Package information leaflet

BURANA-C filmdragerad tablett 400/300 mg

Tilläggsinformation

Burana-C filmdragerade tabletter

ibuprofen, askorbinsyra (C-vitamin)

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter ett par dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Mitä Burana-C on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Burana-C-tabletteja
 3. Miten Burana-C-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Burana-C-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Vad produkten är och vad den används för

Ibuprofen som ingår i Burana-C-tabletterna är en s.k. inflammationshämmande värkmedicin. Det förhindrar att smärtkänslan förmedlas till centrala nervsystemet genom att minska bildningen av förmedlarämnen som förstärker inflammation och smärta. Därtill nedsätter det feber genom att minska bildningen av förmedlarämnen som får febern att stiga. C-vitamin deltar i enzymreaktionerna i kroppen och fungerar som antioxidant.

Användningsområden

Burana-C-tabletterna används för lindring av virusförorsakade förkylnings- och influensasymtom såsom feber, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk.

För långvarigt bruk endast efter läkarens ordination.

Läkaren kan ordinera Burana-C-tabletter också för andra sjukdomar än de som nämnts ovan.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Burana-C:

 • om du har ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen
 • om du tidigare har haft ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen och det har kommit på nytt en eller flera gånger
 • om du tidigare har haft bristningar i matsmältningskanalen eller blödningar (t.ex. svart och blodig avföring, blodiga kräkningar, anemi) i samband med användning av inflammationshämmande värkmediciner
 • om läkaren har berättat att du har en benägenhet för blödningar i matsmältningskanalen
 • om du lider av allvarligt nedsatt hjärtfunktion
 • om du lider av blödarsjuka (hemofili) eller brist på trombocyter i blodet (trombocytopeni) eller om du använder läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av blodproppar (t.ex. warfarin)
 • under graviditetens sista tre månader (se avsnitt “Graviditet, amning och fertilitet”)
 • om du lider av astma och är allergisk (överkänslig) mot acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande värkmediciner
 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner inklusive exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens–Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) samt akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats i samband med behandling med ibuprofen. Sluta ta Burana-C och sök omedelbart läkarvård om du upplever några av de symtom som är relaterade till de allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt Eventuella biverkningar.

Tecken på en allergisk reaktion mot detta läkemedel, inklusive andningssvårigheter, svullnad av ansikte och hals (angioödem) och bröstsmärta har rapporterats med ibuprofen. Sluta omedelbart att ta Burana-C och kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagningen om du upplever några av dessa tecken.

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden. Endast för tillfälligt och kortvarigt bruk utan läkarordination.

Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Burana-C om du:

 • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack [TIA])
 • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare
 • lider av kranskärlssjukdom
 • lider av nedsatt njur- eller leverfunktion
 • lider av någon sjukdom i matsmältningskanalen, såsom sårig inflammation i tjocktarmen (colitis ulcerosa) eller Crohns sjukdom
 • tidigare har fått magbesvär, ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan i samband med användning av inflammationshämmande värkmediciner (också receptfria preparat)
 • har astma
 • har störningar i kroppens järnbalans (hemakromatos) eller talassemi
 • har en infektion – se rubriken ”Infektioner” nedan.

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier.

Barn och ungdomar med vätskeförlust kan drabbas av njursvikt.

Infektioner

Burana-C kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Burana-C göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare omedelbart.

Andra läkemedel och Burana-C

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller receptmediciner, receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Burana-C kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Läkaren kan då förändra medicineringen eller doseringen. Exempel på sådana läkemedel är:

 • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)
 • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex.atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan)
 • andra inflammationshämmande värkmediciner bör inte användas samtidigt med Burana-C – det ger inte bättre smärtlindring, däremot riskerar man biverkningar
 • vissa antidepressiva medel (t.ex. citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin vilka tillhör SSRI-läkemedel d.v.s. selektiva serotoninåterupptagshämmare) ökar risken för blödningar
 • vissa kolesterolläkemedel (kolestipol och kolestyramin) bör inte intas innan minst 4 timmar har gått från intagning av Burana-C-tabletterna, eftersom de kan förhindra upptagningen av ibuprofen
 • epilepsimedicinerna fenytoin och fenobarbital samt tuberkulosmedicinen rifampicin kan minska effekten av Burana-C
 • flukonazol som tas genom munnen vid behandling av svampinfektioner kan öka förekomsten av biverkningar hos Burana-C
 • litium, eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga litiumhalter i blodet
 • digitalis (Digoxin), eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga digitalishalter i blodet hos patienter som lider av nedsatt njurfunktion
 • kortisonpreparat som tas genom munnen kan i samtidigt bruk med ibuprofen förorsaka magbesvär och blödningar från matsmältningskanalen
 • biverkningar av metotrexat som används vid behandling av reumatiska sjukdomar kan öka i samtidigt bruk med Burana-C. Använd inte Burana-C under de dagar som du tar metotrexat.
 • Burana-C kan minska effekten av vissa urindrivande medel eller läkemedel mot högt blodtryck – informera läkaren om du är under blodtryckskontroll eller om du använder blodtrycksmediciner
 • kinolonantibiotika
 • Ginkgo biloba eller kinesiskt tempelträd kan öka blödningsrisken hos inflammationshämmande värkmediciner.

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Burana-C. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Burana-C med andra läkemedel. Tala om att du använder Burana-C i samband med kommande läkarbesök.

Användning av Burana-C med mat och dryck

Burana-C-tabletterna kan tas antingen i samband med måltid eller på tom mage. Samtidigt kostintag kan fördröja effekten av läkemedlet, men det minskar också förekomsten av biverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar at skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Gravida kvinnor ska inte använda ibuprofen under de tre sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka hjärt- och njurskador på fostret. Användning under graviditetens slut kan orsaka ökad blödningsbenägenhet hos både moder och barn och fördröja förlossningen. Behandling under graviditetens första 6 månader ska endast ske efter läkares ordination om det är absolut nödvändigt. Om du behöver behandling under den här perioden eller medan du försöker att bli gravid, ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt. Från och med 20:e graviditetsveckan kan Burana-C orsaka njurproblem hos ditt ofödda barn, om du tar det under längre tid än några dagar, vilket kan leda till låga nivåer fostervatten (oligohydramnios) eller till att ett blodkärl (ductus arteriosus) i barnets hjärta blir smalare. Om du behöver längre behandling än några dagar, kan din läkare rekommendera ytterligare övervakning.

Ibuprofen tillhör gruppen NSAID, som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Den effekten försvinner efter att behandlingen avslutats.

Små mängder ibuprofen passerar över i modersmjölk och amning behöver vanligtvis inte avbrytas vid korttidsbehandling. Då längre tids behandling ordineras ska dock tidigt avbrytande av amningen övervägas.

Körförmåga och användning av maskiner

Burana-C-tabletterna påverkar vanligen inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Om sömnighet förekommer under behandlingen med läkemedlet bör man undvika att köra bil och använda maskiner.

Innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används).

Tabletter skall tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten).

Kostintag påverkar inte effekten av läkemedlet. Om tabletterna tas i samband med måltid minskar risken för magirritation som eventuellt kan förorsakas av ibuprofen.

När det gäller barn och ungdomar ska man kontakta en läkare om detta läkemedel behöver användas längre än 3 dagar eller om symtomen blir värre.

Vuxna och unga över 12 år: 1 tablett 1–3 gånger per dygn.

Barn:

Maximal engångsdos för barn är 10 mg/kg och maximal dygnsdos är 30 mg/kg.

ÅlderViktDosering
4−8 år20−25 kg1/2 tablett högst 3 gånger per dygn.
8−12 år25−40 kg1/2 tablett högst 4 gånger per dygn.

Burana-C tabletter är inte lämpliga för barn som väger under 20 kg.

Om du har tagit för stor mängd av Burana-C

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårighet rapporterats.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men all användare behöver inte få dem.

