Package information leaflet

OFTAN AKVAKOL silmätipat, liuos 5 mg/ml, silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 5 mg/ml

Oftan Akvakol 5 mg/ml silmätipat, liuos

Oftan Akvakol 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus

kloramfenikoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftan Akvakol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Akvakol ‑silmätippoja
 3. Miten Oftan Akvakol ‑silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Akvakol ‑silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftan Akvakol ‑silmätipat sisältävät kloramfenikolia. Se estää silmäinfektioita aiheuttavien bakteerien kasvun.

Oftan Akvakol -silmätipoilla hoidetaan silmän bakteeri-infektioita. Näitä silmätippoja voi käyttää myös infektioiden ehkäisyyn silmävammojen ja silmäleikkausten yhteydessä.

Tämä valmiste sopii sekä aikuisten että lasten käyttöön.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftan Akvakol ‑silmätippoja

 • jos olet allerginen kloramfenikolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on todettu verisairaus, esimerkiksi aplastinen anemia

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Oftan Akvakol ‑silmätippoja.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Akvakol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos sinun on annosteltava samaan silmään useita lääkkeitä, odota vähintään 5 minuuttia eri lääkkeiden annostelun välillä. Silmävoide annostellaan silmään aina viimeisenä.

Älä käytä Oftan Akvakol ‑silmätippoja samanaikaisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka voivat lamata luuytimen toimintaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Varovaisuutta on noudatettava kloramfenikolin käytössä raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Silmätippojen annostelu voi sumentaa näkökykyä hetkellisesti. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näet taas selvästi. Jos olet epävarma jostakin, keskustele apteekkihenkilökunnan tai lääkärin kanssa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Oftan Akvakol sisältää bentsalkoniumkloridia

Pulloon pakatut Oftan Akvakol -silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridi-nimistä säilytysainetta. Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,002 mg per tippa, joka vastaa 0,04 mg/ml.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Piilolinssit

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua. Piilolinssien käyttöä infektoituneissa silmissä on vältettävä, sillä piilolinssit voivat hidastaa infektion paranemista tai pahentaa infektiota.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on aluksi yksi tippa 6–8 kertaa vuorokaudessa. Oireiden lievennyttyä annosta pienennetään asteittain.

Ennen tippojen laittamista:

 • Pese kädet.
 • Valitse itsellesi luontevin asento silmätippojen annostelua varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä).

Tippojen laittaminen:

Silmätippapullo:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

 

Kerta-annospakkaus:

Yhden kerta-annospakkauksen sisältämä liuos riittää molempien silmien hoitoon.

1. Irrota repäisyliuskasta yksi pakkaus ja varmista, että liuos on sen pohjalla.

2. Avaa pakkaus sen yläpäätä kääntämällä.

3. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pakkaus silmän yläpuolelle.

4. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pakkauksesta tippa silmään.

5. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan.

6. Heitä pakkaus ja siinä mahdollisesti jäljellä oleva liuos roskiin.

Jos käytät sekä silmätippoja että silmävoidetta, laita voide viimeisenä.

Jos käytät samaan silmään useaa lääkettä, odota eri valmisteiden annostelun välillä vähintään 5 minuuttia.

Käyttö lapsille

Tätä lääkettä voi käyttää lapsille samaan tapaan kuin aikuisille.

Lapsipotilaat

Annostusta on ehkä muutettava vastasyntyneelle, koska tämänikäisellä lääkeainetta poistuu elimistöstä vähemmän aineenvaihdunnan kehittymättömyyden vuoksi ja koska annoksen suuruuteen liittyy haittavaikutusten riski. Hoito saa kestää enintään 10–14 päivää.

Jos käytät enemmän Oftan Akvakol ‑silmätippoja kuin sinun pitäisi

Jos tiputat silmääsi liian monta tippaa, ylimäärä valuu pois eikä aiheuta erityisiä oireita.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Oftan Akvakol ‑silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Oftan Akvakolsilmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä sadasta):

 • allergiset reaktiot
 • ohimenevä silmä-ärsytys, kuten kutina, polttelu, pistelyn tunne tai silmän sidekalvon verekkyys, superinfektiot.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta):

 • ääreishermoston sairaus (perifeerinen neuropatia)
 • näköhermon tulehdus (optikusneuriitti).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä tuhannesta):

 • kaksi luuydinlaman tyyppiä: 1. annokseen liittyvä korjaantuva luuydinlama, johon liittyy luuytimen rakenteen muutoksia; 2. vaikea, pysyvä ns. aplastinen anemia (ei liity annokseen)
 • allerginen silmän sidekalvotulehdus (konjunktiviitti).

Muut haittavaikutukset:

Pienellä käyttäjäjoukolla on ilmennyt myös muita haittavaikutuksia, joiden tarkkaa esiintymistiheyttä ei tiedetä:

 • mahdollisesti henkeä uhkaavat allergiset (anafylaktiset) reaktiot
 • kohtaustyyppinen äkillinen turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioedeema); nokkosihottuma; rakkulainen, näppyläinen ja täplikäs ihotulehdus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Silmätippapullo

Käytä pullo 28 päivän kuluessa avaamisesta. Avatun pullon voi säilyttää huoneenlämmössä (alle 25 °C). Pidä pullo tiiviisti suljettuna.

Kerta-annospakkaus

Pussin avaamisen jälkeen: Avatussa pussissa olevia kerta-annospakkauksia voi säilyttää huoneenlämmössä (alle 25 °C). Säilytä kerta-annospakkaukset alkuperäisessä pussissa. Herkkä valolle.

Käytä kerta-annospakkaukset 28 päivän kuluessa laminaattipussin avaamisesta. Yksittäiset avatut kerta-annospakkaukset on käytettävä heti. Säiliö ja siinä mahdollisesti jäljellä oleva liuos on hävitettävä heti käytön jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Akvakol sisältää

 • Vaikuttava aine on kloramfenikoli. Yksi millilitra silmätippaliuosta sisältää 5 mg kloramfenikolia.
 • Muut apuaineet ovat
  Silmätippapullo: bentsalkoniumkloridi (säilytysaine), boorihappo, booraksi, polysorbaatti 80, injektionesteisiin käytettävä vesi.
  Kerta-annospakkaus: boorihappo, booraksi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas ja väritön tai hieman kellertävä liuos.

Valkoinen LDPE-pullo (10 ml), jossa on HDPE-korkki.

30 x 0,25 ml. Läpinäkyvä LDPE-kerta-annospakkaus, joka on paperipäällysteisessä, alumiini-polyeteenikalvopussissa.

Myyntiluvan haltija 

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.8.2020

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi

Tekstin muuttamispäivämäärä

19.08.2020