Package information leaflet

CANESTEN emulsiovoide 10 mg/g

Canesten 10 mg/g emulsiovoide

klotrimatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  4. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 4 viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Canesten emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canesten emulsiovoidetta

3. Miten Canesten emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Canesten emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Canesten emulsiovoiteen vaikuttava aine, klotrimatsoli, on sienilääke. Se on imidatsolien ryhmään kuuluva aine, jolla on laaja sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä vaikutus. Se tehoaa mikro-organismeihin, kuten silsasieneen, hiivasieneen, homesieneen.

Canesten emulsiovoidetta käytetään klotrimatsolille herkkien sienten aiheuttamien ihotulehdusten hoitoon (käsissä, jaloissa, vartalolla ja ihopoimuissa).

Lisäksi valmistetta käytetään vaikuttavalle aineelle herkkien sienten aiheuttamien ulkoisten sukupuolielinten tulehdusten hoitoon. Tulehdukset ovat yleensä Candida-hiivasienen aiheuttamia.

Klotrimatsolia, jota Canesten emulsiovoide sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Canesten emulsiovoidetta

  1. jos olet allerginen klotrimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Ulkoisten sukupuolielinten tulehduksen hoidossa Canesten emulsiovoide voi heikentää lateksista valmistettujen ehkäisyvälineiden, kuten kondomien ja pessaarien ehkäisytehoa. Tällainen vaikutus on lyhytaikainen ja ilmenee ainoastaan hoidon aikana.

Säilytä lääke poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Varo Canesten emulsiovoiteen joutumista silmiin. Emulsiovoidetta ei saa niellä.

Lapset, nuoret ja iäkkäät

Käytetään lapsille (alle 12-vuotiaille) ja iäkkäille vain lääkärin valvonnassa.

Pitkäaikaista käyttöä laajoille ihoalueille tulisi välttää varsinkin vauvoille ja lapsille.

Alle 16-vuotiaiden nuorten tulisi neuvotella lääkärin kanssa ennen Canesten emulsiovoiteen käyttöä ulkoisten sukupuolielinten tulehduksen (vulviitin) hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Canesten emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Canesten emulsiovoiteella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos hoitoon on tarvetta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, tulee lääkärin kanssa puhua ennen hoidon aloittamista.

Canesten emulsiovoidetta voi käyttää imetyksen aikana. Jos sitä käytetään nännien alueelle, pese rinnat ennen lapsen imetystä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canesten emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta tai on erittäin vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Canesten emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia

  • Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).
  • Tämä lääkevalmiste sisältää 2 g bentsyylialkoholia per 100 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ihotulehdukset:

Canesten 1 % emulsiovoidetta levitetään tulehtuneelle alueelle ohuelti 2–3 kertaa päivässä ja hierotaan kevyesti ihoon. Noin puoli senttimetriä voidetta riittää kämmenen kokoiselle alueelle. Jalkoja hoidettaessa erityisesti varpaiden välit on tärkeä pestä ja kuivata huolellisesti ennen emulsiovoiteen käyttöä.

Parantumisen varmistamiseksi hoitoa tulee jatkaa käyttöaiheesta riippuen määriteltyjen ohjeiden mukaan (ks. Hoidon kesto), vaikka oireet häviäisivätkin.

Hoidon kesto:

Ihon sienitulehdus 3–4 viikkoa

Erytrasma* 2–4 viikkoa

Savipuoli (Pityriasis versicolor) ** 2–4 viikkoa

Ulkoisten sukuelinten hiivasienitulehdus 1–2 viikkoa

Pysyvän lopputuloksen varmistamiseksi hoitoa tulee jatkaa vielä 1–2 viikon ajan oireiden häviämisen jälkeen.

*erytrasma = erityisesti kainaloissa ja nivustaipeissa esiintyvä, Corynebacterium minutissimumin aiheuttama, lievä ihotulehdus.

** savipuoli = sieni-ihottuma, jossa on hilseileviä läiskiä.

Jos oireet eivät lievity 4 viikon hoidon aikana, ota yhteyttä lääkäriin.

Canesten emulsiovoide on hajuton eikä se värjää alusvaatteita.

Jos käytät enemmän Canesten 1 % emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä: vakava allerginen reaktio, angioedeema yliherkkyys, verenpaineen laskeminen, pyörrytys, hengenahdistus, rakkulat, kosketusihottuma, punoitus, kihelmöinti, ihon kesiminen, kutina, ihottuma, ihon pistely/kirvelevä tunne iholla, antopaikan ärsytys, antopaikan reaktio, turvotus ja kipu.

Paikalliset ihoreaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä heittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesten emulsiovoide sisältää

  1. Vaikuttava aine on klotrimatsoli. 1 g emulsiovoidetta sisältää 10 mg klotrimatsolia.
  2. Muut aineet ovat sorbitaanistearaatti, polysorbaatti 60, setyylipalmitaatti, setostearyylialkoholi, 2-oktyylidodekanoli, bentsyylialkoholi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen emulsiovoide alumiiniputkessa, pakkauskoko 20 g.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja

Kern Pharma S.L., E-08228 Terrassa, Espanja

ja

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Bayer Oy, Consumer Health, PL 73 02151 Espoo. Puhelin 020 78521.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.3.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

07.03.2022