Package information leaflet

NEUROBION FORTE tabletti, päällystetty

Neurobion forte tabletti, päällystetty

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Neurobion forte -tabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.

  • Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Neurobion forte on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Neurobion forte -tabletteja

3. Miten Neurobion forte -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Neurobion forte -tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Neurobion forte on tiamiinin, pyridoksiinin ja syanokobalamiinin yhdistelmä ja kuuluu siten B-vitamiinien ryhmään. Sitä käytetään B-vitamiinien puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Neurobion forte -tabletteja

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Ole erityisen varovainen Neurobion forte -tablettien suhteen

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muut lääkevalmisteet ja Neurobion Forte -tabletit

Valmisteen sisältämä pyridoksiini (B6-vitamiini) voi heikentää Parkinsonin taudissa käytetyn levodopan vaikutusta. Henkilöiden, joita hoidetaan levodopalla, ei tulisi käyttää suuria annoksia pyridoksiinia ja siten Neurobion forte -tabletteja.

Pyridoksiiniantagonistit, esim. tuberkuloosin hoidossa käytettävä isoniatsidi, voivat heikentää valmisteen sisältämän pyridoksiinin (B6-vitamiinin) tehoa.

Tietyt turvotusten tai kohonneen verenpaineen hoidossa käytettävät nesteenpoistolääkkeet, nk. loop- diureetit (esim. furosemidi), voivat pitkäaikaisessa käytössä nopeuttaa valmisteen sisältämän tiamiinin (B1-vitamiinin) poistumista elimistöstä ja laskea siten veren tiamiinipitoisuutta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Pysyttäessä suositelluissa annoksissa lääkkeen ei ole todettu johtavan haitallisiin vaikutuksiin raskauden aikana.

B1- , B6- ja B12-vitamiinit erittyvät äidinmaitoon, mutta lapsen riskiä saada yliannos ei tiedetä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Neurobion Forte -tabletit sisältävät sakkaroosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu  tai kuin  lääkäri on  määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille ja vähintään 14-vuotiaille nuorille on yksi tabletti kerran päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan.

Käyttö alle 14-vuotiaille lapsille ja nuorille

Tätä lääkettä ei suositella alle 14-vuotiaille.

 

Tabletit niellään kokonaisina nesteen kera, mieluiten aterian yhteydessä.

Jos otat enemmän Neurobion forte -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut pitemmän aikaa enemmän Neurobion forte -tabletteja kuin sinun pitäisi, sillä voi  olla haitallisia vaikutuksia. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.  0800  147  111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Neurobion forte -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Hyvin harvinaisissa tapauksissa (esiintymistiheys tuntematon) on esiintynyt yliherkkyysreaktiota, kuten hikoilua ja sydämen tiheälyöntisyyttä, sekä ihoreaktioita, joihin liittyy kutinaa  ja nokkosihottumaa.

 

B6-vitamiinin pitkäaikaisen (>6kk), yli 50 mg:n keskimääräisen päiväannoksen käytön aikana on kirjallisuudessa kuvattu neuropatioita. Mikäli käytön aikana ilmenee uusia hermosto-oireita, (esimerkiksi raajojen puutumista, pistelyä, tunnon herkistymistä tai vähentymistä) on lääkitys lopetettava.

 

Virtsan värjäytymistä punertavaksi (kromaturia, esiintymistiheys tuntematon). Oireet voivat esiintyä ensimmäisten 8 tuntien aikana annoksen jälkeen ja yleensä häviää 48 tunnin sisällä.

 

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan ks. yhteystiedot alla.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25oC.

Älä käytä Neurobion forte -tabletteja, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Neurobion forte -tabletit sisältävät
Yksi Neurobion forte tabletti sisältää:

  • Vaikuttavat aineet ovat: tiamiinidisulfidi (vitamiini B1) 100 mg, pyridoksiinihydrokloridi (vitamiini B6) 200 mg, syanokobalamiini (vitamiini B12) 0,2 mg.
  • Muut aineet ovat:

    Tablettiydin: Magnesiumstearaatti, metyyliselluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, liivate, mannitoli, talkki, glyseroli 85%, vedetön kolloidinen piidioksidi.

    Päällyste: Montaaniglykolivaha, liivate, metyyliselluloosa, akaasiakumi, glyseroli 85 %, povidoni, kalsiumkarbonaatti,  vedetön kolloidinen  piidioksidi,  kaoliini,  titaanidioksidi (E171),  talkki, sakkaroosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tablettien ulkonäkö: valkoinen, päällystetty, kupera, pyöreä tabletti.
Pakkauskoot: 20 tablettia (läpipainopakkauksessa) ja 100 tablettia (lasipullossa).

Myyntiluvan haltija
P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Saksa

Valmistaja

P&G Health Austria GmbH & Co. OG, Hösslgasse 20, 9800 Spittal an der Drau, Itävalta

Edustaja Suomessa: Tamro Oyj, Vantaa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.3.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

31.03.2020