändrad

11.04.2022