Pakkausseloste

FINREXIN oralt pulver, FINREXIN NEO oralt pulver

Tilläggsinformation

FINREXIN® pulver
FINREXIN® NEO pulver

acetylsalicylsyra, koffein, askorbinsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Finrexin/Finrexin Neo är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Finrexin/Finrexin Neo
 3. Hur du använder Finrexin/Finrexin Neo
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Finrexin/Finrexin Neo ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Finrexin innehåller som verksamt ämne acetylsalicylsyra, som lindrar värk och nedsätter feber. Koffein minskar trötthet. Därtill innehåller preparatet C-vitamin.

Finrexin är avsett för tillfällig användning för att lindra feber och olika värktillstånd. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Finrexin/Finrexin Neo

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra salicylater, koffein eller askorbinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har fått svåra överkänslighetsreaktioner (t. ex. astma-anfall, allergisk snuva, eller nässelutslag) vid intag av acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel
 • om du har mag- eller tolvfingertarmsår
 • om du har konstaterats ha av någon orsak ökad blödningsbenägenhet eller om du har ett mindre antal av blodplättar i blodet
 • om du har svår njur- eller leverinsufficiens
 • under de tre sista graviditetsmånaderna.

Hos barn kan acetylsalicylsyra framkalla ett sällsynt, men livsfarligt Reyes syndrom i samband med vissa virusinfektioner, och Finrexin bör därför inte användas som medicin mot feber och influensa för barn under 16 år.

Varningar och försiktighet:

- Före behandling med Finrexin rådgör med läkare eller apotekspersonal om användningen av preparatet, ifall du har astma eller motsvarande allergiskt tillstånd, eller om du har hjärt-, lever- eller njursvikt eller om du tidigare haft mag- eller tolvfingertarmsår.

- Produkten innehåller askorbinsyra (C-vitamin) och därför skall det användas med försiktighet om du har konstaterats ha njurstenar eller ökad lagring av järn.

- Produkten innehåller koffein, vilken kan förorsaka sömnlöshet.

Andra läkemedel och Finrexin/Finrexin Neo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig användning av andra inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel ökar sannolikheten för biverkningar.

Preparatet innehåller acetylsalicylsyra som kan förstärka effekten av blodförtunningsmedel, vissa diabetesläkemedel och metotrexat som används vid cancer och reuma. Ifall du använder dessa läkemedel, rådgör med läkaren om användningen av Finrexin.

Effekten hos vissa blodtrycksmediciner (vätskedrivande mediciner och ACE-hämmare) och giktmediciner (probenecid) kan försvagas, om de används samtidigt med acetylsalicylsyra.

Samtidig användning av acetylsalicylsyra och orala kortikosteroider kan öka risken för blödning från mag-tarmkanalen.

Samtidig användning av preparatet och natriumvalproat (epilepsimedicin) kan förstärka alla effekter av natriumvalproat.

Samtidig användning av alkohol kan öka biverkningarna i matsmältningskanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av preparatet rekommenderas inte under graviditet. I synnerhet under den sista trimestern av graviditeten kan preparatet störa fostrets välmående och förlänga förlossningen. Därför skall preparatet inte alls användas under den sista trimestern av graviditeten.

Rekommenderade doser kan användas tillfälligt under amning.

Produkten innehåller acetylsalicylsyra, som hör till en grupp av läkemedel (NSAIDs), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Preparatet påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Finrexin innehåller sackaros och natrium. Finrexin pulver med eukalyptus- och mentolsmak innehåller också maltitol (E 965) och sorbitol (E 420)

Innehåller cirka 4 gram sackaros per dos. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosepåse d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Finrexin pulver med eukalyptus- och mentolsmak innehåller också 50,5 mg maltitol och 9,6 mg sorbitol per dosepåse.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är en dospåse vid behov 3-4 gånger per dygn. Påsinnehållet upplöses i ett glas hett vatten och intas som varm dryck. Högsta tillåtna dos under ett dygn är åtta dospåsar.

Användning för barn och ungdomar

Preparatet rekommenderas inte för barn under 16 år.

Om du har tagit för stor mängd av Finrexin/Finrexin Neo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Finrexin/Finrexin Neo

Detta läkemedel är avsett för kortvarig behandling. Om du glömmer att ta en dos och symptomen fortsätter, ta följande dos.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om dua har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna av Finrexin/Finrexin Neo kan vara störningar i mag-tarmkanalen, såsom halsbränna, illamående och diarré. För människor som är ovana vid kaffe kan koffeininnehållet ge upphov till oro, darrningar, hjärtklappning och insomningsbesvär.

Andra eventuella men sällsynta biverkningar kan vara allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner, nässelutslag, allergisk snuva, astma), yrsel, öronsusning och vid långvarig användning mag- och tolvfingertarmsår och blödning i mag-tarmkanalen.

Kontakta läkare ifall andnöd, svullnad i huvud- och halsregionen eller nässelutslag förekommer plötsligt vid användningen av preparatet.

Preparatet innehåller acetylsalicylsyra som förlänger blödningstiden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
webbplats:
www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om läkemedlet synbart förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Kartongen och bipacksedeln kan återvinnas.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är acetylsalicylsyra, koffein och askorbinsyra.
 • Övriga innehållsämnen i olika preparat är:

  Finrexin med citronsmak:
  vinsyra, povidon (K30), natriumcyklamat, natriumklorid, vattenfri natriumcitrat, sackaros, citronarom, gult färgämne (E 104).

  Finrexin med eukalyptus- och mentolsmak:
  vinsyra, povidon (K30), natriumcyklamat, natriumklorid, vattenfri natriumcitrat, sackaros, gult färgämne (E 104), eukalyptusarom (innehåller maltitol (E 965)), pepparmintarom, mentolarom (innehåller sorbitol (E 420)).

  Finrexin Neo med svartvinbärssmak:
  vinsyra, povidon (K30), natriumcyklamat, natriumklorid, vattenfri natriumcitrat, sackaros, svartvinbärsarom, rött färgämne (E 163).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beskrivning av preparatet:

Finrexin med citronsmak: svagt gulaktigt, granulärt, kristallint och citrondoftande pulver.

Finrexin med eukalyptus- och mentolsmak:

nästan vitt eller svagt gulaktigt, granulärt, eukalyptus- och mentoldoftande pulver.

Finrexin Neo med svartvinbärssmak: ljusviolett eller naturvitt, granulärt och svartvinbärsdoftande pulver som kan även ha mörka gryn.

Förpackningsstorlekar: Finrexin-pulver 10 x 5 g och 20 x 5 g, Finrexin Neo -pulver 10 x 5 g, 20 x 5 g och 30 x 5 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

Tillverkare

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 16.11.2020

Texten ändrad

16.11.2020