Package information leaflet

NEUROBION FORTE dragerad tablett

Tilläggsinformation

Neurobion forte dragerad tablett

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Neurobion forte måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Neurobion forte är och vad det används för

2. Innan du använder Neurobion forte

3. Hur du använder Neurobion forte

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Neurobion forte ska förvaras

6. Övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Neurobion forte är en kombination av tiamin, pyridoxin och cyanokobalamin och tillhör alltså gruppen B-vitaminer. Den används för att förebygga och behandla B-vitaminbrist.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Neurobion forte

- om du är allergisk (överkänslig ) mot de aktiva substanser eller mot något av övriga innehållsämnen i Neurobion forte.

Var särskilt försiktig med Neurobion forte

- om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

Användning av andra läkemedel

Pyridoxin (vitamin B6), som ingår i preparaten kan försämra effekten av levodopa

(L-dopa), som används vid Parkinsons sjukdom. Personer som behandlas med levodopa bör undvika stora pyridoxindoser och följaktligen Neurobion forte.

Pyridoxin antagonister, t. ex. isoniazid som används för behandling av tuberkulos, kan försämra effekten av pyridoxin (vitamin B6) som ingår i preparaten.

Vissa vätskedrivande medel, s.k. loopdiuretika som används vid behandling av svullnader eller förhöjt blodtryck (t.ex. furosemid), kan vid långvarigt bruk försnabba elimineringen av tiamin (vitamin B1) från kroppen och på så sätt sänka blodets tiaminhalt.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

I rekommenderade doser har läkemedlet inte visats framkalla några skadliga biverkningar under graviditet.

Vitamin B1, B6 och B12 utsöndras i mjölk men risken för att barnet överdoseras är inte känd.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Hur produkten används

Använd alltid Neurobion forte enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos för vuxna och barn över 15 år är en tablett en gång dagligen eller enligt läkarens anvisning. Dosering för barn under 15 år enligt läkarens anvisning.

Om du har tagit för stor mängd av Neurobion forte

Om du under en längre tid har tagit mer Neurobion forte –tabletter än vad du bör, kan det ha skadliga effekter. Tala om det för läkaren. Din läkare kommer att besluta vilka åtgärder som ska vidtas.

Om du har glömt att ta Neurobion forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Neurobion forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

I mycket sällsynta fall (ingen känd frekvens) har överkänslighetsreaktioner, bl.a. svettning och accelererad hjärtrytm, eller hudreaktioner med klåda och nässelutslag förekommit.

Vid långvarigt intag (>6 månader) av vitamin B6 med en genomsnittlig daglig dos på mer än 50 mg har neuropatier rapporterats i litteraturen. Om nya neurologiska symptom uppkommer under användningen (till exempel domningar i extremiteter, stickningar, sensibilisering eller nedsättning av känsel) måste medicineringen avslutas.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25oC.

Använd inte Neurobion forte om deras utseende har förändrats.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En Neurobion forte tablett innehåller:

  • De aktiva substansena är: tiamindisulfid (vitamin B1) 100 mg, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) 200 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) 0,2 mg.
  • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettkärna: magnesiumstearat, metylcellulosa, natriumstärkelseglykolat, gelatin, mannitol, talk, glycerol 85%, kolloidal kiseldioxid, vattenfri.
    Dragering: montana-glykolvax, gelatin, metylcellulosa, akaciagummi, glycerol 85 %, povidon, kalciumkarbonat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kaolin, titandioxid (E171), talk, sackaros.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletternas utseende: Vit, dragerad, kupig, rund tablett.

Förpackningsstorlekar: 20 tabletter (i blisterförpackning) och 100 tabletter (i glasburk).

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck KGaA, D-64271 Darmstadt, Tyskland

Tillverkare

Merck KGaA & Co, Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Österrike.

Representant i Finland: Merck Oy, Kägelstranden 6, 02150 Esbo.

Denna bipacksedel är reviderad senast den 15.3.2015

Texten ändrad

15.03.2015