Package information leaflet

NICOTINELL FRUIT lääkepurukumi 2 mg, NICOTINELL LAKRITS lääkepurukumi 2 mg, 4 mg, NICOTINELL MINT lääkepurukumi 2 mg, 4 mg

Nicotinell Fruit 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit

Nicotinell Lakrits 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit

Nicotinell Mint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nicotinell-lääkepurukumit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicotinell-lääkepurukumeja
 3. Miten Nicotinell-lääkepurukumeja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nicotinell-lääkepurukumien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nicotinell-lääkepurukumit kuuluvat ryhmään lääkkeitä, joita käytetään apuna tupakoinnin lopettamisessa.

Nicotinell-lääkepurukumit sisältävät vaikuttavana aineenaan nikotiinia. Kun pureskelet purukumia, siitä vapautuu hitaasti nikotiinia, joka imeytyy suun limakalvojen kautta. Tätä lääkevalmistetta käytetään vähentämään nikotiinin tarvetta ja nikotiiniriippuvuuden vieroitusoireiden lievittämiseen.

Se voi siksi

 • auttaa välttämään tupakoinnin aloittamisen uudelleen, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin tai
 • helpottaa tupakoinnin vähentämistä, jos tupakoitsija ei kykene tai ei halua lopettaa tupakointia kokonaan.

Potilasneuvonta ja tuki yleensä parantavat onnistumismahdollisuuksia.

Nicotinell-lääkepurukumi on tarkoitettu vähintään 18 vuotta täyttäneille tupakoiville henkilöille.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nicotinell-lääkepurukumeja

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nicotinell-lääkepurukumia, jos sinulla on

 • mitä tahansa sydänvaivoja, esim. olet äskettäin sairastanut sydäninfarktin tai sinulla on sydämen rytmihäiriöitä, sydämen vajaatoiminta tai rintakipua (angina pectoris; koskee myös Prinzmetalin anginaa). Jos sydänvaivat lisääntyvät tämän lääkkeen käytön aikana, tämän lääkkeen käyttöä on vähennettävä tai se on lopetettava kokonaan.
 • ollut aivohalvaus
 • korkea verenpaine
 • verenkiertohäiriöitä
 • diabetes. Seuraa verensokeriarvojasi tavallista useammin, kun aloitat nikotiinipurukumin käytön. Insuliinin tai lääkkeiden tarve voi muuttua.
 • kilpirauhasen liikatoimintaa (hypertyreoosi)
 • lisämunuaisen kasvain (feokromosytooma)
 • munuaisten ja/tai maksan vajaatoimintaa
 • ruokatorvitulehdus (esofagiitti), suun tai nielun tulehdus, mahatulehdus (gastriitti) tai mahahaava
 • ollut epilepsia (kouristuskohtauksia).

Jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, Nicotinell ei ehkä sovi sinulle.

Henkilöillä, joilla on leukaluun nivelen vaivoja sekä hammasproteesien käyttäjillä voi olla vaikeuksia pureskella purukumia. Tällaisessa tilanteessa suositellaan käyttämään toisentyyppistä nikotiinikorvaushoitoa. Nicotinell-lääkepurukumien pureskelu voi irrottaa hammaspaikkoja tai ‑implantteja.

Älä tupakoi Nicotinell-lääkepurukumien käytön aikana, koska tästä aiheutuvat suuret nikotiinipitoisuudet saattavat aiheuttaa huonovointisuutta.

Lapset ja nuoret

12–17-vuotiaiden nuorten ei tule käyttää Nicotinellia, ellei terveydenhuollon ammattilainen ole määrännyt sitä. Aikuisille sopivat annokset voivat aiheuttaa pikkulapsille vaikeita myrkytysoireita tai jopa johtaa lapsen kuolemaan. Sen vuoksi on tärkeää pitää Nicotinell-lääkepurukumit aina poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää nikotiinipurukumia.

Muut lääkevalmisteet ja Nicotinell-lääkepurukumit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Nicotinell-lääkepurukumien ja muiden lääkkeiden välisistä yhteisvaikutuksista ei ole tietoa. Tupakoinnin lopettaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden vaikutukseen.

