Pakkausseloste

PARAMAX RAP tablett 500 mg

Tilläggsinformation

PARAMAX® Rap 500 mg tabletterPARAMAX® Forte 1000 mg tabletter

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad PARAMAX -tabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder PARAMAX -tabletter

3. Hur du använder PARAMAX -tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur PARAMAX -tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

PARAMAX -tabletter används tillfälligt för sänkning av feber och för symptomatisk behandling av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskel- och ledvärk samt postoperativa värk.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte PARAMAX -tabletter

- om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar PARAMAX -tabletter:

- om du har nedsatt njur- och/eller leverfunktion eller om du använder alkohol mycket eller regelbundet.

Andra läkemedel och PARAMAX –tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller tänkas ta andra läkemedel.

Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin och probenicid kan öka skadliga verkningar för levern. Rådfråga din läkare ifall du använder dessa läkemedel. Om du använder andra läkemedel försäkra att de inte innehåller paracetamol för att undvika risken för överdosering.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar:

- flukloxacillin (läkemedel mot infektioner), på grund av en allvarlig risk för blod- och vätskerubbningar (s.k. metabolisk acidos på grund av högt anjongap,) som kräver skyndsam behandling, och som särskilt kan uppkomma hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis (när bakterier och dess toxiner cirkulerar i blodet och börjar skada organ), undernäring, alkoholism och vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om så är nödvändigt kan PARAMAX-tabletter användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare/barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Intag av PARAMAX -tabletter påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn och ungdomar över 12 år (>40 kg):

1-2 PARAMAX Rap 500 mg tabletter eller ½-1 PARAMAX Forte 1000 mg tabletter via munnen var 4-6 timme 1-3 gånger i dygnet.

Barn 3-12 år:

Doseringen för barn bestäms enligt vikten. Normal dos är 15 mg/kg högst 3 gånger i dygnet. Denna dos får ej överskridas utan läkarens ordination.

Över 32 kg: 1 PARAMAX Rap 500 mg tablett via munnen var 4-6 timme 1-3 gånger i dygnet.

För barn under 3 år och för regelbundet bruk endast enligt läkarens ordination.

Om du har tagit för stor mängd av PARAMAX -tabletter

Intag av större doser än de rekommenderade förorsakar risken för leverskada. Första symptom vid överdosering är illamående, kräkningar, magsmärta. Vid överdoseringsfall kontakta omedelbart läkare, första hjälpen på närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111).

Om du har glömt att ta PARAMAX -tabletter

Ta inte dubbel dos för att kompensera for glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga biverkningar är trötthet, illamående och kräkningar.

Mindre vanliga biverkningar är huvudvärk, svettning, yrsel samt diarré, buksmärta och förstoppning.

Sällsynt biverkning är rodnad i huden.

Mycket sällsynta biverkningar är kraftiga överkänslighetsreaktioner (plötslig svullnad av hud eller slemhinnor, särskilt svullnad runt ögonen, i ansikte, läppar, munnen eller halsen som hindrar andning (Quinckes ödem)). Allvarliga hudreaktioner har i mycket sällsynta fall rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (”Utg.dat.”). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

PARAMAX Rap 500 mg:

  • Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg i en tablett.
  • Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra och magnesiumstearat.

PARAMAX Forte 1000 mg:

  • Den aktiva substansen är paracetamol 1000 mg i en tablett.
  • Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

PARAMAX Rap 500 mg tablett är vit, kapselformad tablett med brytskåra. Längden är 18 mm och bredden är 7,5 mm.

PARAMAX Forte 1000 mg tablett är vit, kapselformad tablett med brytskåra. Längden är 22,5 mm och bredden är 9 mm.

Förpackningsstorlekar:

PARAMAX Rap 500 mg:100 tabletter.

PARAMAX Forte 1000 mg: 30 och 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Tel: 03-615 600

Fax: 03-618 3130

Denna bipacksedel ändrades senast 10.05.2022

 

Texten ändrad

10.05.2022