Package information leaflet

LOMUDAL ögondroppar, lösning 20 mg/ml

Tilläggsinformation

Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

natriumkromoglikat

 

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter ett par dagar.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Lomudal är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal
 3. Hur du använder Lomudal
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Lomudal ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Lomudal är natriumkromoglikat.

Lomudal används för allergisk ögoninflammation i bindehinnan s.k. konjunktivit.

Lomudal ögondroppar kan användas förebyggande men även då besvären redan börjat.

Ögondropparna har en effekt på klåda, rodnad och ökat tårflöde. Vid annat användningsområde, följ läkares föreskrift.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Lomudal

- om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

 

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Lomudal

- om du använder mjuka kontaktlinser. Lomudal 20 mg/ml ögondroppar innehåller konserveringsmedel, se avsnitt ”Lomudal innehåller bensalkoniumklorid”. Därför bör mjuka kontaktlinser inte användas under behandlingen. Lomudal 40 mg/ml ögondroppar i engångspipetter passar att användas med kontaktlinser.

 

Andra läkemedel och Lomudal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Man känner inte till skadliga interaktioner mellan natriumkromoglikat och andra läkemedel.

 

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenheten har visat att Lomudal ögondroppar inte verkar skadligt på fostret och sådan information har inte erhållits enligt vilken moderns kromoglikatanvändning skulle utgöra en risk för det ammade barnet. Användning av Lomudal ögondroppar under graviditeten bör dock först diskuteras med läkaren.

 

Körförmåga och användning av maskiner

Dessa ögondroppar kan förorsaka lokal irritation som kan påverka körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 

Lomudal innehåller bensalkoniumklorid

Kan ge ögonirritation. Kan missfärga mjuka kontaktlinser. Mjuka kontaktlinser bör inte användas under behandlingen.

 

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 

Vanlig dos

Vuxna och barn över 4 år: 1–2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen, om inte läkare ordinerat annat.

Till barn under 4 år enbart på läkarens ordination.

Ögondropparna har en snabbt insättande effekt. För att få full nytta av Lomudal, är det viktigt att du använder det regelbundet varje dag du utsätter dig för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter ett par dagar.

 

Bruksanvisning

När du öppnar flaskan första gången måste du bryta säkerhetsförseglingen. Öppna flaskan genom att trycka ner locket och vrid det moturs. Stäng locket noga efter användning.

Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket. Undvik att flasköppningen kommer i kontakt med ögat eller ögonfransarna.

Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat. Gör på samma sätt i det andra ögat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I början av behandlingen kan det förekomma övergående sveda och lokal irritation. Överkänslighetsreaktioner har förekommit mycket sällan.

 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

 

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad flaska bör förbrukas inom 4 veckor. Föråldrade ögondroppar ska förstöras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat. En milliliter Lomudal ögondroppar innehåller 20 mg natriumkromoglikat.
 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid 0,1 mg, natriumedetat 0,1 mg och sterilt vatten.

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lomudal 20 mg/ml ögondroppar är färglös eller ljusgul lösning. Förpackningsstorlekar: 5 ml och 10 ml flaskor.

 

Innehavare av godkännande för försäljning

Opella Healthcare France SAS

82 Avenue Raspail

94250 Gentilly

Frankrike

 

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

PL 1310

00101 Helsingfors

Finland

 

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie

Boulevard industriel, zone industrielle

76580 Le Trait

Frankrike

 

eller

 

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prag

Tjeckien

 

Denna bipacksedel ändrades senast 04.11.2021

 

Texten ändrad

04.11.2021