Package information leaflet

CANESTEN kräm 10 mg/g

Tilläggsinformation

Canesten 10 mg/g kräm

klotrimazol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  1. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  2. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  3. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
  4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Canesten kräm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten kräm

3. Hur du använder Canesten kräm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Canesten kräm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Canesten kräm, klotrimazol, är ett svampdödande medel. Det är ett imidazolderivat med ett brett spektrum av aktivitet mot svampinfektioner. Ämnet antingen dödar eller begränsar svamparnas tillväxt och förökning. Klotrimazol är aktivt mot mikroorganismer så som hudsvamp, jästsvamp och mögelsvamp.

Canesten kräm används för behandling av svampinfektioner på huden (på händer, fötter, kroppen och i hudvecken) som förorsakats av svampar känsliga för klotrimazol.

Dessutom används preparatet för behandling av svampinfektioner i de yttre könsorganen som orsakats av svampar som är känsliga för klotrimazol. Infektionerna är vanligtvis orsakade av jästsvampen Candida.

Klotrimazol som finns i Canesten kräm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Canesten kräm

- om du är allergisk mot klotrimazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Behandling med Canesten vid infektioner i de yttre könsorganen kan minska effekten och säkerheten hos preventivmedel som är tillverkade av latex, så som kondom och pessar. Denna negativa inverkan är tillfällig och kvarstår bara under själva behandlingen.

Detta läkemedel bör förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Undvik att få kräm i ögonen. Canesten kräm ska inte sväljas.

Barn, ungdomar och äldre patienter

För barn (under 12 år) och äldre endast under övervakning av läkare.

Långvarig användning på stora hudområden bör undvikas, särskilt för spädbarn och barn.

Vid vulvit bör ungdomar under 16 år konsultera en läkare innan de använder Canesten kräm.

Andra läkemedel och Canesten kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Canesten kräm har inga kända interaktioner med andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om en behandling skulle behövas under de tre första månaderna av graviditeten ska läkare konsulteras innan behandlingen inleds.

Canesten kräm kan användas under amning. Vid användning på bröstvårtor ska brösten tvättas innan amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Canesten kräm har ingen eller försumbar effekt eller mycket mindre effekt på förmågan att framföra eller använda maskiner.

Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol och bensylalkohol

  • Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).
  • Detta läkemedel innehåller 2 g bensylalkohol per 100 g. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hudinfektioner:

Canesten kräm appliceras 2–3 gånger dagligen. Krämen appliceras tunt på det infekterade hudområdet och gnids försiktigt in. Cirka ½ cm av krämen är lagom för behandling av ett område som motsvarar en handflata. Vid behandling av fötter är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan krämen appliceras.

Behandlingen bör fortsättas, enligt föreskrift, för att säkerställa tillfrisknandet, trots att symtomen skulle försvinna (se Behandlingstid).

Behandlingstid:

Vid allmänna svampsjukdomar i huden 3–4 veckor

Vid behandling av erytrasma* 2–4 veckor

Vid behandling av färgskiftande pityriasis** 2–4 veckor

Vid jästsvampinfektioner i de yttre könsorganen 1–2 veckor

För att undvika återinfektion ska behandlingen fortsättas i 1–2 veckors tid efter det att symtomen avklingat.

* erytrasma = lindrig hudinfektion i armhålor och ljumskveck förorsakad av Corynebacterium minutissimum.

** färgskiftande pityriasis = svampinfektion med fjällande hudområden.

Du måste kontakta läkare om symtomen inte förbättras under 4 veckors behandling.

Canesten är en luktfri kräm som inte missfärgar underkläderna.

Om du använt för stor mängd av Canesten kräm

Om du Fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan uppstå: allvarlig allergisk reaktion, angioödem, överkänslighet, , blodtrycksfall, yrsel, andfåddhet, blåsor,kontakteksem, rodnad, pirrningar, fjällande hud, klåda, hudutslag,brännande känsla/sveda på huden, irritation vid appliceringsstället, reaktion vid appliceringsstället, svullnad och smärta.

De lokala hudreaktionerna kan påminna om de symtom själva infektionen förorsakar. Ibland kan det därför vara svårt att avgöra om symtomen beror på svampinfektionen eller på biverkningar förorsakade av Canesten kräm.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g kräm innehåller 10 mg klotrimazol.

- Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, 2‑oktyldodekanol, bensylalkohol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit emulsionskräm i en aluminiumtub. Förpackningsstorlek: 20 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

Tillverkare

Kern Pharma S.L., E-08228 Terrassa, Spanien

och

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Bayer Oy, Consumer Health, PB 73, 02151 Esbo. Telefon 020 785 21.

Denna bipacksedel ändrades senast 7.3.2022

Texten ändrad

07.03.2022