Package information leaflet

PANADOL COFFEIN tabletti, kalvopäällysteinen 500/65 mg

Panadol Coffein 500 mg/65 mg

tabletti, kalvopäällysteinen

parasetamoli/kofeiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Panadol Coffein on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol Coffein -tabletteja
 3.  Miten Panadol Coffein -tabletteja käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Panadol Coffein -tablettien säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Panadol Coffein on särky- ja kuumelääke. Sen sisältämä parasetamoli lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Lisäksi se sisältää kofeiinia, joka tehostaa parasetamolin vaikutusta ja piristää.

Panadol Coffein -tabletteja käytetään aikuisten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, hammassärky sekä kuukautiskivut.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Panadol Coffein -tabletteja, jos

 • olet allerginen parasetamolille, kofeiinille tai Panadol Coffein -tablettien jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • sinulla on sydämen vajaatoiminta, maksa- tai munuaissairaus tai alkoholiongelma, älä käytä Panadol Coffein -tabletteja ilman lääkärin ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Panadol Coffein -tabletteja.

 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos käytät kivun, kuumeen, vilustumisen ja influenssan oireiden hoitoon jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos sinulla on vaikea infektio esim. verenmyrkytys, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat yhdistelmän näistä oireista.
 • Vältä liiallista kofeiinia sisältävien juomien kuten kahvin, teen ja energiajuomien nauttimista käyttäessäsi Panadol Coffein -valmistetta, sillä se sisältää kofeiinia.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin käytät Panadol Coffein -tabletteja, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisongelmia
 • olet alipainoinen tai aliravittu
 • käytät säännöllisesti alkoholia.

Saatat joutua välttämään tämän valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan ottamasi parasetamolin määrää.

Panadol Coffein -tabletit sisältävät kofeiinia, joten jos otat tabletin juuri ennen nukkumaanmenoa, se saattaa aiheuttaa unettomuutta herkille henkilöille. Kofeiini myös piristää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol Coffein

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Jos käytät muita, lääkärin määräämiä lääkkeitä kuten metoklopramidia, kolestyramiinia, siprofloksasiinia, fluvoksamiinia, fenyylipropanoliamiinia, kloramfenikolia, domperidonia tai probenesidiä sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä tai epilepsialääkkeitä, neuvottele samanaikaisesta Panadol Coffein -lääkityksestä ensin lääkärin kanssa. Panadol Coffein-tablettien käyttöä ei suositella, jos käytät litiumia sisältävää lääkevalmistetta.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Panadol Coffein -tabletteja ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Panadol Coffein -tabletit eivät vaikuta kykyysi ajaa autoa eikä käyttää koneita.

Panadol Coffein sisältää parahydroksibentsoaatteja ja natriumia

Panadol Coffein -tabletti sisältää parahydroksibentsoaatteja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan natriumiton.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuisille 1 - 2 tablettia korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Suurin suositeltu vuorokausiannos aikuisille on 3 g (= 3000 mg) parasetamolia.

Käyttö lapsille ja nuorille

Ei saa antaa alle 40 kg painaville lapsille ja nuorille eikä alle 12-vuotiaille lapsille.

Parasetamolin annos lapsille on 15 mg/painokilo korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Paino

Annostus

40 – 49 kg

1 tabletti korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

alkaen 50 kg ja yli

Aikuisten annos: 1 - 2 tablettia korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin välein.

Älä ylitä annosteluohjetta. Käytä aina pienintä tehokasta annosta ja käytä sitä mahdollisimman lyhyen aikaa oireiden lievittämiseen. Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen. Yli kolmen päivän yhtäjaksoiseen käyttöön vain lääkärin määräyksellä.

Jos otat enemmän Panadol Coffein -tabletteja kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus saattaa johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Panadol Coffein -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

LOPETA valmisteen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärille:

 • jos saat allergisen reaktion, kuten ihottumaa ja kutinaa, hengitysvaikeuksia tai huulten, kielen, kurkun tai kasvojen turvotusta.
 • jos ihosi kesii tai saat ihottumaa tai rakkuloita.
 • jos saat suun haavaumia.
 • jos olet kokenut aikaisemmin hengitysvaikeuksia käyttäessäsi asetyylisalisyylihappovalmisteita tai muita tulehduskipulääkkeitä ja saat samanlaisen reaktion käyttäessäsi tätä valmistetta.
 • jos sinulla on vereen liittyviä ongelmia, kuten epätavallista verenvuotoa tai mustelmanmuodostusta.

Yllämainitut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Panadol Coffein -tabletti sisältää myös kofeiinia, joka voi aiheuttaa heitehuimausta, päänsärkyä, sydämentykytystä, ruoansulatuskanavan häiriöitä, unettomuutta, levottomuutta, ahdistuneisuutta, ärtyisyyttä ja hermostuneisuutta herkille henkilöille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos läpipainopakkauksen folio on rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol Coffein sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli ja kofeiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg parasetamolia ja 65 mg kofeiinia.
 • Muut aineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, kalsiumkarbonaatti, krospovidoni, algiinihappo, magnesiumstearaatti, natriummetyyli- (E219), natriumetyyli- (E215) ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaatti (E217).
 • Kalvopäällyste sisältää titaanidioksidia (E171), hypromelloosia, makrogolia, polysorbaatti 80 ja karnaubavahaa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti.

Tablettiin on painettu merkintä "xPx", jossa P on ympyrän sisällä.

8, 10, 12, 20, 24 tai 30 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Tanska 

Valmistaja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irlanti

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.04.2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.04.2023