Pakkausseloste

RENNIE LAKRITSI sugtablett

Tilläggsinformation

Rennie Lakritsi sugtablett

Kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat

 

 

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du få biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre efter 14 dagar eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Rennie Lakritsi sugtabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Rennie Lakritsi sugtabletter

3. Hur du använder Rennie Lakritsi sugtabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rennie Lakritsi sugtabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Rennie Lakritsi sugtabletter består av två syraneutraliserande ämnen, kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat. Medicinen används för att lindra besvär som beror på en alltför sur mage, såsom halsbränna och matsmältningsbesvär med bö.a. mättnadskänsla och magsmärtor.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Rennie Lakritsi sugtabletter

- om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumsubkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

- om du har

  • svår njursvikt
  • hög kalciumhalt i blodet och/eller ett tillstånd som leder till hög kalciumhalt i blodet
  • njurstenssjukdom som beror eller tros bero på njurstenar som innehåller kalcium
  • låg fosfathalt i blodet

Varningar och försiktighet
Använd inte Rennie Lakritsi sugtabletter

- om din utsöndring av kalcium i urinen är mer än normalt.

- om din njurfunktion är nedsatt, kan du använda Rennie Lakritsi sugtabletter endast under läkarkontroll (se avsnitt Eventuella biverkningar).

- använd inte rikligt med mjölk eller mjölkprodukter samtidigt då du använder Rennie Lakritsi sugtabletter

Andra läkemedel och Rennie Lakritsi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Upptaget av vissa läkemedel kan minska. Detta kan gälla bl.a. vissa antibiotika (bl.a. tetracykliner och kinoloner), digoxin (hjärtmedicin), bisfosfonater (läkemedel mot bennedbrytning), dolutegravir (läkemedel för behanding av HIV), levotyroxin (sköldkörtelhormon) och eltrombopag (läkemedel som ökar mängden blodplättar) samt olika salter (t.ex. fosfater och fluorider). Också upptaget av järn kan försvagas, om järnpreparat tas samtidigt med Rennie Lakritsi sugtabletter.

Vissa urindrivande läkemedel (tiaziddiuretika) kan reducera utsöndringen av kalcium i urinen Därför är det befogat att läkare uppföljer regelbundet kalciumhalten för de patienter som använder samtidigt dessa urindrivande läkemedel och Rennie Lakritsi sugtabletter. Om du använder vätskedrivande mediciner (diuretika), ska du tala med din läkare innan, om du vill använda Rennie Lakritsi sugtabletter.

Ta gärna Rennie Lakritsi sugtabletter vid en annan tidpunkt än dina andra läkemedel. Därigenom undviks eventuella upptagsstörningar för dina andra mediciner. Lämpligt tidsintervall är 1 - 2 timmar.

Rennie Lakritsi sugtablett med mat, dryck och alkohol

Rennie Lakritsi sugtabletter ska helst tas en timme efter måltid och vid sängdags. Tabletterna tuggas eller sugas. Vatten behövs inte.

Graviditet, amning och fertilitet

Rennie Lakritsi sugtabletter kan användas under graviditet och amning, under förutsättning att tabletterna används enligt givna instruktioner. Långvarigt bruk med höga doser ska undvikas. Högsta intag (11 tabletter dagligen) ska inte överskridas och produkten bör ej intas längre än två veckor. För att förebygga för höga kalciumnivåer ska gravida undvika överdriven konsumtion av mjölk och mejeriprodukter.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rennie Lakritsi sugtabletter inverkar varken på körförmågan eller på förmågan att använda maskiner.

Rennie Lakritsi sugtabletter innehåller sackaros, aspartam och bensylalkohol

En Rennie Lakritsi sugtablett innehåller 475 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller 10 mg aspartam per tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Detta läkemedel innehåller 4 mg bensylalkohol per tablett. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är 1 - 2 tabletter vid behov. Tabletterna tuggas eller får långsamt smälta i munnen. Tabletten/tabletterna ska helst tas en timme efter måltid och vid sänggåendet.

Ta genast 1 – 2 tabletter om du får halsbränna eller smärtor i maggropen/matstrupen, men ta inte fler än 11 tabletter (vilket motsvarar 8 g kalciumkarbonat) per dygn.  Högsta intag ska inte överskridas och produkten bör ej intas kontinuerligt längre än två veckor.

Kontakta läkare, ifall symtomen fortsätter eller lindras enbart till en del.

Användning för barn

Rennie Lakritsi sugtabletter rekommenderas inte för barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Rennie Lakritsi sugtabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Användning av höga doser under längre tid kan försvaga njurfunktionen och påverka salt- och syrabalansen i blodet. Detta kan i sin tur ge bl.a. illamående, kräkningar eller förstoppning och muskelsvaghet. 

Om du har glömt att ta Rennie Lakritsi sugtabletter

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighetsreaktioner har förekommit mycket sällan (utslag, nässelutslag, klåda, svullnad i ansiktsområdet, andfåddhet eller plötslig, kraftig allergisk reaktion [s.k. anafylaxi]). Om du har njursvikt, kan långvarig användning av Rennie Lakritsi sugtabletter i höga doser ge förhöjda magnesium- eller kalciumhalt i blodet eller mjölk-alkalisyndrom. Därför måste läkare övervaka användningen av Rennie Lakritsi sugtabletter om du har njursvikt. Också för personer med friska njurar kan illamående, kräkningar, magbesvär, förstoppning, diarré och muskelsvaghet förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapporter biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 

Förvaringsanvisningar för blisterförpackningarna: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 

De aktiva substanserna är kalciumkarbonat (680 mg i 1 sugtablett, vilket motsvarar 272 mg kalcium) och magnesiumsubkarbonat (80 mg i 1 sugtablett, vilket motsvarar 20 mg magnesium).

Övriga innehållsämnen är sackaros (475 mg), pregelatinerad majsstärkelse, potatistärkelse, talk, magnesiumstearat, lätt flytande paraffin, aspartam (10 mg, E951), anissmakämne (inneh. bl.a. naturlig söt fänkålsolja, naturlig anisolja, malodextrin, bensylalkohol, anetol) och lakritssmakämne (inneh. bl.a. naturlig kinesisk kanelolja, maltodextrin, bensylalkohol, metylcyklopentenolon, anetol).

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gräddvita, ibland något prickiga, kvadratiska, konvexa, lakritssmakande sugtabletter med avrundade hörn. Tabletterna har en diameter cirka 15 mm, samt märkningen ”RENNIE” på bägge sidor av tabletterna. Det är möjligt att sugtabletterna, under förvaring, kan bli en aning prickiga.

24 och 96 tabl., PVC/Al-blisterförpackning, pappkartong, bipacksedel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

Tillverkare:

Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Frankrike

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Bayer Oy, Consumer Health, Kägelstrand 12, 02150 Esbo. Telefon 020 785 21.

Denna bipacksedel godkändes senast 1.5.2021

 

 

Texten ändrad

01.05.2021