Package information leaflet

PURSENNID EX-LAX dragerad tablett 12 mg

Tilläggsinformation

Pursennid Ex-Lax 12 mg dragerad tablett

sennaglykosider

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Pursennid Ex-Lax är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Pursennid Ex-Lax

3. Hur du tar Pursennid Ex-Lax

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pursennid Ex-Lax ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Pursennid Ex-Lax är sennaglykosider som tillhör en grupp läkemedel som stimulerar tarmrörelser.

Pursennid Ex-Lax tabletter används för kortvarig behandling av förstoppning hos barn över 12 år och vuxna.

Effekten inträder vanligtvis 6–12 timmar efter att läkemedlet tagits. Därför är det bäst att ta Pursennid Ex-Lax på kvällen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ihållande förstoppning ska i första hand behandlas med en fiberrik kost (t.ex. frukt, grönsaker och spannmålsprodukter) tillsammans med tillräckligt vätskeintag eller motion.

Använd inte Pursennid Ex-Lax

 • om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om din läkare eller apotekspersonalen har sagt att du inte får ta laxerande medel.
 • om du har någon inflammatorisk tjocktarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).
 • om du redan har illamående, diarré, kräkningar eller magkramper.
 • om du har akut, skarp eller ihållande buksmärta eller om din buk ömmar vid beröring eller smärtar vid rörelser. Om du har dessa symtom, kontakta läkare, då de kan vara tecken på en odiagnostiserad tarmsjukdom.
 • om man funnit att du är svårt uttorkad och har vätske- och elektrolytförlust (t.ex. låga kaliumvärden).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pursennid Ex-Lax

 • om du inte upplevt några gynnsamma effekter efter användning av Pursennid Ex-Lax.
 • om du vill ta detta läkemedel under längre tid än en vecka. Läkarråd är nödvändiga, då långvarig användning av detta läkemedel kan leda till tillvänjning och försämring av tarmfunktionen.
 • om dina symtom kvarstår eller försvåras när du använder Pursennid Ex-Lax.
 • om du har någon inflammatorisk tarmsjukdom (kontakta din läkare).
 • om du får hudutslag, illamående eller kräkningar.
 • om du nyligen genomgått bukkirurgi.
 • om du är gravid eller ammar (se avsnitt Graviditet och amning)

Barn

Pursennid Ex-Lax får inte ges till barn under 12 år, förutom under medicinsk övervakning.

Andra läkemedel och Pursennid Ex-Lax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för läkare om du använder diuretika (vätskedrivande medel) eller adrenokortikosteroider, då användning av Pursennid Ex-Lax kan påverka saltbalansen.

Långvarigt missbruk av Pursennid Ex-Lax kan orsaka en minskning av kalium i kroppen (hypokalemi). Detta kan förstärka effekten av hjärtglykosider (digitalis) och leda till samverkningar med andra läkemedel som används för att behandla hjärtproblem (antiarytmika, t.ex. kinidin).

Pursennid Ex-Lax med mat och dryck

Samtidigt intag av lakritsrot och Pursennid Ex-Lax kan påverka saltbalansen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar ska du inte ta Pursennid Ex-Lax utan att ha rådfrågat läkare.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pursennid Ex-Lax påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Pursennid Ex-Lax innehåller glukos, laktos och sackaros

Pursennid Ex-Lax tabletter innehåller glukos, laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta Pursennid Ex-Lax endast om förstoppningen inte kunnat avhjälpas (återställd normal tarmfunktion) genom kostförändringar (fiberrik kost, t.ex. frukt, grönsaker och spannmålsprodukter) tillsammans med ett tillräckligt vätskeintag och motion.

Rätt dos av Pursennid Ex-Lax är det minsta antal tabletter som behövs för att avhjälpa förstoppningen (återställd normal tarmfunktion). Öka inte dosen om tarmfunktionen är tillfredsställande. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Ta tabletterna en gång per dag med ett glas vatten på kvällen före sängdags.

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år är beroende på åldern 1–2 tabletter före sängdags. Maximal dygnsdos är 2 tabletter.

Din läkare kan öka dosen.

Användning hos barn

Pursennid Ex-Lax får inte ges till barn under 12 år.

Använd inte Pursennid Ex-Lax under längre tid än en vecka. Rådfråga läkare för längre användning.

Om du har tagit för stor mängd av Pursennid Ex-Lax

Överdosering kan orsaka magkramper, illamående och diarré.

Om du oavsiktligt fått i dig för många tabletter och får diarré, drick stora mängder vätska, särskilt fruktjuice.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Pursennid Ex-Lax

Ta normal rekommenderad dos.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA ta Pursennid Ex-Lax och sök läkarhjälp omedelbart om du eller ditt barn upplever något av följande som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

 • andnings- eller sväljsvårigheter
 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals
 • svår klåda på huden, med röda utslag eller upphöjda bulor

Om du upplever ihållande buksmärta, illamående och diarré med onormalt stora vätskeförluster, om förstoppningen fortsätter eller förvärras vid intag av Pursennid Ex-Lax, ska du sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart, då detta kan vara tecken på atonisk tjocktarm.

Pursennid Ex-Lax kan irritera magen eller buken och orsaka kramper, buksmärtor eller smärtor i tjocktarmen samt missfärgning av tarmslemhinnan (pseudomelanosis coli), som vanligen avtar efter att du slutar ta läkemedlet.

Överkänslighetsreaktioner (klåda, urtikaria, lokal eller generaliserat hudutslag) kan förekomma.

Andra biverkningar, t.ex. svår vätskeförlust (uttorkning), lågt blodtryck (hypotoni), trötthet, muskelkramper och ‑svaghet (myopati), saltförlust, kalcium- och magnesiumbrist, störd njurfunktion och ökad binjureaktivitet (hyperaldosteronism) kan också förekomma.

Långvarig användning eller överanvändning kan orsaka illamående och diarré med vätske- och kaliumförlust (hypokalemi). Atonisk tjocktarm (megakolon) samt tillvänjning för läkemedlet kan eventuellt uppstå.

Missfärgning av urinen (kromaturi) kan också förekomma, men har ingen medicinsk betydelse.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum (Utg.dat.) som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sennaglykosider. Varje tablett innehåller 20 mg kalciumsalter av sennaglykosider, som motsvarar 12 mg sennaglykosider. Den aktiva substansen har isolerats och renats från blad och/eller baljor av växterna Cassia acutifolia Delile och/eller Cassia angustifolia Vahl.

Övriga innehållsämnen är stearinsyra, vattenfri glukos, talk, majsstärkelse, laktosmonohydrat, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, akaciagummi, sackaros och cetylpalmitat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, bikonvex dragerad tablett, diameter ca 6 mm, tjocklek ca 4 mm. Blisterförpackningar med 20 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

 

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand
Danmark

Tillverkare
Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand
Danmark

eller

Famar Italia S.p.A.

Via Zambeletti 25

20021 Baranzate (MI)

Italien

 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: mystory.nd@haleon.com

Denna bipacksedel ändrades senast 14.04.2023

Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon-koncernen. ©2023 Haleon-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

14.04.2023