Pakkausseloste

DIFFERIN gel 1 mg/g

Tilläggsinformation

Differin 1 mg/g gel

adapalen

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Differin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Differin

3. Hur du använder Differin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Differin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Preparatet används mot akne.

Mot mild eller måttlig akne (finnar, pormaskar och kvisslor).

Adapalen som finns i Differin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Differin

Varningar och försiktighet

Då överkänslighetsreaktion eller allvarlig irritation uppträder, bör behandlingen avbrytas.

Differin får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om preparatet kommer i ögat, skölj omedelbart med varmt vatten. Preparatet bör inte användas på skadad hud (sår och skrubbsår), solbränd hud eller exemhud, eller mot svår och vidsträckt akne.

Aknepreparat med annan verkningsmekanism, t ex bensoylperoxid, kan användas om detta strykes på morgonen och Differin på kvällen.

Vid behandling med detta preparat skall solning, även solarium, undvikas. Använd solskyddsprodukter och täckande klädsel på behandlade områden när du inte kan undvika solljus.

Andra läkemedel och Differin

Differin kan verka irriterande på huden, och det är därför möjligt, att samtidig användning av uttorkande rengöringsmedel eller andra hudretande produkter (som innehåller parfym eller alkohol) kan ge irritation.

Utvärtes preparat med likartad verkningsmekanism ska inte användas under behandlingsperioden.

Graviditet och amning

Använd INTE Differin om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig mer information.

Differin kan användas under amning. Man måste undvika att påstryka Differin på bröstkorgen för att det ammade barnet inte kommer i kontakt med det.

Körförmåga och användning av maskiner

Differin antas inte påverka körförmåga och förmåga att använda maskiner.

Differin innehåller propylenglykol och metylparahydroxibensoat

 • 40 mg propylenglykol (E1520) per gram. Propylenglykol kan ge hudirritation.
 • metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Efter tvättning av huden påstrykes läkemedlet i ett tunt lager på de angripna hudområdena en gång dagligen vid sänggåendet.

Huden bör vara torr före påstrykning av läkemedlet.

Behandlingen kan ge upphov till hudirritation, t ex fjällning och rodnad, det kan då vara nödvändigt att använda Differin mindre ofta eller upphöra en tid.

Effekten uppnås inte snabbare eller effektivare om Differin användes i övermått och uttalad rodnad, avflagning eller obehag kan förekomma.

Differin är avsett endast för vuxna och ungdomar över 12 år.

Om du har använt för stor mängd av Differin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Differin skall uteslutande användas på huden och får inte intagas.

Om du har glömt att använda Differin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Differin

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om du märker något av följande symtom – du kan behöva akut medicinsk behandling: Svullnad av ansikte, läppar eller svalg som gör det svårt att svälja eller andas, hudutslag, klåda, nässelutslag och yrsel. Detta kan vara tecken på angioödem eller en allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data).

Differin kan orsaka följande biverkningar på applikationsstället.

Vanliga biverkningar (förekommer hos mindre än en person av 10)

 • hudtorrhet
 • hudirritation
 • brännande känsla på huden
 • rodnad av huden (erytem)

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos mindre än en person av 100)

 • lokal hudreaktion (kontakteksem)
 • obekväm känsla på huden
 • solerytem
 • klåda av huden (pruritus)
 • fjällning av huden (exfoliation)
 • plötslig försämring av akne

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

 • allergiskt kontakteksem  
 • smärta eller svullnad av huden
 • irritation, rodnad, klåda eller svullnad av ögonlock
 • mörk missfärgning av ljus hud
 • ljus missfärgning av mörk hud
 • brännskada på applikationsstället

Brännskada på applikationsstället (huvudsakligen ytliga brännskador men även andra gradens eller allvarlig brännskada) har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (Utg. dat./EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är adapalen 1 mg/g.
 • Övriga innehållsämnen är carbomer, propylenglykol (E1520), poloxamer 182, dinatriumedetat, metylparahydroxibensoat (E218), fenoxietanol, natriumhydroxid, vatten, renat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Mjuk, vit, vattenbaserad gel.

Förpackningsstorlekar: 30 och 60 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tillverkare

Laboratoires Galderma

ZI Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 10.06.2021

Texten ändrad

10.06.2021