Pakkausseloste

PARAMAX-COD tablett 500/30 mg

Tilläggsinformation

PARAMAX-COD tabletter

paracetamol, kodeinfosfathemihydrat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad PARAMAX-COD är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder PARAMAX-COD

3. Hur du använder PARAMAX-COD

4. Eventuella biverkningar

5. Hur PARAMAX-COD ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

PARAMAX-COD används mot smärttillstånd av olika slag. De är avsedda för tillfällig användning.

Kodein kan användas till barn över 12 år för korttidsbehandling av måttlig smärta, som inte enbart kan lindras av andra smärtstillande medel såsom paracetamol eller ibuprofen.

Detta läkemedel innehåller kodein. Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte PARAMAX-COD

 • om du är överkänslig mot paracetamol och/eller kodein eller innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar),
 • om du har andningsinsufficiens,
 • om du har svår astma,
 • om du har kramper i gallvägarna, urinvägarna eller tarmarna.
 • för smärtlindring hos barn och ungdomar (0-18 år) efter avlägsnande av halsmandlar eller polyper vid obstruktivt sömnapnésyndrom,
 • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin,
 • om du ammar.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med PARAMAX-COD, om du har:

 • lung-, lever- eller njursjukdom,
 • ökat hjärntryck,
 • problem i gall- eller urinvägarna,
 • prostataförstoring,
 • förstoppning.

Alkohol ökar PARAMAX-COD potential förlamande effekt och risk för leverskada.

Långvarig användning av smärtstillande läkemedel kan orsaka njurskador, s.k. nefropati.

Kodein ska användas med försiktighet med läkemedel som förlamar centrala nervsystemet såsom bensodiazepiner, antipsykotika eller med anestetika.

Codeine jämfört med morfin-inducerad beroenderisken är liten, men det måste beaktas.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Barn och ungdomar

Användning hos barn och ungdomar efter operation

Kodein ska inte användas för smärtlindring hos barn och ungdomar efter avlägsnande av halsmandlar eller polyper vid obstruktivt sömnapnésyndrom.

Användning hos barn med andningsbesvär

Kodein rekommenderas inte till barn med andningsbesvär, eftersom symtomen på morfinförgiftning kan bli allvarligare hos dessa barn.

Graviditet, amning och fertilitet

Långvarig behandling med PARAMAX-COD under graviditet inte rekommenderas.

Ta inte kodein om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk. Rådgör med läkare om användning av PARAMAX-COD.

Körförmåga och användning av maskiner

Kodein har en tröttande effekt. PARAMAX-COD kan ha skadliga effekter på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Andra läkemedel och PARAMAX-COD

PARAMAX-COD skall inte användas tillsammans med produkter som innehåller karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin och isoniazid. Tillsammans kan de öka toxicitet för levern.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar:

- flukloxacillin (läkemedel mot infektioner), på grund av en allvarlig risk för blod- och vätskerubbningar (s.k. metabolisk acidos på grund av högt anjongap,) som kräver skyndsam behandling, och som särskilt kan uppkomma hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis (när bakterier och dess toxiner cirkulerar i blodet och börjar skada organ), undernäring, alkoholism och vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol.

Var försiktig med PARAMAX-COD

Alkohol ökar den möjliga andningsförlamande effekten och toxiciteten för levern av PARAMAX-COD.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig läkares ordinerats dos är för vuxna 1-2 tabletter varje 4.-6. timme, inte mer än 6 tabletter per dygn.

Detta läkemedel ska inte tas i mer än 3 dagar. Om smärtan inte förbättrats efter 3 dagar, tala med läkare.

Medicinen tas med riklig mängd vätska.

Barn från 12 till 18 år:

Den rekommenderade kodeindosen till barn 12 år och äldre ska vara 1-2 tabletter varje 6 timme vid behov upp till en maximal dos på 6 tabletter (180 mg kodein) per dygn.

PARAMAX-COD ska inte användas av barn under 12 år p.g.a. risken för svåra andningsbesvär

Om du har använt för stor mängd av PARAMAX-COD

Första symptomen vid överdosering är illamående, kräkningar och magbesvär. Lever- och njurskador är möjliga vid stora doser. Vid överdosering kontakta omedelbart läkare, första hjälpen på närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111).

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan PARAMAX-COD orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Paracetamol:

Vid användning av rekommenderad dos är biverkningar sällsynta.

Sällsynta biverkningar kan vara allergiska reaktioner.

Allvarliga hudreaktioner har i mycket sällsynta fall rapporterats.

Vid långtidsbehandling kan risken för leverskador inte helt uteslutas.

Kodein:

Kodein kan förorsaka trötthet, illamående, förstoppning och dysfunktion i gallgångar. Biverkningar är dosberoende.

Risk för beroendeutveckling orsakad av kodein ska iakttas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör kastar med medicinerläkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är paracetamol 500 mg och kodeinfosfathemihydrat 30 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, stearinsyra och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende:

Vit, kapselformad tablett med brytskåra. Längden är 18,0 mm och bredden 7,5 mm.

Förpackningsstorlekar:

10, 20, 30, 50 och 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Tel: (03) 615 600

Fax: (03) 618 3130

Denna bipacksedel ändrades senast 2022-05-10

Texten ändrad

10.05.2022