Pakkausseloste

EXSPOT VET spot-on, lösning 715 mg/ml

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Exspot vet 715 mg/ml spot-on, lösning för hundar

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

aktivt innehållsämne: 715 mg permetrin.

hjälpämne: Dowanol PM (propylenglykol- monometyleter) ad 1 ml

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förebyggning och behandling mot fästingar (Ixodes spp., Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.), löss och loppor (Ctenocephalides spp.) hos hundar som väger över 5 kg. Bortstöter och dödar fjärilmyggor (Phlebotomus perniciosus).

Produktens bortstötande effekt (förhindrar blodsugning) mot fjärilmyggor Phlebotomus perniciosus varar 2 veckor medan den dödande effekten varar en vecka efter dosering.

KONTRAINDIKATIONER

Skall ej ges till dräktiga tikar.

Läkemedlet skall ej ges till valpar som är yngre än två veckor eller till hundar under 5 kg kroppsvikt.

Skall ej användas till katt. Katter bör hindras från att slicka behandlade hundar.

Den aktiva substansen är giftig för vattenorganismer. Behandlade djur får inte simma eller vada i vatten under 24 timmar efter behandlingen

BIVERKNINGAR

I sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner rapporterats. Dessa kan vara lokala hudreaktioner med erytem, pruritus och alopeci eller mer generella reaktioner, så som inappetens, kräkningar, letargi, ångest, muskeltremor, konvulsioner, pares och/eller ataxi. Reaktionerna är temporära och försvinner oftast inom några timmar efter att hunden badats och schamponerats.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

DJURSLAG

Hund.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Hundar 5-15 kg: 1 ml mellan skulderbladen.

Hundar över 15 kg: 2 ml (två 1 ml pipetter) en dos vid manken och en dos ovan svansroten.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Behandlingsintervallet beror på antalet ektoparasiter. Kliniska tester har utvisat att behandlingen avlägsnar ektoparasiter och förhindrar nya infektioner i fyra veckors tid. Preparatets effekt kan avta om hunden innan behandlingen schamponeras. Om hunden badats (schamponerats) eller blivit genomblöt efter utförd behandling kan den profylaktiska effekten förkortas.

Behandlingen kan upprepas tidigast sju dagar efter senaste behandling.

Obs! För att erhålla bästa möjliga resultat bör även hundens omgivning rengöras (sovplatser, mattor, kennel).

Administreringssätt:

Endast för lokal användning.

Öppna en dospåse och tag ut pipetten.

Steg 1: Djuret ska stå upp för att underlätta appliceringen. Håll pipetten upprätt, riktad ifrån ditt ansikte med ena handen och knipsa av toppen på pipetten med den andra handen genom att böja den bakåt.

Steg 2: Dela pälsen tills huden blir synlig och placera pipettspetsen mot huden mellan skulderbladen.

Steg 3: (små hundar): Applicera pipettens innehåll jämnt direkt på hundens hud (inte i pälsen).

Steg 3: (stora hundar): Dosen fördelas jämnt på två appliceringsställen längs rygglinjen, från skulderbladen till svansroten.

Applicera direkt på huden. Får användas endast på frisk hud.

Långvarig och riklig vatten exponering bör undvikas. Hos hundar som simmar speciellt mycket har en nedsatt effekt observerats 3 veckor efter applikation. Simmande hundar kan därmed behöva en tätare behandlig för att upprätthålla full effekt.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C i orginalförpackningen, bör skyddas mot ljus. Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Om preparatet skvätter på människans hud bör huden tvättas med tvål och vatten. Undvik direkt kontakt med behandlad hud i 3-6 timmars tid efter behandlingen. Personer som ofta applicerar läkemedlet, t ex personer som arbetar på kennel, bör använda skyddshandskar.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Exspot vet får inte släppas ut it vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer. Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

10.10.2019

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

MSD Animal Health Oy, Esbo

info_ah_finland@merck.com

Tel. 010 2310 750

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare:

Intervet Productions S.A.

Rue De Lyons, Igoville 27460

Franrike