Package information leaflet

IMODIUM filmdragerad tablett 2 mg

Tilläggsinformation

Imodium 2 mg tablett, filmdragerad

loperamidhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två (2) dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Imodium är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Imodium
 3. Hur du använder Imodium
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Imodium skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Imodium är ett antidiarrémedel, som påverkar muskulaturen i magtarmkanalens vägg och gör tarmrörelserna långsammare, avföringen fastare och minskar antalet avföringstillfällen.

Imodium används för behandling av tillfällig (akut) diarré. Imodium kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré, behandling av akuta diarréattacker i samband med irritabelt tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS) eller för att minska antalet avföringen hos stomipatienter.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två (2) dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Imodium

 • om du är allergisk mot loperamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • för barn under 6 år (under 20 kg)
 • vid blod i avföringen eller vid diarré med samtidig hög feber
 • vid tjocktarmsinflammation (t.ex. akut ulcerös kolit)
 • vid svår diarré orsakad av antibiotikabehandling
 • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t.ex. om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk
 • vid tarminflammation orsakad av en s.k. invasiv bakterie (t.ex. salmonella, shigella eller kampylobakterie).

Om du inte är säker på om du kan använda preparatet, rådfråga apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Imodium.

Behandling med Imodium lindrar symptom men botar inte orsaken. Även orsaken till diarrén bör alltid behandlas när det är möjligt.

Vid diarrétillstånd förlorar man mycket vätska. Det är därför viktigt att ersätta vätskeförlusten genom att dricka mycket. Behandling av vätskebrist är särskilt viktig hos barn. Behandlingsföreskrifter kan erhållas på apoteket.

Vid behandling med Imodium upphör symptomen på akut diarré vanligen inom 48 timmar. I annat fall avsluta Imodium behandlingen och kontakta läkare.

Meddela apotekspersonal om eventuella störningar i leverfunktionen innan behandling med Imodium påbörjas eftersom behandling med Imodium i sådana fall eventuellt måste ske under läkarkontroll.

Om du har AIDS och din mage svullnar upp under behandling med Imodium, avsluta behandlingen omedelbart och kontakta läkare.

Tag inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt Vad produkten är och vad det används för) och tag aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt Hur produkten används). Allvarliga hjärtproblem (med symptom såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamid, det aktiva innehållsämnet i Imodium.

Barn

Imodium skall ges till barn under 12 år för behandling av akut diarré endast enligt läkares föreskrift.

Andra läkemedel och Imodium

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller:

 • kinidin (används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen)
 • itrakonazol eller ketokonazol (medel mot svamp)
 • gemfibrozil (används för att behandla högt kolesterol)
 • ritonavir (används för att behandla HIV-infektion och AIDS)
 • desmopressin via munnen (används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkemedlet rekommenderas inte under amning eftersom små mängder av läkemedlet går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du som en följd av diarré upplever trötthet, dåsighet eller yrsel, skall du vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.

Imodium tabletter innehåller laktos

Imodium innehåller 163,4 mg laktos per en tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Imodium 2 mg tabletter skall tas hela via munnen tillsammans med vätska. Imodium-tabletter kan tas när som helst under dygnet.

Vuxna och barn över 12 år

Vid behandling av akut diarré är inledningsdosen 2 tabletter och därefter 1 tablett efter varje avföringstillfälle med diarré. Dygnsdosen är högst 8 tabletter. Avbryt Imodium behandlingen om avföringen blir fast eller hård eller om ingen avföring förekommer under 24 timmar.

För barn under 12 år för långvarigt bruk och för andra sjukdomar endast enligt läkares föreskrift.

Om du har tagit för stor mängd av Imodium

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symptomen på överdosering kan bestå av ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, förändringar av hjärtslagen (dessa symptom kan potentiellt få allvarliga, livshotande följder), muskelspänning, koordinationsproblem, dåsighet, svårighet att urinera eller svag andning.

Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Imodium. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symptomen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Imodium tolereras i allmänhet väl och biverkningar är sällsynta om läkemedlet tas enligt föreskrift.

Sluta ta läkemedlet och kontakta genast läkare om du får någon av följande

 • sällsynta biverkningar:
  • Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg, andnöd, nässelutslag (urtikaria), hudrodnad eller blåsor.
  • Ekstrem trötthet, muskelspänning, koordinationsproblem, medvetslöshet.
  • Svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.
 • biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
  • Smärta i övre delen av magen, magsmärta som strålar bakåt till ryggen, öm mage, feber, snabb puls, illamående, kräkningar som kan vara symptom på inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit).

Följande biverkningar kan också uppträda:

Vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, yrsel, förstoppning, illamående, gasbildning.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 100 användare): sömnighet, smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär, utslag.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av 1 000 användare): små pupiller, svårighet att kasta vatten, trötthet, muskelspänning, koordinationsproblem.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid som det finns 2 mg av i varje tablett.

Övriga innehållsämnen är:

 • Innehållsämnena i tablettkärnan är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat och mikrokristallin cellulosa.
 • Innehållsämnnena i filmdrageringen är titandioxid (E171), talk, propylenglykol, makrogoler, polysorbat 80, karnaubavax, vitt vax, polysorbat 60 och hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett, diameter ca. 8 mm, kod L2 på andra sidan.

Förpackningsstorlekar: 8 och 16 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PB 90, 02601 Esbo

Tillverkare

JNTL Consumer Health (France) SAS, Domaine de Maigremont, 27100 Val-de-Reuil, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 18.8.2023

Texten ändrad

18.08.2023