Tämä on erityisen tärkeää huomioida, jos käytät seuraavia lääkkeitä

 • teofylliiniä (astman hoitoon käytettävä lääke)
 • takriinia (Alzheimerin taudin hoitoon käytettävä lääke)
 • olantsapiinia tai klotsapiinia (skitsofrenian hoitoon).

Nicotinell-lääkepurukumit ruuan ja juoman kanssa

Kahvi, happamat juomat ja virvoitusjuomat saattavat heikentää nikotiinin imeytymistä, joten niitä on vältettävä 15 minuutin ajan ennen Nicotinell-lääkepurukumin pureskelua. Älä syö äläkä juo, kun sinulla on lääkepurukumi suussasi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

On hyvin tärkeää olla tupakoimatta raskauden aikana, koska se voi aiheuttaa lapsen kasvun heikentymistä. Se voi aiheuttaa myös ennenaikaisen synnytyksen tai jopa keskenmenon. Paras vaihtoehto on luopua tupakoinnista käyttämättä nikotiinia sisältäviä lääkkeitä. Jos et onnistu siinä, sinun tulee käyttää Nicotinellia vain, jos olet keskustellut asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Imetys

Nicotinell-valmisteita, kuten tupakointiakin, tulee välttää imetysaikana, koska nikotiinia erittyy äidinmaitoon ja se voi vaikuttaa lapseen. Jos terveydenhuollon ammattilainen on suositellut ottamaan Nicotinell-valmisteita imetysaikana, lääkepurukumi otetaan heti imetyksen jälkeen tai viimeistään kaksi tuntia ennen imetystä.

Vain Nicotinell Lakrits-lääkepurukumi: Jos olet raskaana tai imetät, sinun tulisi käyttää muita purukumimakuja kuin lakritsia.

Hedelmällisyys

Tupakointi suurentaa hedelmättömyyden riskiä sekä naisilla että miehillä. Nikotiinin vaikutusta hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Siitä ei ole viitteitä, että suositeltuina annoksina käytetyt Nicotinell‑lääkepurukumit vaikuttaisivat ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Tupakoinnin lopettaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa käyttäytymiseen.

Nicotinell-lääkepurukumit sisältävät sorbitolia, butyylihydroksitolueenia ja natriumia

Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

Yksi lääkepurukumipala sisältää noin 0,2 g sorbitolia, joka muuntuu elimistössä 0,04 grammaksi fruktoosia.

Yhden purukumipalan energiasisältö on noin 1 kcal.

Purukumit sisältävät butyylihydroksitolueenia (E 321), joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per purukumi eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Vain Nicotinell Lakrits -purukumi:

Jos et siedä lakritsia, Nicotinell Lakrits -lääkepurukumin suuri tai pitkäaikainen käyttö voi johtaa verenpaineen nousuun ja epäsäännölliseen sykkeeseen.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Sopivin lääkepurukumivahvuus valitaan nikotiiniriippuvuuden mukaan. Käytä 4 mg:n Nicotinell‑lääkepurukumia, jos

 • sinulla on voimakas nikotiiniriippuvuus
 • olet aiemmin epäonnistunut tupakoinnin lopettamisessa 2 mg:n lääkepurukumien avulla.

Muussa tapauksessa on käytettävä 2 mg:n lääkepurukumia.

Katso sinulle sopivin vahvuus seuraavasta taulukosta:

Jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia suuremman lääkepurukumivahvuuden (4 mg) käytön yhteydessä, harkitse pienemmän vahvuuden käyttämistä (2 mg).

On tärkeää pureskella lääkepurukumia oikein, jotta epämiellyttävät seuraukset (esim. hikka, närästys) voidaan välttää.

Käyttöohjeet

Älä niele purukumia.

 1. Pureskele yhtä purukumipalaa hitaasti, kunnes maku voimistuu.
 2. Aseta purukumi ikenen ja posken väliin.
 3. Pureskele jälleen, kun maku on muuttunut miedommaksi.
 4. Jatka purukumin pureskelua tällä tavoin noin 30 minuutin ajan.

