Pakkausseloste

PRATSIOL tablett 1 mg, 2 mg

Tilläggsinformation

Pratsiol 1 mg och 2 mg tabletter

prazosin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Pratsiol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Pratsiol

3. Hur du tar Pratsiol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pratsiol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Pratsiol är prazosin.

Prazosin sänker ett förhöjt blodtryck. Läkemedlet verkar också så, att muskeln som sluter till urinröret lättare öppnas vid urinering.

Pratsiol används som blodtrycksmedicin och för behandling av urineringsbesvär, som förekommer vid förstorad prostata.

Prazosin som finns i Pratsiol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Pratsiol

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pratsiol.

Var särskilt försiktig med Pratsiol

 • om du lider av bröstsmärta i samband med ansträngning
 • om du lider av hjärtsvikt som orsakas av försvårat flöde
 • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion
 • om du lider av narkolepsi (ett tillstånd med plötsliga sömnattacker)
 • om du har konstaterats ha cirkulationsstörningar i hjärnan.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera ögonläkaren före operationen om att du använder eller har använt Pratsiol. Användning av Pratsiol kan orsaka komplikationer under operationen, vilka kan hanteras om läkaren är informerad.

Yrsel och svimning kan uppträda i början av behandlingen, speciellt hos äldre personer. Därför inleds behandlingen med en liten dos som tas på kvällen vid sänggående.

Andra läkemedel och Pratsiol

Tala om för läkaren eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig användning av Pratsiol med andra blodtrycksmediciner kan förorsaka en alltför kraftig blodtryckssänkning, på grund av att Pratsiol förstärker deras verkan. Också sannolikheten för yrsel och svindel i samband med den första dosen av prazosin tilltar om du använder (eller nyligen har använt) andra blodtrycksmediciner, speciellt beta-blockerare. Fysisk ansträngning, hetta, alkohol och vissa läkemedel som används vid erektionsstörningar, t.ex. sildenafil, tadalafil och vardenafil, kan också förstärka den blodtryckssänkande effekten av prazosin.

Vissa patienter som använder alfa-receptorblockare för behandling av högt blodtryck eller förstorad prostata kan uppleva yrsel eller svindel, vilket kan bero på lågt blodtryck då man sitter eller stiger upp snabbt. Vissa patienter som har använt läkemedel mot erektionsstörningar tillsammans med alfa-receptorblockare har upplevt dessa symptom. För att minska sannolikheten för uppkomsten av dessa symtom bör den dagliga alfa-receptorblockare dosen vara regelbunden innan läkemedel mot erektionsstörningar påbörjas.

Indometacin kan försämra den blodtryckssänkande effekten av prazosin.

Kom ihåg att tala om att du använder Pratsiol i samband med följande läkarbesök.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av Pratsiol under graviditet rekommenderas i allmänhet inte. Läkemedlet har emellertid under läkaruppsyn använts för behandling av förhöjt blodtryck under graviditet och har inte orsakat men för fostret. Konsultera läkaren om du är gravid eller planerar graviditet medan du behandlas med Pratsiol.

Prazosin går i viss mån över i modersmjölken, varför dess användning i allmänhet inte rekommenderas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Prazosin kan speciellt i början av behandlingen förorsaka trötthet samt yrsel och svindel då man reser sig. I sådana fall är det därför skäl att undvika bilkörning och andra precisionskrävande uppgifter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pratsiol innehåller laktos

Pratsiol innehåller laktos. En 1 mg tablett innehåller laktos 48,1 mg och en 2 mg tablett 96,1 mg.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren har ordinerat dig en lämplig dosering och behandlingslängd med tanke på din sjukdom. Följ läkarens anvisningar noga. Ändra aldrig dosen utan att tala med läkaren. Om du finner att effekten av Pratsiol är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

För att undvika yrsel och svindel inleds Pratsiol-behandlingen med en liten dos (t.ex. 0,5 mg två eller tre gånger dagligen). Den första dosen bör tas på kvällen före sänggående.

Tabletterna skall tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten).

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet. Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Pratsiol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Pratsiol

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Behandlingen får inte avbrytas. Förnya därför ditt recept i god tid förrän tabletterna tar slut.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (hos färre än en av  10):

 • hjärtklappning
 • andnöd, nästäppa
 • magbesvär (illamående, kräkningar, diarré, förstoppning), muntorrhet
 • huvudvärk, yrsel, svindel, trötthet, kraftlöshet
 • depression, nervositet
 • eksem
 • frekvent behov att urinera
 • synstörningar
 • lågt blodtryck i stående ställning.

Mindre vanliga (hos färre än en av 100):

 • ledsmärtor
 • ökad svettning, klåda
 • sömnstörningar
 • röda ögon
 • öronsusning (tinnitus)
 • känselstörningar
 • bröstsmärta
 • magsmärta
 • näsblödning
 • impotens.

Sällsynta (hos färre än en av 1 000):

 • allergiska reaktioner
 • hallucinationer
 • svimning, svullnader
 • pankreatit
 • rapporter om onormala levervärden
 • onormal hårförlust eller förtunning, lichen ruber (planus)
 • sänkt förmåga att hindra ofrivillig urinavgång
 • ihållande och/eller smärtsam erektion.

De biverkningar som uppträder i samband med Pratsiol-behandlingen beror i allmänhet på läkemedlets verkningsmekanism. De blir i allmänhet lindrigare då behandlingen fortgår. I början av behandlingen förekommer svindel och yrsel ganska allmänt. För att undvika detta lönar det sig att ta den första läkemedelsdosen före sänggående. Yrsel och svindel kan också förekomma i ett senare skede av behandlingen då man reser sig från sittande eller liggande ställning.

Om symtomen är kraftfulla eller långvariga bör du kontakta din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats:  www.fim ea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är prazosin, varav det finns 1 mg eller 2 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, talk och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita eller en aning gulaktiga, släta med fasad kant och skåra. 1 mg tabletten har koden ORN 27, tablettens diameter är ca 7 mm. 2 mg tabletten har koden ORN 335 och den har en diameter på ca 9 mm.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast 09.05.2019

Texten ändrad

09.05.2019