Biverkningar förekommer oftare hos patienter i dåligt allmäntillstånd och med flera sjukdomar samt hos äldre. Risken för allvarliga skador ökar om läkemedlet används långvarigt i stora doser och risken för skador mångdubblas om man samtidigt använder andra inflammationshämmande värkmediciner.

Sluta ta Burana-C och sök omedelbart läkarvård om du märker något av följande symtom:

 • bröstsmärta, vilket kan vara ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion som kallas Kounis syndrom
 • rödaktiga, icke upphöjda, måltavleliknande eller runda fläckar på bålen, ofta med blåsor i mitten; hudavlossning; sår i mun, hals, näsa, ögon och runt könsorgan. Dessa allvarliga hudreaktioner kan föregås av feber och förkylningsliknande symtom (exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens–Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).
 • utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur och förstorade lymfkörtlar (DRESS-syndrom)
 • röda, fjällande utbredda utslag med knölar under huden och blåsor tillsammans med feber. Symtomen uppträder vanligtvis i början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos).
 • andningssvårigheter eller andnöd
 • kraftig rodnad, klåda och svullnad på huden
 • uppsvullnad på tungan eller i svalget
 • akut, stark magont eller blodiga kräkningar.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:

 • halsbränna och lindriga magbesvär
 • svart avföring
 • ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan
 • uppsvullna armar och ben
 • andra hudsymtom som inte förekommer omedelbart.

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

 • ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning (i samband med nedsatt funktion i de röda blodkropparna)
 • nedsatt sinnesstämning eller trötthet
 • svindel eller huvudvärk
 • öronsusningar (tinnitus)
 • försämrad hjärtsvikt (ökad svullnad eller andnöd)
 • svullnad av extremiteterna så som benen och armarna
 • halsbränna, smärtor i övre buken, illamående eller diarré
 • nässelutslag, klåda i huden eller kraftig svullnad av huden eller slemhinnorna.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • orolighet, förvirring, mardrömmar, perceptionsstörningar, hallucinationer, förföljelsemani, sömnlöshet
 • klåda eller stickningar i huden utan synbara orsaker (känslovillor eller parestesier)
 • infektion i munnen, sår i matsmältningskanalen och blödningar eller blodig avföring.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • minskat antal röda blodkroppar (som kan förorsaka ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning)
 • minskat antal eller bortfall av vita blodkroppar (vilket kan medföra oförklarlig feber, influensaliknande symtom eller halsont)
 • ökning av kaliumnivån i blodet
 • dimsyn eller förändringar i hornhinnan
 • förvirringstillstånd (hos patienter som använder takrin)
 • hjärnhinneinflammation (hos patienter som har vissa bindvävssjukdomar)
 • nedsatt hörsel
 • försvårade symptom av kranskärlssjukdom (ökade bröstsmärtor) eller rytmstörningar
 • andnöd eller försvårad astma
 • bristningar i matsmältningskanalen, försämrat tillstånd vid sårig tjocktarmsinflammation, inflammation i spottkörteln eller bukspottskörteln
 • förhöjda leverenzymvärden, gulhet eller leverinflammation (kan framkalla smärtor i övre buken)
 • kraftiga reaktioner i huden eller i slemhinnorna som förorsakar fjällning eller blåsor, ljusöverkänslighet, förvärrad acne eller psoriasis, håravfall, SLE (systemisk lupus erythematosus)
 • nedsatt njurfunktion
 • kraftiga allergisymtom (anafylaxi).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • tarmstriktur.

Inflammationshämmande värkmediciner, såsom Burana-C, kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackingen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är ibuprofen, varav det finns 400 mg och askorbinsyra (C-vitamin) varav det finns 300 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna: pregelatiniserad stärkelse, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa och kroskarmellosnatrium.
  Filmdragering: hypromellos och kinolingult (E 104).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Burana-C tabletterna är gula eller svagt brungula, kapselformade, filmdragerade tabletter med skåra.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 12.12.2023

Texten ändrad

12.12.2023