Pakkausseloste

IMIGRAN RADIS tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg, 100 mg

Imigran Radis 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Imigran Radis 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

sumatriptaani

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Imigran Radis on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imigran Radis ‑tabletteja
 3.  Miten Imigran Radis ‑tabletteja käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Imigran Radis ‑tablettien säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Imigran Radis sisältää sumatriptaania, joka kuuluu triptaanien lääkeaineryhmään (tunnetaan myös 5‑HT1‑reseptoriagonistina).

Imigran Radis -tabletteja käytetään migreenipäänsäryn hoitoon.

Migreenin oireet saattavat johtua pään alueen verisuonten tilapäisestä laajenemisesta. Imigran Radiksen uskotaan vähentävän näiden verisuonten laajenemista. Tämä auttaa poistamaan päänsärkyä ja muita migreenikohtauksen oireita, kuten huonoa oloa (pahoinvointia ja oksentelua) sekä valo- ja ääniherkkyyttä.

Sumatriptaania, jota Imigran sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon.

Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Imigran Radis ‑tabletteja

 • jos olet allerginen sumatriptaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on sydänongelmia, kuten iskeeminen sydänsairaus (sepelvaltimotauti), rintakipuja (angina pectoris) tai sinulla on aikaisemmin ollut sydäninfarkti.
 • jos sinulla on säärissä verenkierto-ongelmia, jotka aiheuttavat kävellessä kouristuksen tapaisia kipuja (ääreisverisuonien sairaus).
 • jos sinulla on ollut aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (ns. TIA-oire).
 • jos sinulla on korkea verenpaine. Saatat voida käyttää Imigrania, jos verenpaineesi on lievästi koholla ja sitä hoidetaan.
 • jos sinulla on vakava maksasairaus.
 • jos käytät migreenin hoitoon lääkettä, jonka vaikuttavana aineena on ergotamiini tai sen johdos, kuten metysergidi tai jokin muu triptaani/5-HT1‑reseptoriagonisti (näitä lääkkeitä käytetään myös migreenin hoitoon)
 • jos käytät niin sanottuihin monoamiinioksidaasi-inhibiittoreiden (MAOI) ryhmään kuuluvaa depressiolääkettä tai jos olet käyttänyt tällaisia lääkkeitä viimeisen kahden viikon aikana.

Jos jokin näistä sopii kohdallesi

→ Ota yhteys lääkäriin äläkä käytä Imigran Radis ‑tabletteja.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Imigrania.

Jos sinulla on ylimääräisiä riskitekijöitä:

 • jos tupakoit paljon tai käytät nikotiinikorvaushoitoa ja erityisesti
 • jos olet yli 40-vuotias mies tai
 • jos olet vaihdevuodet ohittanut nainen.

Hyvin harvoin Imigranin käytön jälkeen on ilmaantunut vakavia sydänongelmia, vaikka mitään merkkejä sydänsairaudesta ei ole löytynyt. Jos jokin yllä mainituista sopii kohdallesi, se voi tarkoittaa sitä, että sinulla on tavallista suurempi vaara saada sydänsairaus, joten

 Kerro asiasta lääkärille, jotta sydämesi toiminta voidaan tutkia ennen Imigranin määräämistä.

 • Jos sinulla on munuais- tai maksasairaus
  Kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin käytät Imigrania.
 • Jos sinulla on aiemmin ollut kouristuksia tai jos sinulla on muita riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa kouristuksia, kuten päävamma tai alkoholismi.
  Kerro asiasta lääkärille, jotta sinut voidaan tutkia tarkemmin.
 • Jos olet allerginen ns. sulfonamidi-antibiooteille, voit olla allerginen myös Imigranille. Jos tiedät, että olet allerginen jollekin antibiootille, mutta et ole varma, onko se sulfonamidi
  Tarkista asia lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen kuin käytät Imigrania.
 • Jos käytät ns. SSRI‑lääkeaineryhmään (serotoniinin takaisinoton estäjät) kuuluvia depressiolääkkeitä tai SNRI‑lääkkeitä (serotoniini-noradrenaliinin takaisinoton estäjät)
  Kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin käytät Imigrania (ks. myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Imigran).
 • Jos käytät Imigrania usein, tämä voi aiheuttaa sen, että päänsärkysi pahenee.
  Tällaisissa tapauksissa sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriin. Hän saattaa suositella, että lopetat Imigranin käytön.
 • Jos tunnet rintakipua tai puristavaa tunnetta Imigranin käytön jälkeen. Nämä vaikutukset voivat olla voimakkaita, mutta menevät yleensä nopeasti ohi. Jos ne eivät mene nopeasti ohi tai tulevat vakaviksi
  Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Tämän selosteen kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset on enemmän tietoa näistä mahdollisista haittavaikutuksista.

Lapset ja nuoret (alle 18‑vuotiaat)

Sumatriptaani-tabletteja ei suositella käytettäväksi lapsille eikä nuorille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat riittämättömät.

