Package information leaflet

PICOPREP pulver till oral lösning

Tilläggsinformation

PICOPREP® pulver till oral lösning

natriumpikosulfat, lätt magnesiumoxid, vattenfri citronsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Picoprep är och vad det används för

2. Vad du behöver veta, innan du använder Picoprep

3. Hur du använder Picoprep

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Picoprep ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Picoprep är ett pulver som innehåller natriumpikosulfat, ett laxeringsmedel som verkar genom att öka tarmrörelserna. Picoprep innehåller även magnesiumcitrat, en annan typ av laxeringsmedel som verkar genom att hålla kvar vätska i tarmarna och åstadkomma en rengöring av tarmarna.

Picoprep används för vuxna, ungdomar och barn från ett års ålder för att rengöra tarmarna innan du genomgår en röntgenundersökning, endoskopi eller operation. För barn och ungdomar under 18 år endast enligt läkarens anvisningar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Picoprep om

 • du är allergisk mot natriumpikosulfat, magnesiumoksid, citronsyra eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • din mage inte töms ordentligt
 • du har sår i magsäck eller tarmar
 • du har svåra njurproblem
 • du har stopp i tarmen eller perforerad tarmvägg
 • du kräks eller mår illa
 • du har ett tillstånd som kräver operation t ex akut blindtarmsinflammation
 • läkaren har berättat att du har kongestiv hjärtsvikt (ditt hjärta orkar inte pumpa runt blodet i kroppen ordentligt)
 • du lider av en aktiv inflammatorisk tarmsjukdom till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
 • din läkare har sagt till dig att du har för mycket magnesium i blodet
 • du är mycket törstig eller tror att du kan vara allvarligt uttorkad
 • din läkare har sagt till dig att du har skadade muskler som orsakar att kreatinkinas läcker ut i blodet.
 • du har tillstånd som kallas
  - tarmvred (stopp i tarmen eller ej fungerande normala tarmtömningar)
  - toxisk kolit(skadad tarmvägg)
  - toxisk megakolon(utvidgning av tjocktarm)

Vid dessa tillstånd kan tarmrörelserna försämras eller utebli. Symtomen omfattar illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, ömhet eller svullnad, kolikliknande smärta och feber.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Picoprep om

 • du nyligen har genomgått en operation i buken
 • du har hjärtsjukdom eller njurproblem
 • du lider av en aktiv inflammatorisk tarmsjukdom till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
 • du tar Picoprep före tarmoperation

Se till att du dricker tillräckligt mycket vätska och elektrolyter (salter) under behandlingen. Detta är särskilt viktigt om du är yngre än 18 år, är äldre eller fysiskt svag.

Om du har en tid för undersökning/operation tidigt på dagen kan du behöva ta den andra dosen under natten och sömnstörningar kan eventuellt uppstå.

Andra läkemedel och Picoprep

Tala om för apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du informerar om du tar;

 • buklaxeringsmedel t ex kli
 • läkemedel som du fått på recept, särskilt sådana du tar regelbundet t ex p-piller, antibiotika, antidiabetika, järn, penicillamin eller läkemedel mot epilepsi, eftersom effekten av dessa kan ändras. Dessa läkemedel ska tas minst 2 timmar före och inte mindre än 6 timmar efter administreringen av Picoprep
 • läkemedel som du fått på recept som kan påverka vatten och/eller elektrolytbalans t ex vätskedrivande tabletter, steroider, litium, digoxin, läkemedel mot depressioner, karbamazepin eller antipsykotika

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Fastän Picoprep inte har någon direkt inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner så skall du bli kvar i närheten av en toalett efter det att du tagit detta läkemedel tills läkemedlets effekt avtas.

Picoprep innehåller kalium, laktos och natrium

En dospåse innehåller 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kaliumfattig kost.

Detta läkemedel innehåller även laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dospåse, dvs är nästintill natriumfritt.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

Blanda innehållet från en dospåse i en kopp kallt vatten (cirka 150 ml). Rör om i 2-3 minuter och drick lösningen. Ibland blir lösningen varm när Picoprep löses upp, vänta tills den svalnar tillräckligt mycket innan du dricker den.

Vuxna (inklusive äldre personer) och barn som är 9 år och äldre

Användning för barn och ungdomar endast enligt läkarens anvisningar.

Den rekommenderade dosen är en dospåse 10–18  timmar före undersökningen/operationen och en dospåse 4‒6 timmar före undersökningen/operationen.

