Package information leaflet

IMODIUM tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg

Imodium 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen

loperamidihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden (2) päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Imodium on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imodium-valmistetta
 3. Miten Imodium-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Imodium-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Imodium on ripulin hoitoon tarkoitettu lääke, joka vaikuttaa ruoansulatuskanavan seinämän lihaksistoon ja hidastaa suoliston liikkeitä. Se tekee ulosteet kiinteämmiksi ja vähentää ulostuskertoja.

Imodium on tarkoitettu äkillisen (akuutin) ripulin hoitoon. Lääkäri voi määrätä valmistetta myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten pitkäkestoisen (kroonisen) ripulin hoitoon, ärtyvän suolen oireyhtymään (irritable bowel syndrome, IBS) liittyvien äkillisten ripulijaksojen oireenmukaiseen hoitoon tai avannepotilaiden ulosteen määrän vähentämiseen.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden (2) päivän jälkeen tai se huononee.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Imodium-valmistetta, jos

 • olet allerginen loperamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • lääkettä tarvitsee alle 6-vuotias lapsi (alle 20 kg)
 • uloste on veristä tai ripuliin liittyy korkea kuume
 • sinulla on paksusuolen tulehdus (esim. akuutti haavainen paksusuolitulehdus)
 • sinulla on antibioottihoidon aiheuttama kova ripuli
 • ruoan kulku suolistossa on hidastunut, esimerkiksi jos sinulla on ummetusta tai turvonnut vatsa
 • sinulla on elimistössä leviävän bakteerin (esim. salmonellan, shigellan tai kampylobakteerin) aiheuttama suolitulehdus.

Jos et ole varma, voitko käyttää valmistetta, kysy neuvoa apteekkihenkilökunnalta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Imodium-valmistetta.

Vaikka Imodium lopettaa ripulin, se ei hoida ripulin syytä. Aina kun se on mahdollista, myös ripulin syytä pitää hoitaa.

Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla. Hoito-ohjeita voi pyytää apteekista.

Äkillisessä ripulissa Imodium yleensä lopettaa oireet 48 tunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta Imodium-hoito ja ota yhteys lääkäriin.

Kerro apteekkihenkilökunnalle mahdollisista maksan toimintahäiriöistä ennen Imodium-hoidon aloittamista, koska tällöin Imodium-hoito on ehkä annettava lääkärin valvonnassa.

Jos sinulla on AIDS ja vatsasi turpoaa Imodium-hoidon aikana, lopeta lääkkeen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Älä käytä tätä valmistetta mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen (ks. kohta Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään), äläkä koskaan ota tätä valmistetta suositeltua määrää enempää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään). Potilailta, jotka ovat ottaneet liikaa loperamidia, Imodiumin vaikuttavaa ainetta, on ilmoitettu vakavia sydänongelmia (joiden oireita ovat esimerkiksi nopea tai epäsäännöllinen syke).

Lapset

Imodium-valmistetta saa antaa äkillisen ripulin hoitoon alle 12-vuotiaalle lapselle vain lääkärin määräyksestä.

Muut lääkevalmisteet ja Imodium

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • kinidiiniä (sydämen rytmihäiriölääke)
 • itrakonatsolia tai ketokonatsolia (sieni-infektiolääkkeitä)
 • gemfibrotsiilia (kolesterolia alentava lääke)
 • ritonaviiria (HIV-infektioiden ja AIDS:n hoitoon)
 • desmopressiiniä suun kautta (janon ja virtsantuotannon säätelyyn potilailla, joilla on diabetes insipidus).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana, koska pieniä määriä lääkeainetta erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ripulin johdosta voi esiintyä väsymystä, uneliaisuutta tai huimausta. Noudata varovaisuutta ajaessasi autoa ja käyttäessäsi koneita.

Imodium tabletit sisältävät laktoosia

Imodium sisältää 163,4 mg laktoosia yhtä tablettia kohden. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Imodium 2 mg tabletit otetaan kokonaisina suun kautta nesteen kanssa. Imodium-tabletit voi ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset

Äkilliseen ripuliin alkuannos on 2 tablettia, sen jälkeen 1 tabletti jokaisen ripuliulostuksen jälkeen. Vuorokausiannos on korkeintaan 8 tablettia. Jos uloste muuttuu kiinteäksi tai kovaksi tai jos ulostetta ei tule 24 tuntiin, lopeta Imodium-hoito.

Alle 12-vuotiaille lapsille, pidempiaikaiseen käyttöön ja muihin käyttötarkoituksiin vain lääkärin määräyksestä.

Jos otat enemmän Imodium-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita voivat olla esimerkiksi kohonnut syke, epäsäännöllinen syke, sykkeen muutokset (näillä oireilla voi olla mahdollisesti vakavia hengenvaarallisia seurauksia), lihasjännitys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt, uneliaisuus, virtsaamisvaikeudet tai hengitysvaikeudet.

Lapset reagoivat suuriin määriin Imodiumia voimakkaammin kuin aikuiset. Jos lapsi ottaa liikaa tätä valmistetta tai jos hänelle kehittyy mikä tahansa edellä mainittu oire, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Imodium on tavallisesti hyvin siedetty ja haittavaikutukset ovat harvinaisia, jos lääkettä otetaan ohjeiden mukaisesti.

Lopeta lääkkeen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista

 • harvinaisista haittavaikutuksista:
  • Vakavat allergiset reaktiot kuten kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen, hengenahdistus, nokkosihottuma (urtikaria), ihon punoitus tai rakkulat.
  • Voimakas väsymys, lihasjännitys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt, tajunnanmenetys.
  • Voimakas vatsakipu ja/tai vatsan turvotus, jotka voivat johtua suolen tukkeumasta tai laajentumisesta.
 • raportoiduista haittavaikutuksista (yleisyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä sen arviointiin):
  • Ylävatsakipu, selkään heijastuva vatsakipu, vatsan kosketusarkuus, kuume, nopea pulssi, pahoinvointi, oksentelu, jotka voivat olla haimatulehduksen oireita (äkillinen haimatulehdus).

Muita haittavaikutuksia voivat olla:

Yleiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 10:stä): päänsärky, huimaus, ummetus, pahoinvointi, ilmavaivat.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 100:sta): uneliaisuus, vatsakipu tai epämiellyttävä tunne vatsassa, suun kuivuminen, oksentelu, ruoansulatusvaivat, ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta): silmän mustuaisten supistuminen, virtsaamisvaikeudet, väsymys, lihasjännitys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imodium sisältää

Vaikuttava aine on loperamidihydrokloridi, jota on 2  mg yhdessä tabletissa.

Muut aineet:

 • Tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti ja mikrokiteinen selluloosa.
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat titaanidioksidi (E171), talkki, propyleeniglykoli, makrogolit, polysorbaatti 80, karnaubavaha, valkovaha, polysorbaatti 60 ja hypromelloosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija n. 8 mm, toisella puolella koodi L2.

Pakkauskoot: 8 ja 16 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja

JNTL Consumer Health (France) SAS, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.8.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

18.08.2023