Pakkausseloste

V-PEN 1500 tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 milj.IU, V-PEN 500 tabletti, kalvopäällysteinen 500000 IU, V-PEN MEGA tabletti, kalvopäällysteinen 1 milj.IU

V-Pen 500, V-Pen mega ja V-Pen 1500 kalvopäällysteiset tabletit

v-penisilliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä V-Pen on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat V-Pen-tabletteja
3. Miten V-Pen-tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. V-Pen-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

V-Pen-tablettien vaikuttava aine on V-penisilliini. V-penisilliini on penisilliinien ryhmään kuuluva antibiootti, jota käytetään erilaisten bakteeritulehdusten hoitoon. Tavallisimmin V-Pen-tableteilla hoidetaan bakteeritulehduksia, jotka sijaitsevat nielussa, poskionteloissa, välikorvassa, keuhkoputkissa tai suussa.

V-Pen on reseptilääke. Lääkäri kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota V-Pen-tabletteja

 • jos olet allerginen penisilliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on aikaisemmin ollut jonkin muun beetalaktaamiantibiootin (esim. kefalosporiinin, karbapeneemin tai monobaktaamin) aiheuttama vaikea välitön yliherkkyysreaktio (esim. anafylaksia).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat V-Pen-tabletteja:

 • jos olet aiemmin saanut ihottumaa tai muita allergiaoireita antibioottien käytön yhteydessä tai olet atooppinen.

Oksentelu ja ripuli voivat estää lääkkeen riittävän imeytymisen. Jos oireita ilmenee, keskustele lääkärin kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja V-Pen

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa V-penisilliinin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällaisia lääkeaineita ovat:

 • guarkumi (diabetes- ja kolesterolilääke)
 • probenesidi (kihtilääke)
 • metotreksaatti (reuma- ja syöpälääke)
 • varfariini (verenohennuslääke)
 • tietyt antibiootit (esim. tetrasykliinit).

Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi, annostusohjeita tai ylimääräiset verikokeet saattavat olla tarpeen.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

V-Pen ruuan ja juoman kanssa

V-Pen tulee ottaa tyhjään vatsaan siten, että edellisestä ateriasta on kulunut vähintään 2 tuntia ja seuraavaan ateriaan on vähintään 30 minuuttia.

Raskaus, imetys, ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

V-penisilliiniä voi käyttää sekä raskauden että imetyksen aikana. Muista kuitenkin kertoa lääkärille raskaudesta ja imetyksestä. Jos imeväiselle ilmaantuu ihottumaa tai muita allergiaoireita, lopeta välittömästi imettäminen ja ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

V-penisilliini ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

V-Pen sisältää kaliumia

Tämä lääke sisältää kaliumia 65 mg/tabletti (V-Pen mega) ja 97,5 mg/tabletti (V-Pen 1500). Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, on otettava tämä huomioon.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

V-Pen-tabletit tulee nauttia riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä).

V-Pen mega ja V-Pen 1500: Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tärkeää!

Käytä kuuri loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä, vaikka oireet olisivatkin jo kadonneet, ja tauti saattaa uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoutuminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Jos otat enemmän V-Pen-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Noudatettaessa suositeltua annostusta V-penisilliinin käyttö on turvallista.

Jos unohdat ottaa V-Pen-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos - sinulla on vakavaan yliherkkyysreaktioon viittaavia oireita kuten:

 • hengitysvaikeudet tai hengenahdistus
 • ihon voimakas punoitus, kutina ja turvotus, rakkulan muodostus tai kesiminen
 • suun limakalvojen, kielen tai nielun turvotus.

Jos hoidon aikana tai sen jälkeen ilmenee voimakasta tai pitkäkestoista ripulia, lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Suolen toimintaa lamaavia ripulilääkkeitä ei saa tällöin käyttää.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi, ripuli ja löysät ulosteet
 • ihottuma.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • tietyn tyyppisten valkosolujen määrän nousu (eosinofilia)
 • äkillinen (angioneuroottinen) turvotus ihossa tai limakalvoilla
 • keuhkoturvotus
 • nokkosihottuma (urtikaria)
 • tulirokkoa tai tuhkarokkoa muistuttava ihottuma
 • ihon punatäpläisyys (purpura)
 • allerginen verisuonitulehdus (vaskuliitti)
 • kuume.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • punasolujen kiihtynyt hajoaminen (hemolyyttinen anemia)
 • palautuva tiettyjen veren valkosolujen (neutrofiilien) niukkuus (neutropenia)
 • seerumitauti (allerginen reaktio joka voi aiheuttaa mm. turvotusta ja nivelkipuja)
 • anafylaksia (nopeasti kehittyvin yleisoirein ilmenevä vakava allerginen yliherkkyys).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Jarisch-Herxheimerin reaktio (antibioottihoidon alkuvaiheessa ilmenevä kuume ja yleisoireet)
 • paksusuolitulehdus (koliitti)
 • musta karvakieli
 • maksavaurio, maksatulehdus (hepatiitti), kolestaattinen keltaisuus, kohonneet maksa-arvot, vaikeat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

Kouristuksia, hermovaurioita ja munuaisiin kohdistuvia haittoja on myös ilmennyt joillakin potilailla, mutta näitä haittoja on yleensä ilmennyt potilailla, joilla on ollut ennestään munuaisten vajaatoiminta, käytettäessä suuria annoksia ja/tai kun lääkettä on annettu pistoksena.

Verihiutaleniukkuutta on raportoitu harvoin käytettäessä suuria annoksia ja/tai kun lääkettä on annettu pistoksena.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä V-Pen sisältää

 • Vaikuttava aine on fenoksimetyylipenisilliinikalium eli V-penisilliini, jota on yhdessä tabletissa 500 000 IU (kansainvälistä yksikköä), 1 000 000 IU tai 1 500 000 IU.
 • Tabletin ytimen apuaineet ovat magnesiumstearaatti, makrogoli, maltodekstriini, povidoni ja talkki. Tabletin päällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, piparminttuöljy, sakkariininatrium, talkki ja titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

V-Pen 500: valkoinen tai hieman kermanvärinen, pyöreä, kupera, jakouurteeton, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija n. 10 mm.

V-Pen mega: valkoinen tai hieman kermanvärinen, soikea, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, pituus n. 18 mm, leveys n. 7 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

V-Pen 1500: valkoinen tai hieman kermanvärinen, soikea, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, pituus n. 21 mm, leveys n. 10 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

V-Pen 500: 20 tablettia/pakkaus.

V-Pen mega: 20 ja 30 tablettia/pakkaus.

V-Pen 1500: 14 ja 20 tablettia/pakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Itävalta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.11.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

19.11.2020