Den första dospåsenbör fölas av intag av minst 5 gånger 250 ml dryck av klar vätska (inte enbart vatten) fördelad över flera timmar. Den andra dospåsen  bör följas av intag av minst 3 gånger 250 ml dryck av klar vätska (inte enbart vatten) fördelad över flera timmar. Du kan dricka klar dryck (inte enbart vatten) upp till 2 timmar före undersökningen/operationen. Drick inte enbart vatten.

Barn under 9 år

Användning endast enligt läkarens anvisningar.

För barn gäller samma tidpunkter för intag som för vuxna, se ovan.
En dossked medföljer i förpackningen.

Från 1 och under 2 år: Första dosen är 1 dossked, andra dosen är 1 dossked
Från 2 och under 4 år: Första dosen 2 dosskedar, andra dosen är 2 dosskedar
Från 4 och under 9 år: Första dosen är 1 dospåse (tas på samma sätt som beskrivet ovan för vuxna), andra dosen är 2 dosskedar
9 år och äldre: Vuxendos
    
Mäta upp dos med dossked:

 • fyll dosskeden med pulver från dospåsen
 • drag baksidan av en kniv över dosskeden
 • pulvret som nu finns kvar i dosskeden är en skedfull (4 g pulver)
 • häll pulvret från dosskeden i en kopp med
  • ca 50 ml vatten om du har en dossked pulver
  • ca 100 ml vatten om du har två dosskedar pulver
 • rör om i koppen i 2-3 minuter
 • drick lösningen; ibland blir lösningen varm när Picoprep löses upp, vänta tills den svalnar tillräckligt mycket innan du dricker den
 • kasta överblivet innehåll i påsen.

Var beredd på täta och lösa tarmtömningar när som helst efter att ha tagit en dos Picoprep.Se till att du har tillgång till en toalett tills dess att effekten har avtagit.

Drick mycket klar vätska (inte enbart vatten) under behandlingen med Picoprep tills tarmrörelserna har avtagit, för att ersätta kroppens vätskeförlust. Du bör generellt försöka dricka klara drycker (inte enbart vatten) då du är törstig. Drick inte enbart vatten. 

Klara drycker borde innehålla en variation av olika typer av juice utan fruktkött, läsk, buljong, te, kaffe (utan mjölk, sojamjölk eller grädde) och vatten. Drick inte enbart vatten. Ät ingen fast föda förrän efter din undersökning.

För att undersökningen/operationen ska gå bra måste tarmen vara så ren som möjligt. Undersökningen/operationen kan behöva göras om, ifall tarmen inte är ren. Du ska alltid följa anvisningen du fått från ditt undersökningsställe.

Om du har tagit för stor mängd av Picoprep

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakt läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111).

Om du har glömt att ta Picoprep

Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för råd.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om någon av följande biverkningar uppträder då de kan vara allvarliga:

 • allergisk reaktion såsom utslag, hudrodnad, nässelfeber, svullnad i halsen och/eller andningssvårigheter (minde vanligt)
 • ändring i medvetandet såsom förlust eller minskad medvetenhetsnivå (mindre vanlig)
 • förvirring/orienteringssvårigheter (mindre vanlig)
 • svimning (mindre vanlig)
 • yrsel/berusningskänsla (mindre vanlig)
 • krampanfall (mindre vanlig)
 • buksmärta (vanlig)
 • kräkning (vanlig)

Andra kända biverkningarna man känner till av Picoprep beskrivs nedan:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 men hos mer än 1 av 100 patienter)

 • Huvudvärk
 • Illamående

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 men hos mer än 1 av 1000 patienter)

 • Låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi)
 • Eftersom den kliniska effekten vanligen ökar tarmrörelserna kan diarré uppkomma. Om tarmrörelserna blir besvärliga kontakta läkare.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter men hos mer än 1 av 10 000 patienter):

 • Låga nivåer av natrium i blodet (hyponatremi)
 • Magsår
 • Ofrivillig/plötslig tarmtömning (anal inkontinens)
 • Smärta i anus

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
F00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Endast för engångsbruk. Kassera oanvänt preparat.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i en dospåse är natriumpikosulfat 10 mg, lätt magnesiumoxid 3,5 g och vattenfri citronsyra 12 g
 • Övriga innehållsämnen är kaliumvätekarbonat, sackarinnatrium, naturell spraytorkad apelsinarom innehållande akaciagummi, laktos, askorbinsyra, butylhydroxianisol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ditt läkemedel heter Picoprep. Det är ett pulver till oral lösning.

Picoprep finns i förpackningsstorlek 2 dospåsar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Ferring Lääkkeet Oy
PB 23
02241 Esbo

Tillverkare

Ferring GmbH
ittland 11
4109 Kiel
Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 23.4.2021

Texten ändrad

23.04.2021