Package information leaflet

LOMUDAL silmätipat, liuos 20 mg/ml

Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos

natriumkromoglikaatti

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane parin päivän jälkeen tai se huononee.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lomudal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lomudal-valmistetta
 3. Miten Lomudal-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lomudal-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lomudal-silmätippojen vaikuttava aine on natriumkromoglikaatti.

Lomudal-silmätippoja käytetään silmän sidekalvon allergiseen tulehdukseen eli konjunktiviittiin.

Lomudal-silmätippoja voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi, mutta myös oireiden jo ilmaannuttua. Silmätipat vaikuttavat kutinaan, punoitukseen javetisyyteen. Jos lääkettä on määrätty sinulle muuhun käyttötarkoitukseen, noudata lääkärin antamaa ohjetta.

 

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Lomudal-valmistetta

- jos olet allerginen natriumkromoglikaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

 

Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Lomudal-valmisteen suhteen

- jos käytät pehmeitä piilolinssejä. Lomudal 20 mg/ml silmätipat sisältävät säilytysainetta, ks. kohta ”Lomudal sisältää bentsalkoniumkloridia”. Siksi hoidon aikana ei pidä käyttää pehmeitä piilolinssejä. Lomudal 40 mg/ml silmätipat kerta-annospipeteissä soveltuvat käytettäväksi piilolinssien kanssa.

 

Muut lääkevalmisteet ja Lomudal

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Natriumkromoglikaatilla ei tiedetä olevan haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

 

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kokemuksen perusteella Lomudal-valmisteella ei ole vaikutusta sikiön kehitykseen eikä imettävän äidin käyttämän natriumkromoglikaatin haitallisesta vaikutuksesta lapseen ole viitteitä. Lomudalvalmisteen käytöstä raskauden aikana on kuitenkin syytä erikseen sopia lääkärin kanssa.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nämä silmätipat voivat aiheuttaa paikallista ärsytystä, joka voi vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

 

Lomudal sisältää bentsalkoniumkloridia

Voi aiheuttaa silmä-ärsytystä. Tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Hoidon aikana ei pidä käyttää pehmeitä piilolinssejä.

 

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Tavanomainen annos

Aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset: 1–2 tippaa kumpaankin silmään 4 kertaa vuorokaudessa ellei lääkäri toisin määrää.

Alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksestä.

Silmätipat vaikuttavat nopeasti. Jotta saisit Lomudal-valmisteesta täyden hyödyn, on tärkeää, että käytät sitä säännöllisesti jokaisena päivänä, jolloin altistut allergian aiheuttajalle, vaikka sinulla ei olisikaan oireita. Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi parin päivän jälkeen.

 

Käyttöohje

Kun avaat pullon ensimmäisen kerran, pullon turvasinetti on murrettava. Avaa pullo painamalla korkkia alaspäin ja kierrä sitä vastapäivään. Sulje korkki huolellisesti käytön jälkeen.

Kallista päätäsi taaksepäin. Vedä alaluomea alaspäin ja tiputa 1–2 tippaa luomen ja silmän väliin.

Katso ettei pullon kärki kosketa silmää tai ripsiä.

Räpytä silmiä muutaman kerran niin, että silmätipat leviävät koko silmän alueelle. Tiputa tipat toiseen silmään samalla tavalla.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hoidon alussa voi ilmetä ohimenevää kirvelyä ja paikallista ärsytystä. Yliherkkyysreaktioita on ilmennyt hyvin harvoin.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55,

00034 FIMEA

 

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” tai ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avattu pullo on käytettävä 4 viikon kuluessa. Vanhentuneet silmätipat on hävitettävä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lomudal sisältää

 • Vaikuttava aine on natriumkromoglikaatti. Yksi millilitra Lomudal-silmätippoja sisältää 20 mg natriumkromoglikaattia.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,1 mg, natriumedetaatti 0,1 mg ja steriili vesi.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lomudal 20 mg/ml silmätipat on väritön tai vaaleankeltainen liuos. Pakkauskoot: 5 ml:n ja 10 ml:n pullot.

 

Myyntiluvan haltija

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

 

Paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS

PL 1310

00101 Helsinki

Suomi

 

Valmistaja

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha

Tsekki

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.10.2023

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

30.10.2023