Pakkausseloste

PRATSIOL tabletti 1 mg, 2 mg

Pratsiol 1 mg ja 2 mg tabletit

pratsosiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pratsiol on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pratsiol-tabletteja

3. Miten Pratsiol-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pratsiol-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pratsiol-tablettien vaikuttava aine on pratsosiini.

Pratsosiini alentaa kohonnutta verenpainetta. Lisäksi se helpottaa virtsaputkea sulkevan lihaksen avautumista virtsatessa.

Pratsiol-tabletteja käytetään verenpainelääkkeenä ja eturauhasen liikakasvuun liittyvien virtsaamisvaikeuksien hoitoon.

Pratsosiinia, jota Pratsiol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pratsiol-tabletteja
 • jos olet allerginen pratsosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet allerginen muille kinatsoliineille.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Pratsiol-tabletteja.

Ole erityisen varovainen Pratsiolin suhteen

 • jos sinulla esiintyy rasitusrintakipua
 • jos sairastat virtauksen vaikeutumisesta johtuvaa sydämen vajaatoimintaa
 • jos sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa
 • jos sairastat narkolepsiaa (nukahtelusairaus)
 • jos sinulla on todettu aivoverenkierron häiriöitä.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Pratsiol-tablettien käyttö voi vaikeuttaa harmaakaihileikkausta. Kerro silmälääkärille ennen leikkausta, että käytät tai olet aikaisemmin käyttänyt Pratsiol-tabletteja, jotta hän pystyy varautumaan leikkauksessa mahdollisesti syntyviin ongelmiin.

Hoidon alussa voi ilmetä huimausta ja pyörrytystä etenkin iäkkäillä henkilöillä. Tämän takia hoito aloitetaan pienellä annoksella, joka otetaan illalla nukkumaan mentäessä.

Muut lääkevalmisteet ja Pratsiol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Pratsiol-tablettien käyttö samanaikaisesti muiden verenpainelääkkeiden kanssa voi aiheuttaa verenpaineen liiallisen laskun, koska pratsosiini voimistaa niiden vaikutusta. Myös hoidon alkuun liittyvän huimauksen ja pyörrytyksen mahdollisuus on suurempi, jos käytät (tai olet juuri käyttänyt) beetasalpaajaa tai muuta verenpainelääkettä. Fyysinen rasitus, kuumuus ja alkoholi sekä tietyt erektiohäiriölääkkeet kuten sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili voivat myös voimistaa pratsosiinin verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Joillakin potilailla, jotka käyttävät alfa-salpaajalääkitystä korkean verenpaineen tai suurentuneen eturauhasen hoidossa, saattaa esiintyä huimausta tai pyörrytystä, mikä voi johtua alhaisesta verenpaineesta nopeasti istumaan tai pystyyn noustessa. Näitä oireita on esiintynyt potilailla, jotka ovat käyttäneet erektiohäiriölääkkeitä yhdessä alfa-salpaajien kanssa. Jotta todennäköisyys näiden oireiden ilmenemiseen vähentyisi, päivittäisen alfa-salpaaja-annoksen pitäisi olla vakiintunut ennen erektiohäiriölääkkeiden käytön aloittamista.

Indometasiini voi heikentää pratsosiinin verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Muista mainita Pratsiol-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Pratsiol-tablettien käyttöä raskauden aikana ei yleensä suositella. Sitä on kuitenkin lääkärin tarkassa valvonnassa käytetty äidin raskaudenaikaisen verenpaineen hoitoon ilman, että sikiölle on aiheutunut haittoja. Neuvottele lääkärin kanssa, mikäli olet raskaana tai suunnittelet raskautta Pratsiol-hoidon aikana.

Pratsosiini erittyy jossain määrin äidinmaitoon, joten sen käyttöä imetyksen aikana ei yleensä suositella.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pratsosiini voi aiheuttaa etenkin hoidon alussa väsymystä sekä huimausta ja pyörrytystä ylös noustaessa, jolloin autolla ajoa ja muita tarkkuutta vaativia tehtäviä on syytä välttää.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Pratsiol sisältää laktoosia

Pratsiol sisältää laktoosia. Yksi 1 mg:n tabletti sisältää laktoosia 48,1 mg ja yksi 2 mg:n tabletti 96,1 mg.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri on määrännyt sinulle ja sairauteesi sopivan annostuksen sekä hoidon keston. Noudata tarkoin lääkärin ohjetta. Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos Pratsiol-tablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Pratsiol-hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella (esim. 0,5 mg kaksi tai kolme kertaa päivässä) huimauksen ja pyörrytyksen ehkäisemiseksi. Ensimmäinen annos on syytä ottaa illalla nukkumaan mentäessä.

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Lääke tulee muistaa ottaa säännöllisesti. Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Pratsiol-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Pratsiol-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Hoito ei saisi keskeytyä, joten resepti kannattaa uusia hyvissä ajoin ennen tablettien loppumista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • sydämen tykytys
 • hengenahdistus, nenän tukkoisuus
 • vatsavaivat (pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus), suun kuivuus
 • päänsärky, huimaus, pyörrytys, väsyneisyys, voimattomuuden tunne
 • masennus, hermostuneisuus
 • ihottuma
 • tiheä virtsaamistarve
 • näköhäiriöt
 • verenpaineen alentuminen pystyyn noustessa.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • nivelkivut
 • hikoilun lisääntyminen, kutina
 • unihäiriöt
 • silmien punoitus
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • tuntoharhat
 • rintakipu
 • vatsakipu
 • nenäverenvuoto
 • impotenssi.

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • allergiset reaktiot
 • hallusinaatiot
 • pyörtyminen, turvotukset
 • haimatulehdus
 • poikkeavat maksa-arvot
 • epänormaali hiustenlähtö tai hiusten oheneminen, punajäkälä (lichen planus)
 • virtsanpidätyskyvyn heikkeneminen
 • pitkittynyt ja/tai kivulias erektio.

Pratsiol-hoidon yhteydessä esiintyvät haittavaikutukset johtuvat yleensä lääkkeen vaikutusmekanismista. Ne lievenevät yleensä hoidon jatkuessa. Hoidon alussa esiintyy melko yleisesti huimausta ja pyörrytystä. Sen estämiseksi ensimmäinen lääkeannos kannattaa ottaa nukkumaan mentäessä. Huimausta ja pyörrytystä voi esiintyä myös hoidon myöhemmässä vaiheessa pystyyn noustaessa.

Jos oireet ovat voimakkaita tai jatkuvat pitkään, ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto:  www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pratsiol sisältää
 • Vaikuttava aine on pratsosiini, jota on 1 mg tai 2 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, talkki ja magnesiumstearaatti.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tabletit ovat valkoisia tai hieman kellertäviä, jakouurteellisia, tasaisia, viistoreunaisia tabletteja. 1 mg:n tabletissa on koodi ORN 27, tabletin halkaisija on n. 7 mm. 2 mg:n tabletissa on koodi ORN 335 ja se on halkaisijaltaan n. 9 mm.

Pakkauskoko: 100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistajat

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 09.05.2019

Tekstin muuttamispäivämäärä

09.05.2019