Vältä kahvin, happamien juomien ja virvoitusjuomien juomista 15 minuutin kuluessa ennen Nicotinell-lääkepurumin pureskelua, sillä nämä juomat voivat heikentää nikotiinin imeytymistä. Älä syö äläkä juo, jos sinulla on lääkepurukumi suussasi.

Annostus aikuisille ja iäkkäille

Ota yksi purukumipala ja pureskele sitä, kun mielesi tekee tupakoida.

Hoidon alussa uusi purukumi tarvitaan yleensä 1–2 tunnin välein. 8 - 12 purukumipalaa päivässä on tavallisesti riittävä annos, purukumin vahvuudesta riippumatta. 2 mg:n purukumeja saa käyttää enintään 24 palaa päivässä, ja 4 mg:n purukumeja 15 palaa päivässä. Käytä enintään yksi purukumipala tunnissa.

Tupakoinnin lopettaminen

Hoidon kesto on yksilöllinen. Hoito kestää tavallisesti vähintään 3 kuukautta. Kolmen kuukauden hoidon jälkeen sinun on vähennettävä vähitellen päivän aikana käyttämiesi purukumipalojen määrää. Hoito lopetetaan, kun käyttämäsi purukumimäärä on 1 - 2 palaa päivässä. Nicotinell-lääkepurukumeja ei pidä käyttää pidempään kuin 12 kuukauden ajan ilman terveydenhuollon ammattilaisen suositusta.

Neuvonta saattaa parantaa tupakoinnin lopettamisen onnistumista.

Tupakoinnin vähentäminen:

Nicotinell-lääkepurukumeja käytetään tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia mahdollisimman paljon. Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen ei ole onnistunut 6 viikon jälkeen, on syytä kääntyä terveydenhoitohenkilöstön puoleen. Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta viimeistään 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos et ole onnistunut vakavissasi yrittämään tupakoinnin lopettamista 9 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, sinun on syytä kääntyä terveydenhoitohenkilöstön puoleen.

Neuvonta saattaa parantaa tupakoinnin lopettamisen onnistumista.

Jos otat enemmän Nicotinell‑lääkepurukumeja kuin sinun pitäisi

Liian monen lääkepurukumin käyttö voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin liiallinen tupakointi.

Nikotiiniyliannoksen yleisoireita ovat heikotus, ihon kalpeus, hikoilu, syljenerityksen lisääntyminen, nielun polttelu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, kuulo- ja näköhäiriöt, päänsärky, sydämentykytys tai sydämen sykkeen muunlaiset häiriöt, hengenahdistus, huimaus, vapina ja sekavuus.

Suurten yliannosten yhteydessä näiden oireiden jälkeen voi esiintyä voimakasta väsymystä, verenpaineen laskua, verenkierron romahtamista, koomaa, hengitysvaikeuksia ja kouristuskohtauksia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos lapsella epäillään myrkytystä, on heti käännyttävä lääkärin puoleen. Pienetkin nikotiinimäärät ovat vaarallisia ja mahdollisesti hengenvaarallisia lapsille ja voivat aiheuttaa vaikeita oireita tai kuoleman.

Jos unohdat käyttää Nicotinell-lääkepurukumia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Sinulla voi esiintyä muutamana ensimmäisenä hoitopäivänä heitehuimausta, päänsärkyä ja unihäiriöitä. Nämä voivat olla tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ja aiheutua nikotiinin saannin vähenemisestä. Muita mahdollisia tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ovat unettomuus, yskä, heikotus, väsymys, yleisesti sairas olo ja influenssan kaltaiset oireet.

Lopeta Nicotinell-lääkepurukumin käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista vakavista allergiaoireista (hengitysvaikeuksia (angioedeema) tai anafylaktinen reaktio):

 • kasvojen, kielen tai kurkun turvotus; nielemisvaikeudet; nokkosihottuma tai hengitysvaikeudet.

Nämä haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä)

 • pahoinvointi.

