Pakkausseloste

PARAMAX-COD tabletti 500/30 mg

PARAMAX-COD tabletit

parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä PARAMAX-COD on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät PARAMAX-CODia

3. Miten PARAMAX-CODia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. PARAMAX-CODin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

PARAMAX-COD-tabletteja käytetään eri syistä johtuviin kiputiloihin. Ne ovat tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

Kodeiinia voidaan käyttää yli 12-vuotiaiden lasten lyhytaikaiseen kohtalaisen kivun lievitykseen, kun muut kipulääkkeet, kuten parasetamoli tai ibuprofeeni, eivät yksin riitä.

Tämä valmiste sisältää kodeiinia. Kodeiini kuuluu opioidianalgeettien ryhmään, jotka toimivat kivunlievittäjinä. Sitä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmänä muiden kipulääkkeiden, kuten parasetamolin kanssa.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota PARAMAX-CODia

 • jos olet allerginen parasetamolille ja/tai kodeiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa),
 • jos sinulla on hengitysvajaus,
 • jos sinulla on vaikea keuhkoastma,
 • jos sinulla on sappitiehyt-virtsatie- tai suolistokouristuksia.
 • lasten ja nuorten (0–18-vuotiaiden) kivunlievitykseen obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän vuoksi tehdyn nielu- tai kitarisojen poiston jälkeen.
 • jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti.
 • jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät PARAMAX-CODia, jos sinulla on:

 • keuhkojen, maksan tai munuaisten toimintahäiriö,

kohonnut aivopaine,

 • sappi- tai virtsatievaivoja,
 • eturauhasen liikakasvua,
 • ummetusta.

Alkoholi lisää PARAMAX-CODin mahdollista hengitystä lamaavaa vaikutusta ja maksavaurion riskiä.

Kipulääkkeiden pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa munuaisvaurioita, ns. analgeettisen nefropatian.

Kodeiinia tulee käyttää varoen keskushermostoa lamaavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien, antipsykoottien tai anesteettien kanssa.

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymin vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka lievittää kipua. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä kivun lievittämiseen. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö ja käännyttävä lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus. Morfiiniin verrattuna kodeiinin aiheuttama riippuvuusriski on pieni, mutta se on otettava huomioon.

Lapset ja nuoret

Käyttö lapsille ja nuorille leikkauksen jälkeen

Kodeiinia ei pidä käyttää kivunlievitykseen lapsille ja nuorille obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän vuoksi tehdyn nielu- tai kitarisojen poiston jälkeen.

Käyttö lapsille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt

Kodeiinia ei suositella lapsille, joilla on hengitysvaikeuksia, koska morfiinimyrkytyksen oireet saattavat olla pahempia näillä lapsilla.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

PARAMAX-CODin pitkäaikaista käyttöä raskauden aikana ei suositella.

Älä käytä kodeiinia, jos imetät. Kodeiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon.

Neuvottele PARAMAX-CODin käytöstä lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kodeiini vaikuttaa väsyttävästi, joten PARAMAX-COD voi vaikuttaa haitallisesti ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Muut lääkevalmisteet ja PARAMAX-COD

Karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali, rifampisiini ja isoniatsidi saattavat lisätä parasetamolin maksatoksisuutta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät:

-flukloksasilliinia (antibiootti) vereen ja kehon nesteisiin liittyvän poikkeavuuden (suurentuneesta anionivajeesta johtuvan metabolisen asidoosin) vakavan riskin vuoksi, sillä sen yhteydessä tarvitaan kiireellistä hoitoa; se voi ilmetä etenkin, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis (bakteereita ja niiden toksiineja on verenkierrossa, mistä aiheutuu elinvaurio), aliravitsemus, krooninen alkoholismi, sekä silloin, jos parasetamolia käytetään enimmäisannoksina päivittäin.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen lääkärin määräämä annos on aikuisille 1-2 tablettia joka 4.- 6. tunti, enintään 6 tabl./vrk.

Tätä lääkettä saa käyttää enintään 3 vuorokauden ajan. Käänny lääkärin puoleen, jos kipu ei helpota 3 vuorokauden kuluessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Vähintään 12-vuotiaiden lasten tulee ottaa 1-2 tablettia 6 tunnin välein tarpeen mukaan. Älä ota enempää kuin 6 tablettia (180 mg kodeiinia) vuorokaudessa.

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa ottaa PARAMAX-CODia käyttöön liittyvien vakavien hengitysvaikeuksien riskin vuoksi.

Lääke otetaan runsaan nesteen kera.

Jos käytät enemmän PARAMAX-CODia kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen ensioireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja vatsakipu. Maksa- ja munuaisvauriot ovat mahdollisia suurilla annoksilla. Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (p. 0800 147 111).

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Parasetamoli:

Suositeltua annosta käytettäessä haittavaikutukset ovat vähäisiä.

Harvoin esiintyvinä haittavaikutuksina saattaa ilmetä allergisia reaktioita.

Hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita.

Pitkäaikaiskäytön yhteydessä maksavaurion mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois.

Pitkäaikainen kipulääkkeiden kuten parasetamolin käyttö saattaa myös lisätä riskiä munuaisvaurioihin.

Kodeiini: Kodeiini voi aiheuttaa väsymystä, pahoinvointia, ummetusta ja sappiteiden toimintahäiriöitä.

Haittavaikutukset ovat riippuvaisia annosmäärästä.

Kodeiinin aiheuttama riippuvuusriski on huomioitava.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä PARAMAX-COD sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg yhdessä tabletissa.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, steariinihappo ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Lääkevalmisteen kuvaus:

Valkoinen, kapselimallinen, jakouurteellinen tabletti, jonka pituus on 18 mm ja leveys 7,5 mm.

Pakkauskoot:

10, 20, 30, 50 ja 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh: (03) 615 600

Fax: (03) 618 3130

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2022-05-10

Tekstin muuttamispäivämäärä

10.05.2022