Muut lääkevalmisteet ja Imigran

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös rohdosvalmisteita ja lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Joitakin lääkkeitä ei saa ottaa Imigranin kanssa ja toiset voivat aiheuttaa haittavaikutuksia yhteiskäytössä. Sinun täytyy kertoa lääkärille, jos käytät:

 • ergotamiinia, jota myös käytetään migreenin hoitoon tai ergotamiinin kaltaisia lääkeaineita, kuten metysergidiä (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä käytä Imigran Radis –tabletteja”). Älä käytä Imigrania samaan aikaan näiden lääkkeiden kanssa. Näiden valmisteiden käyttö täytyy lopettaa ainakin 24 tuntia ennen Imigranin käyttöä. Älä ota mitään ergotamiinia tai ergotamiinin kaltaisia lääkkeitä ennen kuin ainakin 6 tuntia on kulunut Imigranin otosta.
 • muita triptaaneja/5-HT1‑reseptoriagonisteja (kuten naratriptaania, ritsatriptaania, tsolmitriptaania), joita myös käytetään migreenin hoitoon (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä käytä Imigran Radis –tabletteja”). Älä käytä Imigrania samaan aikaan näiden lääkkeiden kanssa. Lopeta näiden lääkkeiden käyttö ainakin 24 tuntia ennen Imigranin käyttöä. Älä ota muita triptaaneja/5-HT1‑reseptoriagonisteja ennen kuin ainakin 24 tuntia on kulunut Imigranin otosta.
 • SSRI‑lääkkeitä (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) tai SNRI‑lääkkeitä (serotoniini-noradrenaliinin takaisinoton estäjät), joita käytetään depression hoitoon. Imigranin käyttö näiden lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa serotoniinisyndrooman (joukko oireita, joihin voi kuulua mm. levottomuus, sekavuus, hikoilu, hallusinaatiot, lisääntyneet refleksit, lihaskouristukset, vilunväristykset, tihentynyt sydämenlyönti ja tärinä). Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulle tulee tällaisia oireita.
 • monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO‑estäjät), joita käytetään depression hoitoon. Älä käytä Imigrania, jos olet käyttänyt näitä viimeisen kahden viikon sisällä.
 • mäkikuismaa (Hypericum perforatum). Jos käytät mäkikuismaa sisältäviä rohdosvalmisteita yhdessä Imigranin kanssa, haittavaikutusten todennäköisyys voi kasvaa.

Raskaus ja imetys

 • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Imigranin turvallisuudesta raskaana olevilla naisilla on vain rajoitetusti tietoa. Tämänhetkisen tiedon perusteella ei näytä siltä, että epämuodostumien riski olisi kasvanut. Lääkäri päättää yhdessä kanssasi, tulisiko sinun käyttää Imigrania vai ei raskautesi aikana.
 • Sinun ei tule imettää lastasi 12 tuntiin Imigranin käytöstä. Tänä aikana erittynyt maito tulee hävittää, sitä ei saa antaa lapsellesi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joko migreenin oireet tai lääkkeesi voivat aiheuttaa uneliaisuutta. Jos näin käy kohdallasi, älä aja äläkä käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Imigran Radis -tabletit sisältävät natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä Imigrania vasta kun migreenipäänsärkysi on alkanut.

Älä käytä Imigrania yrittääksesi estää kohtausta. Suositeltua Imigran‑annosta ei saa ylittää.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Imigran Radis ‑tabletteja käytetään

18–65‑vuotiaat aikuiset

 • Tavanomainen annos 18–65‑vuotiaille aikuisille on Imigran Radis 50 mg tabletti. Jotkut potilaat voivat tarvita 100 mg.

Käyttö lapsille ja nuorille (alle 18‑vuotiaat)

 • Imigran Radis ‑tabletteja ei suositella alle 18‑vuotiaille lapsille ja nuorille.

Iäkkäät henkilöt (yli 65‑vuotiaat)

 • Imigran Radis ‑tabletteja ei suositella yli 65‑vuotiaille.

Kuinka Imigran Radis ‑tabletteja otetaan

 • Niele tabletti kokonaisena veden kanssa.

Milloin Imigran Radis ‑tabletteja tulisi käyttää

 • Imigran Radis on paras ottaa heti, kun tunnet migreenikohtauksen alkavan, vaikkakin sen voi ottaa missä tahansa kohtauksen vaiheessa.

Jos oireesi palaavat

 • Voit ottaa toisen Imigran Radis ‑tabletin, jos on kulunut vähintään kaksi tuntia ensimmäisen tabletin ottamisesta. Älä ota enempää kuin kuusi 50 mg:n tablettia tai kolme 100 mg:n tablettia 24 tunnin aikana, eli yhteensä enempää kuin 300 mg vuorokaudessa.

