Pakkausseloste

NICOTINELL MINT sugtablett 2 mg

Tilläggsinformation

Nicotinell Mint 2 mg sugtablett

nikotin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du fortfarande använder Nicotinell Mint sugtablett efter 9 månader.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nicotinell Mint är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Nicotinell Mint
 3. Hur du använder Nicotinell Mint
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nicotinell Mint ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nicotinell Mint hör till en grupp läkemedel som används för att göra det lättare för dig att sluta röka. Nicotinell Mint sugtablett innehåller den aktiva substansen nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan.

Detta läkemedel används för att hjälpa personer som vill sluta röka. Nikotinet i Nicotinell Mint sugtabletter lindrar symtom på nikotinabstinens och röksug när du slutar röka helt eller tillfälligt minskar ned rökningen för att underlätta rökavvänjning. Nicotinell Mint lindrar abstinensbesvär och rökbegär samt motverkar återfall till rökning hos nikotinberoende personer som vill sluta röka.

Råd och stöd förbättrar vanligtvis chansen att lyckas.

Nicotinell Mint sugtablett är avsett för rökare som är 18 år eller äldre.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nicotinell Mint

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell Mint sugtabletter om du har

 • hjärtbesvär såsom nyligen haft en hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt eller bröstsmärta (kärlkramp, bl.a. Prinzmetals angina). Om du får ökade hjärtproblem under användningen av detta läkemedel måste dosen minskas eller användningen avslutas.
 • haft slaganfall (blödning eller blodpropp i hjärnan)
 • högt blodtryck
 • problem med blodcirkulationen
 • diabetes. Du ska kontrollera dina blodsockernivåer oftare än vanligt när du börjar använda nikotinsugtabletter. Ditt behov av insulin eller läkemedel kan ändras.
 • hög produktion av sköldkörtelhormon (hypertyreoidism)
 • binjuretumör (feokromocytom)
 • njur- eller leversjukdom
 • esofagit (inflammation i matstrupen), gastrit (inflammation i magsäcken) eller magsår
 • haft epilepsi (krampanfall).

Barn och ungdomar

Nicotinell Mint ska inte användas av ungdomar i åldern 12–17 utan recept från vårdpersonal. Nikotindoser som tolereras av vuxna kan orsaka allvarlig förgiftning hos små barn och kan leda till dödsfall. Därför är det viktigt att alltid förvara Nicotinell Mint sugtabletter utom syn- och räckhåll för barn. Nicotinell Mint får inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Nicotinell Mint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Om du slutar röka och samtidigt tar andra mediciner kan din läkare vilja justera dosen.

Det är inte känt att Nicotinell Mint sugtabletter skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Utöver nikotin kan andra substanser i cigaretter påverka vissa mediciner.

Att sluta röka kan påverka hur vissa mediciner fungerar, t.ex.:

 • teofyllin (används vid behandling av astma)
 • takrin (används för behandling av Alzheimers sjukdom)
 • olanzapin och klozapin (används vid behandling av schizofreni).
 • dosen insulin (används vid behandling av diabetes) kan behöva justeras.

Nicotinell Mint med mat och dryck

Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin och ska därför undvikas 15 minuter före användning av Nicotinell Mint sugtabletter. Ät eller drick inte medan du har en sugtablett i munnen.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom det kan resultera i dålig tillväxt av ditt barn. Det kan även leda till förtidig födsel och även dödfödsel. Det bästa är om du kan sluta röka helt utan användning av läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar av detta, ska Nicotinell Mint endast användas efter konsultation med hälso- och vårdpersonal.

Amning

Nicotinell Mint bör undvikas under amningstiden eftersom nikotin går över i modersmjölk och kan påverka ditt barn. Om vårdpersonal rekommenderar dig att använda Nicotinell Mint under amningstiden bör sugtabletten tas precis efter eller senast två timmar före amning.

Fertilitet

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är inte kända.

Körförmåga och användning av maskiner

Nicotinell Mint sugtablett har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner, när man använder Nicotinell Mint enligt doseringsanvisningarna. Kom ihåg att rökavvänjning kan påverka beteendet.

Nicotinell Mint innehåller aspartam, maltitol och natrium

Detta läkemedel innehåller 10 mg aspartam per sugtablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Nicotinell Mint 2 mg sugtabletter innehåller maltitol (E965), som är en fruktoskälla.

 • Kontakta läkare innan du tar denna medicin om du inte tål vissa sockerarter.
 • Medicinen kan ha en milt laxerande effekt.

Kalorivärde av maltitol är 2,3 kcal/g.

Innehållsämnena i Nicotinell Mint sugtablett är lämpliga för diabetiker.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per sugtablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nicotinell Mint sugtablett finns i två styrkor: 1 och 2 mg.

Tablettstyrka skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende.

Använd Nicotinell Mint 2 mg sugtablett om

 • du är starkt till mycket starkt nikotinberoende
 • du tidigare har misslyckats med att sluta röka efter att ha använt Nicotinell 1 mg stugtablett
 • abstinensbesvären är så starka att det finns en risk att på nytt börja röka.

I annat fall skall Nicotinell 1 mg sugtablett användas.

Vuxna över 18 år

Se tabell för optimalstyrka:

Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (2 mg sugtablett), bör man använda en lägre dos (1 mg sugtablett).

Dosering för vuxna över 18 år:

Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka. I början av behandlingen kan 1 sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt.

Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare sugtabletter. Största dygnsdos vid användning av 2 mg sugtablett är 15 sugtabletter (det gäller både rökavvänjning och rökreduktion). Använd inte mer än 1 sugtablett per timme.

Nicotinell Mint sugtabletter används huvudsakligen vid rökavvänjning.

Rökavvänjning:

För att förbättra dina chanser att sluta röka skall du helt avstå från rökning när du börjar använda sugtabletterna och under hela behandlingsperioden.

Behandlingen är individuell men vanligtvis bör den pågå i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet sugtabletter per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning.

Om du har använt nikotinsugtabletter under mer än nio månader rekommenderas ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

Rådgivning ökar chanserna att lyckas sluta röka.

Rökreduktion:

Nicotinell Mint sugtabletter kan användas mellan rökperioder för att förlänga de rökfria perioderna och i syfte att minska rökningen så mycket så möjligt. Antalet cigaretter ska gradvis ersättas med Nicotinell Mint sugtabletter. Om du inte har lyckats minska det dagliga antalet cigaretter till minst hälften efter 6 veckor bör du söka hälsovårdspersonalens hjälp. Du ska försöka sluta röka så snart du känner dig motiverad, dock inte senare än 4 månader efter att du började använda Nicotinell Mint sugtabletter. Därefter bör antalet använda Nicotinell Mint sugtabletten gradvis minskas, t.ex. genom att minska med en tablett varannan till var femte dag.

Om du inte lyckas göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 6 månader ska du söka hälsovårdspersonalens hjälp. Regelbunden användning av Nicotinell Mint sugtabletter under mer än 6 månader rekommenderas vanligtvis inte. I vissa fall kan en längre behandlingsperiod vara nödvändig för att undvika återfall.

Rådgivning ökar chanserna att lyckas sluta röka.

Bruksanvisning:

Svälj inte sugtabletten.

1. Sug på en sugtablett tills smaken känns stark.

2. Låt sedan sugtabletten vila mellan kind och tandkött.

3. När smaken mattas av, kan du börja suga igen.

4. Upprepa detta tillvägagångssätt till sugtabletten har upplösts helt (ca 30 minuter).

Undvik att dricka kaffe, syrliga drycker eller läskedrycker i 15 minuter innan du börjar suga på sugtabletten, eftersom dessa kan minska upptaget av nikotin. Ät eller drick inte medan du har en sugtablett i munnen.

Om du har använt för stor mängd av Nicotinell Mint

Vid användning av för många sugtabletter kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, blek hud, svettning, ökad salivutsöndring, brännande känsla i svalget, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen, andnöd, yrsel, skakningar och förvirring.

Vid stor överdosering kan dessa symtom följas av utmattning, lågt blodtryck, cirkulationskollaps, koma, andningssvårigheter och krampanfall.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationcentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga och eventuellt livshotande för barn och kan orsaka allvarliga symtom eller dödsfall.

Om du har glömt att använda Nicotinell Mint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Symtom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter. Dessa kan vara abstinenssymtom som hör i hop med att du slutat röka och kan orsakas av att du inte tillfört tillräckligt med nikotin. Andra eventuella abstinenssymtom vid rökavvänjning kan vara sömnlöshet, hosta, svaghet, trötthet, allmän sjukdomskänsla och influensaliknande symtom.

Sluta ta Nicotinell Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktisk reaktion):

 • svullnad av ansiktet, tungan eller svalget, sväljningssvårigheter, nässelutslag och andningssvårigheter. Dessa biverkningar är sällsynta.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • illamående.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • inflammation i munnens slemhinna, obehaglig känsla i munnen
 • halsont
 • kräkningar
 • magbesvär, magont
 • diarré
 • matsmältningsbesvär/halsbränna. Dessa symtom kan vanligen undvikas genom att suga långsammare.
 • väderspänning
 • hicka
 • förstoppning
 • yrsel och huvudvärk
 • sömnlöshet
 • hosta
 • muntorrhet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • hjärtklappning.

Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1 000 användare)

 • störningar i hjärtrytmen och allergiska reaktioner
 • överkänslighetsreaktion.

Ingen känd frekvens

 • nässelutslag
 • sårig inflammation i munnens slemhinna
 • skakningar
 • andnöd
 • sväljningssvårigheter
 • rapning
 • ökad salivavsöndring
 • svaghet
 • trötthet
 • allmän sjukdomskänsla och influensaliknande symtom.

Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret och tuben efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nikotin.
  En Nicotinell Mint 2 mg sugtablett innehåller 2 mg nikotin (som 6,144 mg nikotinbitartratdihydrat).
 • Övriga innehållsämnen är maltitol (E 965), vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, polyakrylat, xantangummi, vattenfri kolloidal kiseldioxid, levomentol, pepparmyntsolja, aspartam (E 951), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nicotinell Mint är en vit, rund, bikonvex sugtablett med mintsmak.

Nicotinell Mint sugtabletter finns i två styrkor: 1 mg och 2 mg. Denna bipacksedel gäller Nicotinell Mint 2 mg sugtabletter.

Blisterkartorna förpackas i kartonger innehållande 12, 36, 72, 96, 144, 192 resp. 204 sugtabletter.

Tuberna förpackas i kartonger innehållande 24, 72, 96 resp. 144 sugtabletter. Varje tub innehåller 24 sugtabletter. Kartonger innehåller 1, 3, 4 eller 6 tuber.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark

Tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

eller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.

Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre

Belgien

eller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München

Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PB 24

02231 Esbo

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 01.05.2021

Texten ändrad

01.05.2021