Package information leaflet

CANEX VET oraalipasta 2,2 %

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Canex vet 2,2 % oraalipasta

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi gramma sisältää:

Vaikuttava aine:

Pyranteeliembonaatti 21,62 mg vastaten pyranteelia (emäksenä) 7,5 mg.

Apuaineet:

Propyyliparahydroksibentsoaatti 0,2 mg, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218) 1,8 mg.

Vaalean- tai ruskeankeltainen pasta.

KÄYTTÖAIHEET

Koiran suoliston suolinkais- ja hakamatotartuntojen hoito (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala ja Ancylostoma spp.).

Valmisteen vaikuttavana aineena on pyranteeliembonaatti, joka on laajakirjoinen matolääke. Se tehoaa tärkeimpiin koirilla esiintyvistä maha-suolikanavan madoista: suolinkainen (Toxocara canis, Toxascaris leonina), hakamadot (Ancylostoma spp ja Uncinaria stenocephala). Pyranteeli aiheuttaa suolinkaisen lihassoluissa hermo-lihasliitoksen salpauksen. Tästä seuraa madon pitkäkestoinen kouristuksellinen halvaus ja isäntäeläimestä poistuminen. Pyranteeliembonaatti tehoaa vain suolen sisällä oleviin loisiin.

VASTA-AIHEET

Ei tunneta.

HAITTAVAIKUTUKSET

Koira:

Hyvin harvinainen

(< 1 eläin 10 000 hoidetusta eläimestä, yksittäiset ilmoitukset mukaan luettuina):

Ripuli, ulosteen löysyys, oksentelu, mahakipu1.

1Lyhytkestoisia ja itsestään ohimeneviä.

Haittatapahtumista ilmoittaminen on tärkeää. Se mahdollistaa eläinlääkkeen turvallisuuden jatkuvan seurannan. Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita ensisijaisesti asiasta eläinlääkärillesi. Voit ilmoittaa kaikista haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle käyttämällä tämän pakkausselosteen lopussa olevia yhteystietoja tai kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

www-sivusto: https://www.fimea.fi/elainlaakkeet/

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Annostus:

14,5 mg pyranteeliembonaattia per kg.

10 g ja 24 g putkilot: Annos on 2 cm tahnaa elopainokiloa kohden.

10 g pakkauksen sisältö riittää 15 kg painavan ja 24 g pakkauksen sisältö 36 kg painavan koiran kertakäsittelyyn.

Antotapa:

Annos voidaan antaa suoraan suuhun tai se voidaan sekoittaa ruokaan, jolloin on tärkeää huolehtia siitä, ettei ruuan määrä ole koiran normaalia kerralla syömää ruoka-annosta suurempi.

ANNOSTUSOHJEET

Madonhäätöohjelma:

Pennut:

Käsitellään ensimmäisen kerran 2 viikon iässä ja sen jälkeen 4, 6, 8, 10 ja 12 viikon iässä.

Nartut:

Tiineet nartut käsitellään tiineyden keskivaiheilla (n. päivänä 30) ja uudelleen n. päivänä 50.

Imettävät nartut käsitellään 2, 4, 6 ja 8 viikkoa penikoimisen jälkeen samaan aikaan pentujen kanssa.

Yli 6 kk vanhat koirat:

Käsitellään huomioiden koiran elintavat, oireet sekä ulostetutkimuksen tulokset. Tapauskohtaisesti eläinlääkärin ohjeiden mukaan rutiininomainen tiuhempi loishäätö.

Äkillisen suolinkais- tai hakamatotartunnan hoito:

Kun oireiden perusteella epäillään suolinkais- tai hakamatotartuntaa tai kun tartunta todetaan, annetaan hoito kahdesti viikon välein.

Kun matotartunta havaitaan, suositellaan, että kaikki samassa perheessä/kennelissä elävät koirat hoidetaan yhtäaikaa. Toimenpiteitä ympäristöstä aiheutuvan tartunnan ja koirien uudelleen sairastumisen estämiseksi tulisi myös harkita.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä alle 25 oC.

Älä käytä tätä eläinlääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu tuubin etiketissä ja pahvikotelossa merkinnän Exp. jälkeen. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

ERITYISVAROITUKSET

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkettä eläimille antavan henkilön on noudatettava:

Pese kädet ja muut tuotteen kanssa kosketuksissa olleet kehon osat lääkkeen antamisen jälkeen.

Tiineys ja laktaatio:

Valmistetta voidaan käyttää kantaville ja imettäville nartuille.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei saa kaataa viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Eläinlääkettä ei saa joutua vesistöihin, sillä pyranteeliembonaatti saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieliöitä.

Eläinlääkkeiden tai niiden käytöstä syntyvien jätemateriaalien hävittämisessä käytetään paikallisia palauttamisjärjestelyjä sekä kyseessä olevaan eläinlääkkeeseen sovellettavia kansallisia keräysjärjestelmiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan suojella ympäristöä.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

10.10.2023

Tätä eläinlääkettä koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla unionin valmistetietokannassa ( https://medicines.health.europa.eu/veterinary ).

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

DK-2100 Kööpenhamina

Tanska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

Paikallinen edustaja ja yhteystiedot epäillyistä haittatapahtumista ilmoittamista varten:

Zoetis Finland Oy

Bulevardi 21/SPACES

00180 Helsinki

Puh. +358 10 336 7000

laaketurva@zoetis.com