Package information leaflet

CANEX VET oral pasta 2,2 %

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Canex vet 2,2 % oral pasta

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Ett gram innehåller:

Aktiv substans:

Pyrantelembonat 21, 62 g motsvarande pyrantel (som bas) 7,5 g.

Hjälpämnen:

Propylparahydroxibensoat 0,2 mg, metylparahydroxibensoat (E218) 1,8 mg.

Ljus- eller brungul pasta.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Behandling av spol- och hakmaskinfektioner i tarmen hos hundar (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala och Ancylostoma spp.).

Den aktiva substansen i preparetet är pyrantelembonat som är en bredspektrig maskmedicin.

Den har effekt mot de viktigaste hos hundar förekommande maskarna i mag-tarmkanalen: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala och Ancylostoma spp. Pyrantel förorsakar blockad av neuromuskulär synaps i spolmaskens muskelceller. Härav följer maskens långvariga spasmiska förlamning och avlägsnande från värddjuret. Pyrantelembonat har bara effekt mot parasiter inne i tarmen.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

BIVERKNINGAR

Hund:

Mycket sällsynta

(färre än 1 av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

Diarré, lösavföring, kräkning, magsmärtor1.

1I allmänhet kortvariga och övergående.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning eller den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

webbplats: https://www.fimea.fi/web/sv/veterinar

DJURSLAG

Hund

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Dosering:

14,5 mg pyrantelembonat per kg.

10 g och 24 g tuber: Dosen är 2 cm pasta per kg kroppsvikt.

Innehållet i 10 g förpackningen räcker för engångsbehandling av en hund som väger 15 kg och innehållet i 24 g förpackningen räcker för engångsbehandling av en hund som väger 36 kg.

Administreringssätt:

Dosen kan ges direkt i munnen eller blandas i mat men då är det viktigt att se till att mängden mat inte är större än den matportion som hunden normalt äter med en gång.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Avmaskningsprogram:

Valpar:

Behandlas första gången i 2 veckors ålder och därefter i 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.

Tikar:

Dräktiga tikar behandlas i mitten av dräktighetsperioden (ca dag 30) och åter ca dag 50.

Digivande tikar behandlas 2, 4, 6 och 8 veckor efter valpning samtidigt med valparna.

Över 6 månader gamla hundar:

Behandlas med beaktande av hundens levnadsvanor, symtom samt avföringsprovresultat. I enskilda fall kan en tätare rutinmässig parasitavhysning enligt veterinärs anvisningar utföras.

Behandling av akut spol- eller hakmaskinfektion:

Då spol- eller hakmaskinfektion misstänks på basen av symptomen eller då infektionen konstateras, borde behandlingen ges två gånger med en veckas mellanrum.

Då maskinfektionen observerats, rekommenderas samtidig behandling av alla hundar som lever i samma familj/kennel. Man bör också överväga åtgärder för att förhindra smitta från omgivningen och hundarnas återinsjuknande.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 oC.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på tubens etikett eller kartongen efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Tvätta händerna och andra kroppsdelar som varit i kontakt med preparatet efter administreringen av medicinen.

Dräktighet och digivning:

Läkemedlet kan användas till dräktiga och digivande tikar.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av att pyrantelembonat kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Fråga veterinär eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

10.10.2023

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas ( https://medicines.health.europa.eu/veterinary ).

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

DK-2100 Köpenhamn

Danmark

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-La-Neuve

Belgien

Lokal företrädare och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:

Zoetis Finland Oy

Bulevardi 21/SPACES

00180 Helsingfors

Tel: +358 10 336 7000

laaketurva@zoetis.com