Pakkausseloste

RIMADYL VET tuggtablett 20 mg, 50 mg, 100 mg

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

RIMADYL VET 20 mg, 50 mg och 100 mg tuggtabletter

Karprofen.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

20 mg tuggtabletter:

Verksamt ämne: Karprofen 20 mg.

Hjälpsubstanser: Spraytorkat svinleverpulver, hydrolyserat växtprotein, majsstärkelse, laktosmonohydrat, pudersocker, vetegrodd, vattenfritt kalciumvätefosfat, majssirap, gelatin, magnesiumstearat.

50 mg tuggtabletter:

Verksamt ämne: Karprofen 50 mg.

Hjälpsubstanser: Spraytorkat svinleverpulver, hydrolyserat växtprotein, majsstärkelse, laktosmonohydrat, pudersocker, vetegrodd, vattenfritt kalciumvätefosfat, majssirap, gelatin, magnesiumstearat.

100 mg tuggtabletter:

Verksamt ämne: Karprofen 100 mg.

Hjälpsubstanser: Spraytorkat svinleverpulver, hydrolyserat växtprotein, majsstärkelse, laktosmonohydrat, pudersocker, vetegrodd, vattenfritt kalciumvätefosfat, majssirap, gelatin, magnesiumstearat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Karprofen andvänds för att reducera smärtor och inflammationssymptom vid muskel-, led- och skelettsjukdomar samt efter kirurgiska ingrepp.

KONTRAINDIKATIONER

Eftersom karprofen inte har testats på dräktiga och diande djur, ska produkten inte användas till dräktiga tikar eller diande valpar.

Preparatet ska inte användas till katter eftersom katter är mera känsliga för karprofens effekter.

Preparatet får inte användas om djuret har sårnader eller blödningar i matsmältningskanalen eller om man konstaterat förändringar i blodbilden. Överkänslighet för något av innehållsämnena. Invasiva operationer i matsmältningskanalen.

BIVERKNINGAR

Mycket sällan förekommande biverkningar är symtom från mag-tarmkanalen, njurpåverkan och allergiliknande (idiosynkratiska) leverpåverkan samt blödningar i mag-tarmkanalen. Dessa biverkningar kan i sällsynta falla vara allvarliga och leda till död.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

DJURSLAG

Hund.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

1-6 dygn: per oralt 4 mg/kg en gång per dag eller uppdelat i två ransoner.

7-14 dygn: 2 mg/kg två gånger per dag

Vid längre dosering ges 2 mg/kg en gång per dag.

Efter avslutad behandling med karprofen som injektion i samband med kirurgiska ingrepp, kan smärtlindring och behandling av inflammationssymptom fortsättas med tabletter. Doseringen är då 4 mg/kg/dygn och behandlingstiden 5 dagar.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Ej relevant.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl för att skydda produkten mot ljus och fukt.

Rimadyl tuggtabletter bör förvaras på en säker plats p.g.a. god smak. Allvarliga biverkningar kan uppstå, om stora mängder har intagits. Ta kontakt med en veterinär, om du misstänker att din hund har intagit mer Rimadyl tabletter än rekommenderad dos.

SÄRSKILDA VARNINGAR

De av veterinär angivna doseringarna bör följas. Karprofen skall användas med försiktighet till mycket unga (yngre än 6 veckor) samt till mycket gamla djur. Användning av preparatet till djur med nedsatt njur- eller leverfunktion, hjärtsvikt och bakterieinfektion ska basera sig på veterinärs nytta/riskbedömning.

Samtidig användning av starka läkemedel som påverkar njurarna eller andra antiinflammatoriska smärtstillande medel bör undvikas under 24 timmar efter Rimadyl-dosen.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Oanvänt preparat bör levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

21.10.2013

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Karprofen visade sig inte ha någon negativ effekt på inflammerat ledbrosk hos hundar då det under åtta veckors tid upprepade gånger administrerades med terapeutiska doser. Dessutom har terapeutiska doser av karprofen in vitro visat sig öka glykosaminoglykansyntesen (GAG) i broskceller som isolerats från inflammerat ledbrosk hos hundar.

Stimulering av GAG-syntesen minskar skillnaden mellan takten för degenerationsförloppet och förnyelsen av broskmatrix varmed broskförstörelsen förlångsammas.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning: Zoetis Finland Oy, Datagränden 4, 00330 Helsingfors.

Tillverkare: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat No 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgien.