Package information leaflet

ATROVENT COMP. ECO inhalationsspray, lösning 20/50 mikrog/annos

Tilläggsinformation

Atrovent comp. ECO 20/50 mikrog/dos, inhalationsspray, lösning
ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Atrovent comp. ECO 20/50 mikrog inhalationspray är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent comp. ECO 20/50 mikrog inhalationspray
 3. Hur du använder Atrovent comp. ECO 20/50 mikrog inhalationspray
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Atrovent comp. ECO 20/50 mikrog inhalationspray ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Atrovent comp. ECO utvidgar luftrören och underlättar andningen vid luftvägssjukdomar där spasmer i luftrören förekommer.

Atrovent comp. ECO används för att utvidga luftrören vid astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, och andra luftvägssjukdomar med andningssvårigheter.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Atrovent comp. ECO inhalationspray

 • om du är allergisk mot ipratropiumbromid, fenoterolhydrobromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du är allergisk mot atropin eller något ämne besläktat med detta
 • om du lider av hjärtmuskelsjukdom (obstruktiv kardiomyopati)
 • om du har snabb oregelbunden hjärtverksamhet (takyarytmi)

Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du använder Atrovent comp. ECO inhalationspray:

 • om du har eller har haft hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller bröstsmärta
 • om du lider av nyligen genomgången hjärtinfarkt
 • om du har hjärt- eller kärlsjukdomar
 • om du har låg kaliumhalt i blodet
 • om du har ökad sköldkörtelfunktion
 • om du har feokromocytom
 • om du har prostata hyperplasi
 • om du har förträngning i urinvägarna
 • om du har trångvinkelglaukom
   
 • Hos patienter med diabetes kan blodsockernivån öka vid behandling med Atrovent comp. ECO. Blodsockernivån bör därför kontrolleras extra noga.
   
 • Försök undvika att inhalationspray kommer i ögonen. När inhalationspray har kommit i ögonen har pupillförstoring, förhöjt ögontryck, trångvinkelglaukom och ögonsmärta rapporterats eller ögats förmåga att anpassa sig till olika avstånd har tillfälligt försämrats (likväl ofarligt och övergående). Om inhalationspray kommer i ögonen, så skall ögonen sköljas med rinnande kallt vatten under flera minuter. Det är viktigt, att använda preparatet enligt anvisningarna, speciellt för patienter med trångvinkelglaukom. Ögonirritation och -smärta, synfenomen och röda, irriterade ögon kan vara tecken på akut trångvinkelglaukom. Uppsök läkare omedelbart i sådana fall.
   
 • Efter användning av Atrovent comp. ECO kan överkänslighetsreaktioner, t ex nässelutslag, svullnad på tunga, läppar eller ansikte och anafylaktiska reaktioner, förekomma i sällsynta fall.
   
 • Sluta använda läkemedlet och informera omedelbart läkare om du blir trång i bröstet, hostar, får väsande andning eller andnöd omedelbart efter det att du har använt läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm.
   
 • Vid användning av Atrovent comp. ECO inhalationsspray är god munhygien nödvändig, då risken för karies ökas av muntorrhet, som förorsakas av preparatet.
   
 • Om effekten av behandlingen försämras bör du kontakta läkare. Vid akuta andningsbesvär ska läkare kontaktas omedelbart.
   
 • Atrovent comp. ECO inhalationsspray kan ge positivt resultat i dopningstest för idrottare.

Andra läkemedel och Atrovent comp. ECO inhalationspray
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Andra läkemedel avsedda för sjukdomar i andningsorganen, vissa antidepressiva och vissa narkosmedel kan förstärka effekten av Atrovent comp. ECO inhalationsspray.

Berätta för din läkare om du använder blodtryckssänkande medel eftersom vissa sådana medel kan försvaga effekten av Atrovent comp. ECO inhalationsspray.

I synnerhet vätskedrivande medel kan öka minskningen av kaliumhalten, som framkallats av preparatet.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du ka vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Fenoterol hämmar livmoderns sammandragningar, vilket bör beaktas vid förlossning. Fenoterol går över i modersmjölk. Det är okänt om ipratropiumbromid går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts.
Atrovent comp. ECO inhalationsspray kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, eftersom yrsel eller ögonsymptom (till exempel svårighet att ställa in synen på olika avstånd eller dimsyn) kan förekomma som biverkning. Om du får sådana symptom, ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän symptomen har upphört. Be din läkare om råd.

Atrovent comp ECO inhalationsspray innehåller etanol
Detta läkemedel innehåller 13 mg alkohol (etanol) per inhalation. Mängden i en inhalation av detta läkemedel motsvarar under 1 ml öl eller 1 ml vin.
Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och skolbarn vid akut astma-attack är 2 inhalationer.
Om ingen tydlig effekt märks efter 5 minuter kan inhalationen upprepas. Om en astmaattack inte lindras efter 4 inhalationer av Atrovent comp. ECO, tag kontakt med läkare.
Nästa inhalation kan tas tidigast efter 2 timmar.

Vanlig dos för vuxna och skolbarn vid belastningsastma och vid regelbunden användning är 1-2 inhalationer 3 gånger dagligen.
Överskrid inte den största rekommenderade dosen 8 inhalationer per dygn.

