Pakkausseloste

CALCICHEW D3 FORTE MINTTU tuggtablett 500 mg/10 mikrog (recept)

Tilläggsinformation

Calcichew® D3 Forte minttu 500 mg/10 mikrog-tuggtabletter

kalcium / kolekalciferol (D3-vitamin)

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Calcichew D3 Forte minttu är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Calcichew D3 Forte minttu
 3. Hur du använder Calcichew D3 Forte minttu
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Calcichew D3 Forte minttu ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Calcichew D3 Forte minttu är tuggtabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calcichew D3 Forte minttu används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D hos vuxna med känd risk för brist på dessa ämnen, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Calcichew D3 Forte minttu

 • om du är allergisk mot kalcium, D-vitamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har en svår njursjukdom
 • om du har ökad mängd kalcium i blod eller i urin
 • om du har njursten
 • om du har ökad mängd vitamin D i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Calcichew D3 Forte minttu

 • om du långtidsbehandlas, särskilt om du samtidigt tar diuretika (vätskedrivande och för behandling av högt blodtryck) eller hjärtglykosider (mot hjärtbesvär)
 • om du har tecken på nedsatt njurfunktion eller stor benägenhet för bildning av njursten
 • om du lider av sarkoidos (en sjukdom i immunsystemet som kan ge ökad mängd D-vitamin i kroppen)
 • om du har benskörhet ocj samtidigt har svårt att röra dig
 • om du tar andra produkter som innehåller vitamin D. Ytterligare intag av kalcium och vitamin D bör ske under läkares överinseende.

Barn

Calcichew D3 Forte minttu är inte avsett för barn.

Andra läkemedel och Calcichew D3 Forte minttu

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du samtidigt behandlas med någon tetracyklin (en viss typ av antibiotika), ska du ta tetracyklinpreparatet minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter att du tagit Calcichew D3 Forte minttu, eftersom kalciumkarbonat kan inverka på upptaget av tetracykliner om dessa två ämnen tas samtidigt.

Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calcichew D3 Forte minttu.

Kalcium kan minska effekten av levothyroxin. Därför bör levothyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcichew D3 Forte minttu.

Effekten av antibiotika av kinolin-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcichew D3 Forte minttu.

Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew D3 Forte minttu.

Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcichew D3 Forte minttu är:

 • tiaziddiuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem)
 • hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

Orlistat (för behandling av fetma) kan störa absorptionen av fetlösliga vitaminer, såsom D3-vitamin.

Om du använder någon av ovannämnda läkemedel ger läkaren dig ytterligare anvisningar.

Calcichew D3 Forte minttu med mat och dryck

Det spelar ingen roll om du tar Calcichew D3 Forte minttu i samband med mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är gravid kan du ta Calcichew D3 Forte minttu om du har brist på kalcium och vitamin D. Under graviditet får du inte ta mer än 2500 mg kalcium och 4000 IU D-vitamin per dygn eftersom överdoser kan skada det ofödda barnet.

Calcichew D3 Forte minttu kan användas under amning. Kalcium och D-vitamin passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Calcichew D3 Forte minttu har ingen känd effekt på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Calcichew D3 Forte minttu innehåller isomalt och sackaros

Calcichew D3 Forte minttu innehåller sackaros (0,8 mg/tablett), vilket kan vara skadligt för tänderna. Tuggtabletterna innehåller dessutom isomalt (E953). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Calcichew D3 Forte minttu är näst intill ”natriumfritt”

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per tuggtablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Dosering

En rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen. Tabletterna kan tuggas eller sugas.

Användning för barn

Calcichew D3 Forte minttu är inte avsett för barn.

Om du har tagit för stor mängd av Calcichew D3 Forte minttu

Kontakta alltid läkaren, sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111) om du eller någon annan har tagit en överstor dos.

Om du har glömt att ta Calcichew D3 Forte minttu

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighetsreaktioner har förekommit med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Om du får något av följande symptom, ska du omedelbart kontakta läkare: svullnad i ansiktet, tunga eller läppar (angioödem) eller svullnad i halsen.

Ovanliga biverkningar (kan förekomma högst hos 1 användare av 100):

Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma vid höga doser.

Sällsynta (kan förekomma högst hos 1 användare av 1000):

Förstoppning, störningar i övre delen av buken (dyspepsi), gasbildning, illamående, buksmärtor och diarré.

Mycket sällsynta (kan förekomma högst hos 1 användare av 10 000):

Klåda, och utslag och knölar. Mjölk-alkalisyndrom (kallas även Burnetts syndrom, förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Om du har njurinsufficiens, kan du ha en risk för ökad mängd av fosfat i blodet, bildning av njursten och ökad mängd av kalcium i njurarna

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi, Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA.

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i en tablett är

 • kalciumkarbonat 1250 mg (motsvarar 500 mg kalcium)
 • kolekalciferol (vitamin D3) 10 mikrogram (400 IU).

Övriga innehållsämnen är xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (spearmint), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror, tokoferol, sackaros, modifierad majsstärkelse, triglycerider, medellångkedjiga, natriumaskorbat och kiseldioxid, kolloidal, vattenfri.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tuggtabletterna är vita och runda, och de kan ha små prickar på ytan.

Förpackningsstorlekar:

Plastburk med skruvlock av HDPE: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 och 180 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Oy

PB 1406, 00101 Helsingfors

tfn 020 746 5000

Tillverkare

Takeda AS

Drammensveien 852

NO-1383 Asker , Norge

Denna bipacksedel ändrades senast den 17.12.2019.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats www.fimea.fi .

Texten ändrad

17.12.2019