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • suun limakalvotulehdus, epämukava tunne suussa
 • kurkkukipu
 • oksentelu
 • epämukava tunne mahassa, mahakipu
 • ripuli
 • ruoansulatushäiriöt/närästys
 • ilmavaivat
 • nikottelu
 • ummetus
 • heitehuimaus, päänsärky
 • unettomuus
 • yskä
 • suun kuivuminen
 • suun, kurkun ja leukalihasten särkyä voi myös esiintyä.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 00:sta)

 • sydämentykytys
 • punoittava ihottuma (eryteema) ja
 • kutina, johon liittyy paukamien muodostuminen iholle (nokkosihottuma).

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

 • sydämen rytmihäiriöt
 • yliherkkyysreaktio.

Esiintymistiheys tuntematon

 • lisääntynyt syljeneritys
 • nielemisvaikeudet
 • röyhtäily
 • vapina
 • haavainen suutulehdus
 • hengenahdistus
 • heikotus
 • väsymys
 • yleisesti sairas olo
 • influenssan kaltaiset oireet.

Suun haavaumat saattavat liittyä tupakoinnin lopettamiseen eivätkä välttämättä nikotiinihoitoon.

Purukumi saattaa takertua hammasproteesiin tai muihin hampaiden proteettisiin korvikkeisiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicotinell-lääkepurukumit sisältävät

Nicotinell Fruit, Lakrits ja Mint lääkepurukumeja on kahta vahvuutta.

Vaikuttava aine on nikotiini.

Yksi Nicotinell‑lääkepurukumi sisältää 2 mg tai 4 mg nikotiinia (vastaa 10 mg:aa tai 20 mg:aa nikotiinipolakriliinia (1:4)).

Muut aineet ovat

Nicotinell Fruit

Purukumipohja (sisältää butyylihydroksitolueenia) (E321), kalsiumkarbonaatti, sorbitoli (E420), ksylitoli, mannitoli (E421), natriumkarbonaatti (vedetön), polakriliini, puhdistettu vesi, levomentoli, natriumvetykarbonaatti, glyseroli, hedelmäaromi (tuttifrutti), liivate, titaanidioksidi (E171), asesulfaamikalium, sakkariini, sakkariininatrium, karnaubavaha ja talkki.

Nicotinell Lakrits

Purukumipohja (sisältää butyylihydroksitolueenia) (E321), kalsiumkarbonaatti, sorbitoli (E420), ksylitoli, mannitoli (E421), lakritsiuute, natriumkarbonaatti (vedetön), tähtianisöljy, natriumvetykarbonaatti, polakriliini, glyseroli, puhdistettu vesi, liivate, levomentoli, titaanidioksidi (E171), asesulfaamikalium, sakkariini, eukalyptusöljy, sakkariininatrium, karnaubavaha ja talkki.

Nicotinell Mint

Purukumipohja (sisältää butyylihydroksitolueenia) (E321), kalsiumkarbonaatti, sorbitoli (E420), ksylitoli, mannitoli (E421), natriumkarbonaatti (vedetön), polakriliini, piparminttuöljy (sisältää piparminttuöljyä, levomentolia ja osittain dementolisoitua minttuöljyä), puhdistettu vesi, natriumvetykarbonaatti, levomentoli, glyseroli, liivate, titaanidioksidi (E171), asesulfaamikalium, sakkariini, sakkariininatrium, karnaubavaha, eukalyptusöljy ja talkki.

Nicotinell-lääkepurukumit ovat sokerittomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Päällystetyt purukumipalat ovat väriltään luonnonvalkoisia ja suorakaiteen muotoisia.

Purukumit on pakattu 12 purukumin läpipainopakkauksiin. Läpipainopakkaukset on pakattu 12, 24, 84, 96, 120 tai 204 purukumin rasioihin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Tanska

 

Valmistaja

FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, GR-19011, Avlonas, Attiki, Kreikka

Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, DK-7100 Vejle, Tanska

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

puh. 0800 77 40 80

s-posti: mystory.nd@haleon.com

 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.04.2023

 

Haleon-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu Haleon-konsernille. ©2023 Haleon-konserni tai sen lisenssinantaja.

 

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.04.2023