Bruksanvisning
För att behandlingen skall lyckas är det viktigt att inhalationssprayen används rätt. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ alltid anvisningarna.

Innan du använder en ny Atrovent comp. ECO inhalationsspray för första gången, tryck ut två doser i luften tills en jämn dos utlöses.

1. Tag av skyddslocket.
2. Andas ut djupt.
3. Sätt munstycket i munnen och slut läpparna tätt omkring det. Behållaren är nu i lodrätt läge med botten uppåt (bild 1).

Sammandrag av inhalation

Bild 1

4. Tryck behållaren nedåt och andas samtidigt in genom munnen så djupt som möjligt.
5. Håll andan några sekunder. Ta munstycket från munnen och andas ut långsamt.
6. Sätt på skyddslocket igen.
7. Om Du inte har använt Atrovent comp. ECO inhalationsspray på 3 dagar, tryck ut två doser i luften tills en jämn dos utlöses.

Behållaren är ogenomskinlig. Det är därför inte möjligt att se, när den är tom. Varje behållare ger 200 doser. När doserna i behållaren har förbrukats (efter ca. 25-66 dagar ifall produkten används enligt rekommenderad anvisning) förefaller behållaren fortfarande att innehålla en mindre mängd vätska. Förpackningen bör dock bytas mot en ny för att man skall vara säker på att få rätt dos.

Rengöring
Rengör munstycket regelbundet (minst en gång i veckan). Läkemedel och smuts som har samlats i munstycket kan täppa till munstycket.

Ta loss skyddslocket av plast och behållaren av metall från munstycket av plast före rengöring. Skölj munstycket av plast med rinnande, handvarmt vatten uppifrån nedåt tills det är rent från läkemedelsrester och smuts.

 Bild 2

Torka munstycket genom att skaka bort det överflödiga vattnet och låt munstycket torka. Torka inte munstycket med t.ex. en hårtork.

 Bild 3

När munstycket har blivit torrt, placera behållaren och skyddslocket av plast tillbaka på sina platser.

VARNING: Munstycket av plast är speciellt avsett för Atrovent comp. ECO inhalationsspray för att man skall vara säker på att få rätt dos. Det här munstycket skall aldrig användas med någon annan inhalationsbehållare och med Atrovent comp. ECO inhalationsbehållare skall man aldrig använda något annat munstycke än ett sådant som är speciellt avsett för Atrovent comp. ECO inhalationsspray.

Om du har tagit för stor mängd av Atrovent comp. ECO inhalationspray
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symptom på överdosering kan vara rodnad i ansiktet, darrningar i fingrarna, illamående, oro, hjärtklappning, yrsel och huvudvärk.

Om du har glömt att ta Atrovent comp. ECO inhalationspray
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (hos fler än en av 100 patienter): hosta

Mindre vanliga (hos färre än en av 100 patienter): nervositet, yrsel, huvudvärk, darrningar, ökad pulsfrekvens, hjärtklappningar, infektion i svalget, heshet, kräkningar, illamående, muntorrhet, högt blodtryck (systoliska)

Sällsynta (hos färre än en av 1000 patienter): kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), överkänslighet, låg kaliumhalt i blodet, rastlöshet, psykisk störning, trångvinkelglaukom, tillfälliga svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, förhöjt ögontryck, pupilldilatation, ögonsmärta, dimsyn, synfenomen som ringar av ljus, blodutgjutning i bindehinnan, svullnad i hornhinnan, förmaksflimmer, syrebrist i hjärtmuskeln, ökad pulsfrekvens, rytmstörningar, försämring av andnöd genast efter inhalation åtföljt av kramp i luftrören, svullnad i svalget, kramp i struphuvudet, torrhet i svalget, irritation i halsen, muninflammation, svullnad i munnen, funktionella störningar i mag-tarmkanalen, tunginflammation, diarré, förstoppning, nässelutslag, lokal svullnad i huden, eksem, klåda, överdriven svettning, muskelkramper, muskelvärk, muskelsvaghet, urineringsbesvär, lågt blodtryck (diastoliska)

Andra eventuella biverkningar (med okänd frekvens): hyperaktivitet

Även om det är okänt hur ofta det händer, kan vissa människor känna bröstsmärta (akut bröstsmärta vid hjärtproblem). Tala om för din läkare, om du har dessa symptom när du tar Atrovent comp. ECO. Sluta ändå inte att ta läkemedlet utan att rådgöra med din läkare.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats:www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Inhalationssprayflaskan är en tryckförpackning. Den får inte utsättas för solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej frysas.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är ipratropiumbromid och fenoterolhydrobromid.
 • Övriga hjälpämnen är norfluran, etanol, vattenfri citronsyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är i en 17 ml:s tryckförpackning, som är av rostfritt stål och som har en 50 mikroliters doseringsventil.

1 x 10 ml (200 doser) med munstycke

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Postfach 200, D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

Tillverkare:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 23.04.2021

Övriga informationskällor

För ytterligare information om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Boehringer Ingelheim Finland Ky,
Märaholmsgatan 5, 00180 Helsingfors
tel 010 3102 800

Texten ändrad

23.04.2021