Jos ensimmäinen tabletti ei tehoa

 • Älä ota toista tablettia äläkä mitään muutakaan Imigran-valmistetta samaan kohtaukseen. Jos Imigran Radis ei helpota yhtään oireitasi
  → Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos käytät enemmän Imigran Radis ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

 • Älä ota enempää kuin kuusi 50 mg:n tablettia tai kolme 100 mg:n tablettia 24 tunnin aikana eli yhteensä korkeintaan 300 mg vuorokaudessa.

Jos käytät Imigran Radisia liikaa, voit tulla huonovointiseksi. Jos otat enemmän kuin suositellun annoksen

→Ota yhteys lääkäriin saadaksesi neuvoja.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä. Jotkut oireet voivat olla itse migreenin aiheuttamia.

Allergiset reaktiot: hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

Potilailla on ilmennyt seuraavia haittavaikutuksia, mutta tarkka esiintymistiheys ei ole tiedossa:

 • Yliherkkyyden oireita ovat ihottuma, nokkosrokko (kutiava ihottuma), vinkuva hengitys, turvonneet silmäluomet, kasvot tai huulet sekä myös tajunnanmenetyskohtaus. Jos saat jonkin näistä oireista pian Imigranin ottamisen jälkeen
  Älä ota lisää lääkettä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Yleiset haittavaikutukset: (alle yhdellä potilaalla 10:stä)

 • Kipu, painon, paineen tai puristuksen tunne tai kipu rintakehässä, kaulalla tai muissa ruumiinosissa, epätavalliset tuntemukset, mm. puutuneisuus, kihelmöinnin tunne sekä kuumoitus tai kylmän tunne. Nämä tuntemukset voivat olla voimakkaita, mutta menevät yleensä nopeasti ohi. Jos nämä vaikutukset jatkuvat tai tulevat pahemmiksi (erityisesti rintakipu)
  Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Hyvin pienellä osalla potilaista nämä vaikutukset voivat olla sydäninfarktin aiheuttamia.

Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat:

 • Pahoinvointi (huono olo) tai oksentelu, vaikkakin nämä vaikutukset voivat johtua itse migreenistä.
 • Väsymys tai uneliaisuus.
 • Huimaus, heikkouden tunne, kuumat aallot.
 • Ohimenevä verenpaineen nousu.
 • Hengästyneisyys.
 • Lihassärky.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset: (alle yhdellä potilaalla 10 000:sta)

 • Muutoksia maksan toiminnassa. Jos sinulle tehdään verikoe maksan toiminnan seuraamiseksi, kerro lääkärille tai hoitajalle, että käytät Imigran Radista.

Joillakin potilailla saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia, mutta ei ole tiedossa, kuinka usein niitä esiintyy

 • Kouristukset, vapina, lihasspasmi, niskajäykkyys.
 • Näköhäiriöt, kuten välähdykset, heikentynyt näkö, kahtena näkeminen, näönmenetys joissakin tapauksissa jopa pysyvästi (vaikka tällaisia näköhäiriöitä voi esiintyä myös migreenikohtauksen aikana).
 • Sydänongelmat, joissa sydän voi lyödä tavallista nopeammin tai hitaammin, muutokset sydämenrytmissä, rintakipu (angina pectoris) tai sydänkohtaus.
 • Kalpea, sinertävä iho ja/tai kylmästä tai stressistä aiheutuva kipu sormissa, varpaissa, korvissa, nenässä tai leuassa (Raynaud’n oireyhtymä).
 • Pyörtymisen tunne (verenpaine voi laskea).
 • Kipu alavatsan vasemmalla puolella sekä verinen ripuli (iskeeminen koliitti).
 • Ripuli.
 • Jos olet loukkaantunut äskettäin tai sinulla on ollut tulehdus (kuten reuma tai suolistotulehdus), vaurio- tai tulehduspaikalla voi esiintyä kipua tai kivun pahenemista.
 • Nivelkipu.
 • Ahdistuneisuuden tunne.
 • Nielemisvaikeudet.
 • Liiallinen hikoilu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imigran Radis sisältää

 • Vaikuttava aine on sumatriptaani. Yhdessä tabletissa on sumatriptaanisuksinaattia määrä, joka vastaa joko 50 mg tai 100 mg sumatriptaania.
 • Muut aineet
  Tabletin ydin: vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumvetykarbonaatti, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti.
  Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), glyserolitriasetaatti.
  50 mg:n tabletissa on lisäksi punaista rautaoksidia (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

50 mg:n tabletti: Tabletit ovat kolmiomaisia, vaaleanpunaisia, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa toisella puolella kaiverrus ’GS 1YM’ ja toisella puolella ’50’, koko noin 9,9 x 10,7 x 10,7 mm.

100 mg:n tabletti: Tabletit ovat kolmiomaisia, valkoisia, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa toisella puolella kaiverrus ’GS YE7’ ja toisella puolella ’100’, koko noin 9,9 x 10,7 x 10,7 mm.

Lapsiturvallinen läpipainopakkaus, pakkauskoot 2, 6, 12 ja 18 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy, PL 24, 02231 Espoo, puh. 010 303030

Valmistaja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznan, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.9.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

17.09.2020