Pakkausseloste

PANADOL ZAPP filmdragerad tablett 500 mg

Tilläggsinformation

Panadol Zapp 500 mg filmdragerad tablett

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Panadol Zapp är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Panadol Zapp
 3. Hur du använder Panadol Zapp
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Panadol Zapp ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Panadol Zapp är ett läkemedel mot feber och värk med snabb smärtstillande och febernedsättande effekt.

Smärtlindringen börjar snabbare vid användning av Panadol Zapp tabletter än med vanliga paracetamol tabletter.

Panadol Zapp tabletter används som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig feber och värk. Dessa tillstånd kan utgöras av bl.a. nerv- och muskelvärk, huvudvärk, förkylning, influensa, tandvärk och menstruationssmärtor.

Enligt läkares föreskrift kan Panadol Zapp användas även för behandling av andra smärttillstånd.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Panadol Zapp

Om du har hjärtsvikt, en njur- eller leversjukdom eller alkoholproblem ska du inte använda Panadol preparat utan läkares föreskrift.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panadol Zapp tabletter.

 • Panadol Zapp tabletter är avsedda för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer bör läkare kontaktas.
 • Innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.
 • Ta inte detta läkemedel om du tar några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att behandla smärta, feber, symptom på förkylning och influensa, eller för att underlätta sömn.
 • Om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.
 • Om du har ordinerats en kost med låg natriumhalt (t ex vid högt blodtryck) ska du tänka på att 1 tablett innehåller 173 mg natrium.

Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.

Rådfråga alltid din läkare innan användning av Panadol Zapp om du

 • har lever- eller njurproblem
 • är underviktig eller undernärd
 • regelbundet dricker alkohol.

Du kan behöva undvika att använda produkten helt och hållet eller begränsa mängden paracetamol som du tar.

Andra läkemedel och Panadol Zapp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Läkemedlets effekt kan förändras vid samtidig användning av andra läkemedel.

Om du använder metoklopramid, kolestyramin eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) eller antiepileptika rådgör med läkare om samtidig medicinering med Panadol Zapp.

Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.

Panadol Zapp innehåller kaliumsorbat

Tabletterna innehåller en liten mängd kaliumsorbat som kan framkalla hudutslag hos känsliga personer.

Panadol Zapp med mat och dryck

Panadol Zapp tabletter kan intas både på fastande mage och till maten.

Mat inverkar inte på hur snabbt smärtlindringen börjar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Panadol Zapp kan användas under graviditet. Du bör använda lägsta möjliga dos som minskar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare om smärtan och/eller febern inte avtar, eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Körförmåga och användning av maskiner

Panadol Zapp orsakar inte dåsighet så du kan köra bil eller använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

För vuxna och ungdomar över 18 år ges 1—2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.

Ta inte en tablett oftare än med 4 timmars mellanrum. Maximal daglig dos: 3000 mg.

Den smärtstillande effekten uppnås snabbt vid intag av såväl 1 tablett som 2 tabletter intagna samtidigt.

Överskrid inte doseringsanvisningen. Använd alltid lägsta effektiva dos för att lindra dina symtom så kort som möjligt.

Om symtomen kvarstår, kontakta läkare. För kontinuerlig användning endast enligt läkares föreskrift.

Användning för barn och ungdomar

Ej för under 18 åringar utan läkarordination.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

Om du har använt för stor mängd av Panadol Zapp

Överdosering av paracetamol kan orsaka allvarlig leverskada.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Panadol Zapp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Paracetamol preparat tolereras i allmänhet väl. Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000 användare) biverkningar är kraftiga reaktioner på grund av överkänslighet för paracetamol, eksem, minskande antal blodplättar eller nedsatt leverfunktion. Sammandragning av luftrören kan uppträda hos personer med tidigare känslighet för acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner. Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamolpreparat ha skadlig effekt på levern.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara vid högst 25 C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte detta läkemedel om förpackningens folie är trasig vid inköpstillfället.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol som det finns 500 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, majstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, povidon, kaliumsorbat, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat. Filmöverdraget innehåller: titandioxid (E171), polydextrose, hypromellos, glyceroltriacetat, makrogol 8000 och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panadol Zapp tablett är en vit, oval filmdragerad tablett med märkningen ”P” på ena sidan.

8, 10, 16, 20 och 30 tabletter i genomtrycksförpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

Tillverkare

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PB 24

02231 Esbo

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 06.03.2018

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats http://www.fimea.fi

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen.

©2018 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

06.03.2018