Pakkausseloste

KLYX rektallösning

Tilläggsinformation

Klyx® rektallösning

dokusatnatrium och sorbitol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Klyx är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Klyx

3. Hur du använder Klyx

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Klyx ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Klyx utövar sin effekt genom att öka vatteninnehållet i avföringen. Hård avföring mjukas upp och därigenom underlättas tarmtömningen. Effekten inträder ca 5-20 minuter efter applicering. De normalt fungerande tarmreflexerna störs ej.

Klyx används vid tillfällig förstoppning i ändtarmen, vid rengöring av ändtarmen före undersökning (rektoskopering), före röntgenundersökning av bäckenregionen samt före förlossning.

Dokusatnatrium och sorbitol som finns i Klyx kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

 

Använd inte Klyx

- om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnit 6).

- om du lider av inflammatorisk tarmsjukdom

- om du har tarmblödningar

- om du har buksmärtor av okänt ursprung

- om du har stopp i tarmkanalen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder KLYX.

Användning av rektallösningar kan skada tarmväggen och Klyx bör därför inte användas under mer än en veckas tid. Användning under längre tid än en vecka kan leda till till irritation i tarmen och att natrium- och kaliumnivåerna i blodet rubbas.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Klyx har inga förväntade effekter på det barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Klyx har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Hur produkten används

Vuxna: Vid tillfällig förstoppning eller för rengöring av ändtarmen ges ett Klyx 120 ml eller vid behov ett Klyx 240 ml. Annan dos enligt läkares föreskrift.

Barn: Till barn endast enligt läkares föreskrift.

Klyx värms lämpligen i vattenbad till kroppstemperatur före användning.

Om du upplever att effekten av Klyx är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Bruksanvisning

 

1. För att skydda pipen är denna försedd med en hylsa.
2. Ta av hylsan med ett bästämt grepp.
3. Vrid av förslutningen på toppen av flaskans pip.
4. Flaskan är nu färdig att användas.

 

 

 

 

 

5. Smörj pipen med vaselin eller genom att att pressa ut några droppar Klyx.

6. För in pipen försiktigt i ändtarmen och pressa långsamt ut lösningen.

7. Drag ut pipen ur ändtarmen med flaskan fortfarande sammanpressad för att förhindra återsug.

8. Försök att hålla kvar lösningen ca 5 minuter, så att lösningen hinner utöva sin verkan.

 

 

 

Om du har använt för stor mängd av Klyx

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta: Enstaka fall av nässelfeber och svårare typer av allergi med blodtrycksfall och andningssvårigheter har rapporterats. Knipsmärtor och illamående kan förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‐00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna i 1 ml rektallösning är dokusatnatrium 1 mg och sorbitol 250 mg.

- Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), natriumhydroxid, saltsyra och renat vatten.

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ofärgad, ej helt klar, lätt simmig vätska.

Förpackningsstorlekar:

1 x 120 ml ja 10 x 120 ml 

1 x 240 ml ja 10 x 240 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Ferring Lääkkeet Oy

PB 23

02241 Esbo

Tel. 0207 401 440

Tillverkare:

Ferring-Léciva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast: 17.11.2016

Texten ändrad

17.11.2016