Package information leaflet

AMPIKYY tablett 50 mg

Tilläggsinformation

AMPIKYY 50 mg -tablett

Hydrokortison

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktigt för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. AMPIKYY 50 mg -tabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästä resultatet.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

-Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad är AMPIKYY 50 mg -tabletter och vad används de för

2. Innan du använder AMPIKYY 50 mg -tabletter

3. Hur du använder AMPIKYY 50 mg-tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur AMPIKYY 50 mg –tabletter ska förvaras

6. Övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

AMPIKYY 50 mg -tabletter verkar på sådana ämnen i kroppen som förmedlar inflammationer. AMPIKYY 50 mg –tabletter lindrar smärta och känslan av värme samt minskar rodnad och svullnad.

AMPIKYY 50 mg -tabletter används som första hjälp vid reaktioner förorsakad av huggormsbett samt bi- och getingsting. Patient som blivit biten av en huggorm skall fortsatt vårdas av läkare.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte AMPIKYY 50 mg –tabletter

- om du är allergisk mot hydrokortison eller mot något av övriga innehållsämnen i AMPIKYY 50 mg –tabletter.

Var försiktig med AMPIKYY 50 mg –tabletter

Läkemedlet är inte avsett till långvarigt bruk och vården av vanliga allergisymptom.

Om hydrokortison ges till ett spädbarn som är för tidigt fött kan hjärtats funktion och struktur behöva övervakas.

Intag av andra läkemedel

Samtidigt användning av acetylkolinesterashämmare och hydrokortison kan förorsaka muskelsvaghet för patienter som har myastenia gravis.

Inga kända risker med andra läkemedel vid användning en engångsdos av hydrokortison.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

En engånsdos av läkemedlet skadar inte fostret eller spädbarn under graviditet och amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Intag av AMPIKYY 50 mg -tabletter påverkar inte körförmåga och förmågan att använda maskiner.

Hur produkten används

För vuxna och barn över 15 år: 3 tabletter.

För barn:

0-5 år: 1 tablett.

5-15 är: 2 tabletter.

En engångsdos tas så snart som möjligt efter blivit biten/stinget med en liten mängd vätska.

Man skall undvika att ge annan vätskä under en halv timme, eftersom hos en del av patienter kan förekomma illamående och kräkningar.

Patient som blivit biten av en huggorm skall fortsatt vårdas av läkare. Kontakta omelbart läkare.

Inte till långvarigt bruk.

Om du har använt för stor mängd av AMPIKYY 50 mg –tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.: 0800 147 111). Vid behöv man kan ge medicinalkol.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan AMPIKYY 50 mg –tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Gemenligen en engångsdos av hydrokortison är oskadlig. Hydrokortison kan förorsaka allergiska reaktioner hos några personer.

Undersökningar:

Ingen känd frekvens: Viktökning

Övriga biverkningar hos barn

Ingen känd frekvens: Förtjockning av hjärtmuskeln (hypertrofisk kardiomyopati) hos för tidigt födda spädbarn.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är hydrokortion.

Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, glycerol 85 %, hypromellos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat och vattenfri kolloidal kiseldioxid .

AMPIKYY 50 mg -tabletter är laktosfria och osötade.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett med brytskåra, diameter är 11 mm.

3 tabletter i blister.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Tavastehus

Denna bipacksedel godkändes senast 1.7.2020

Texten ändrad

01.07.2020