Package information leaflet

ZADITEN silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 0,25 mg/ml (itsehoito)

Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa

ketotifeen

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 4. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee muutaman päivän jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Zaditen-silmätipat on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zaditen-silmätippoja
 3. Miten Zaditen-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Zaditen-silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zaditen-silmätipat sisältävät ketotifeenia, joka on allergialääke.

Zaditen-silmätippoja käytetään kausittaisesta allergiasta johtuvien silmäoireiden hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai jos se huononee muutaman päivän jälkeen.

Ketotifeeni, jota Zaditen sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zaditen-silmätippoja

Muut lääkevalmisteet ja Zaditen

Jos käytät muita silmävalmisteita samanaikaisesti Zaditen-silmätippojen kanssa, odota 5 minuuttia valmisteiden annostuksen välillä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät lääkkeitä, joita käytetään

 • masennuksen, ahdistuksen ja unihäiriöiden hoitoon
 • allergian hoitoon (esim. antihistamiineja)

Zaditen-silmätippojen käyttö ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Zaditen-silmätipat saattavat voimistaa alkoholin vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Zaditen-silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulla on näön hämärtymistä tai uneliaisuutta Zaditen-silmätippojen käytön jälkeen, odota kunnes oireet häviävät, ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Suositeltava annos aikuisille, iäkkäille ja lapsille (3 vuoden ikäisille ja sitä vanhemmille) on yksi tippa silmään (silmiin) kahdesti päivässä (aamulla ja illalla).

Kerta-annospakkauksen sisältö riittää kumpaankin silmään yhdellä käyttökerralla.

Käyttöohjeet

1. Pese kädet.

2. Aukaise kuplapakkaus/suojapussi ja ota repäisyliuska esiin.

3. Repäise yksi kerta-annospakkaus liuskasta (kuva 1).

4. Laita jäljelle jäävät kerta-annospakkaukset takaisin kuplapakkaukseen/suojapussiin ja sulje pakkaus taittamalla sen reuna. Pane kuplapakkaus/suojapussi takaisin pahvikoteloon.

5. Avaa kerta-annospakkaus kiertämällä sen kärki auki. Älä kosketa kärkeä avattuasi kerta-annospakkauksen (kuva 2).

6. Kallista päätä taaksepäin (kuva 3).

7. Vedä alaluomea varovasti alas sormella ja pidä kerta-annospakkaus toisessa kädessä. Purista varovasti, kunnes silmään putoaa yksi tippa (kuva 4).

8. Sulje silmät ja paina sormen kärjellä silmänurkkaa noin 1-2 minuuttia. Tämä estää tipan valumista kyynelkanavan kautta kurkkuun ja suurin osa tipasta jää silmään (kuva 5). Toista kohdat, 6-8 tarvittaessa toiselle silmälle.

9. Hävitä kerta-annospakkaus käytön jälkeen.

image1.png

Kuva 1                  Kuva 2                   Kuva 3                  Kuva 4                  Kuva 5

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajalta puoleen.

Jos käytät enemmän Zaditen-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Vaikka joitakin Zaditen-silmätippoja joutuisi vahingossa suuhun, vaaraa ei ole. Älä myöskään huolestu, jos saat tiputtimesta vahingossa useamman tipan silmääsi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota ainayhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Zaditen-silmätippoja

Jos olet unohtanut laittaa silmätippoja, laita väliin jäänyt annos mahdollisimman pian ja jatka sitten tavanmukaista annostelua.

Älä laita kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu.

Yleinen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 10 käyttäjästä)

 • silmien ärsytys tai särky
 • silmätulehdus

Melko harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 100 käyttäjästä)

 • näön hämärtyminen silmätippojen laiton yhteydessä
 • silmien kuivuus
 • luomivaivat
 • sidekalvon tulehdus
 • lisääntynyt silmän valoherkkyys
 • näkyvä silmän pinnan alainen verenvuoto
 • päänsärky
 • uneliaisuus
 • ihottuma (joka saattaa olla myös kutisevaa)
 • ekseema (kutiseva, punoittava, kuumottava ihottuma)
 • suun kuivuus
 • allerginen reaktio (mukaan lukien kasvojen ja silmäluomien turvotus) ja olemassa olevan allergisen sairaustilan, kuten astman tai ihottuman, paheneminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Kuplapakkauksen/suojapussin avaamisen jälkeen repäisyliuskassa jäljellä olevia kerta-annospakkauksia voidaan säilyttää 3 kuukautta ulkopakkauksessa tai kuukausi sen ulkopuolella.

Kerta-annospakkaus itse ei ole steriili, mutta sen sisältö on steriili kerta-annospakkauksen avaamiseen saakka.

Zaditen–silmätipat on käytettävä heti kerta-annospakkauksen avaamisen jälkeen. Kerta-annospakkaus hävitetään käytön jälkeen.

Älä käytä pahvikotelossa ja kerta-annospakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Käyt. viim./EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zaditen-silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on ketotifeeni (fumaraattina). 1 ml sisältää 0,345 mg ketotifeenifumaraattia, joka vastaa 0,25 mg ketotifeenia.
 • Muut aineet ovat glyseroli (E422), natriumhydroksidi (E524), injektionesteisiin käytettävä vesi.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zaditen on kirkas, väritön tai heikosti kellertävä liuos. Yksi kerta-annospakkaus sisältää 0,4 ml.

Pakkaukset sisältävät 5, 10, 20, 30, 50 tai 60 kerta-annospakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Myyntiluvan haltija:

Laboratoires THEA, 12 rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Ranska

Valmistaja

Excelvision, 27 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Ranska

tai

Laboratoire Unither, 1 rue de l’Arquerie, 50200 Coutances, Ranska

Paikallinen edustaja:

Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Ruotsi. www.thea-nordic.fi. Puh +358 40 3513 114.

 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Espanja Zaditen colirio monodosis
Islanti Zaditen
Itävalta Zaditen konservierungsmittelfrei 0,025% - Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen
Kreikka Zaditor οfθaλµικές staγόνeς
Luxemburg Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose
Norja Zaditen
Portugali Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução em unidoses
Ranska Zagrapa, 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose
Ruotsi Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning i endosbehållare
Saksa Zaditen ophtha sine 0,25 mg/ml Augentropfen Lösung in Einzeldosisbehältnissen
Suomi Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa
Tanska Zaditen
Tsekki Zaditen SDU

 

Tämä pakkausseloste on päivitetty viimeksi 02.06.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

02.06.2023