Package information leaflet

PURSENNID EX-LAX tabletti, päällystetty 12 mg

Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti

sennaglykosidit

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pursennid Ex-Lax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pursennid Ex-Lax –tabletteja
 3. Miten Pursennid Ex-Lax -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pursennid Ex-Lax -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pursennid Ex-Laxissa vaikuttavana aineena ovat sennaglykosidit, jotka kuuluvat kontaktilaksatiivien eli suolen toimintaa tehostavien ulostuslääkkeiden lääkeryhmään.

Pursennid Ex-Lax -tabletteja käytetään ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille.

Vaikutus ilmaantuu tavallisesti 6-12 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen. Pursennid Ex-Lax on siis hyvä ottaa illalla.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Pitkittynyttä ummetusta hoidetaan ensisijaisesti kuitupitoisella ruokavaliolla (esim. hedelmillä, vihanneksilla ja viljatuotteilla) sekä riittävällä juomisella ja liikunnalla.

Älä käytä Pursennid Ex-Lax -tabletteja

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos lääkäri tai apteekkihenkilökunta on kieltänyt sinua käyttämästä ulostuslääkkeitä
 • jos sinulla on paksusuolen tulehdussairaus (esim. Crohnin tauti tai haavainen peräsuoli- ja paksusuolitulehdus)
 • jos sinulla on pahoinvointia, ripulia tai vatsakramppeja tai oksentelet
 • jos sinulla on äkillistä, terävää tai pitkittynyttä vatsakipua tai vatsa on kosketusarka tai siihen koskee liikkuessa. Jos sinulla on tällaisia oireita, ota yhteys lääkäriin, sillä ne saattavat johtua diagnosoimattomasta suolistosairaudesta.
 • jos sinulla on todettu vaikea nestehukka ja neste- ja elektrolyyttivajaus (esim. alhaiset kaliumarvot).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Pursennid Ex-Laxia

 • jos Pursennid Ex-Laxin käytöstä ei ole ollut hyötyä
 • jos haluat käyttää lääkettä pidempään kuin viikon ajan. Kysy tässä tapauksessa neuvoa lääkäriltä, sillä lääkkeen pitkittynyt käyttö voi johtaa tottumiseen ja suolen toiminnan huononemiseen.
 • jos oireesi jatkuvat tai pahenevat hoidon aikana
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus (kysy lisätietoa lääkäriltä)
 • jos sinulla on ihottumaa, pahoinvointia tai oksentelua
 • jos sinulle on äskettäin tehty vatsan alueen leikkaus
 • jos olet raskaana tai imetät (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Lapset

Pursennid Ex-Laxia saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin valvonnassa.

Muut lääkevalmisteet ja Pursennid Ex-Lax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Keskustele lääkärin kanssa, jos käytät diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä) tai kortikosteroideja, sillä Pursennid Ex-Laxin käyttö saattaa häiritä suolatasapainoa.

Pursennid Ex-Laxin pitkäaikainen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kaliumvajetta (hypokalemia). Tämä voi voimistaa sydänglykosidien (digitalis) vaikutusta ja aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden sydänlääkkeiden (rytmihäiriölääkkeiden kuten kinidiinin) kanssa.

Pursennid Ex-Lax ruuan ja juoman kanssa

Lakritsijuuren käyttö Pursennid Ex-Laxin kanssa saattaa häiritä suolatasapainoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Älä ota Pursennid Ex-Laxia raskaus- tai imetysaikana keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pursennid Ex-Lax ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Pursennid Ex-Lax sisältää glukoosia, laktoosia ja sakkaroosia

Pursennid Ex-Lax tabletit sisältävät glukoosia, laktoosia ja sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käytä Pursennid Ex-Laxia vain, jos ummetus ei ole lievittynyt (suoli ei ole alkanut toimia normaalisti) ruokavalion muutoksella (kuitupitoisella ravinnolla kuten hedelmillä, vihanneksilla ja viljatuotteilla) ja riittävällä juomisella ja liikunnalla.

Pursennid Ex-Laxin oikea annos on pienin annos, jolla ummetus lievittyy (suoli alkaa toimia normaalisti). Älä suurenna annosta, jos suoli toimii tyydyttävästi. Suositusannosta ei saa ylittää.

Ota tabletit kerran päivässä vesilasillisen kera illalla ennen nukkumaan menoa.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille on iästä riippuen 1–2 tablettia ennen nukkumaanmenoa. Vuorokaudessa saa ottaa enintään 2 tablettia.

Lääkäri voi määrätä suuremman annoksen.

Käyttö lapsille

Pursennid Ex-Laxia ei tule antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Pursennid Ex-Lax -tabletteja ei tule käyttää yli viikon ajan. Pidempään jatkuvasta käytöstä on keskusteltava lääkärin kanssa.

Jos otat enemmän Pursennid Ex-Lax -tabletteja kuin sinun pitäisi

Liian suuri Pursennid Ex-Lax ‑annos voi aiheuttaa vatsakramppeja, pahoinvointia ja ripulia.

Jos olet ottanut vahingossa liian suuren annoksen ja sinulla on ripulia, juo runsaasti nestettä, etenkin hedelmämehua.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Pursennid Ex-Laxia

Ota normaali suositusannos.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

LOPETA Pursennid Ex-Laxin ottaminen ja hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla tai lapsellasi on mikä tahansa seuraavista oireista, jotka voivat olla allergisen reaktion merkkejä:

 • hengitys- tai nielemisvaikeuksia
 • kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista
 • voimakkaasti kutiavaa, punoittavaa ihottumaa tai nokkosihottumaa

Jos sinulla on pitkittynyttä vatsakipua, pahoinvointia tai runsasta nestehukkaa aiheuttavaa ripulia tai jos ummetus jatkuu tai pahenee Pursennid Ex-Laxin käytön aikana, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, sillä nämä saattavat olla merkkejä paksusuolen veltostumisesta.

Pursennid Ex-Lax saattaa ärsyttää mahalaukkua tai vatsaa ja aiheuttaa kouristuksia, vatsakipua tai kipua paksusuolessa sekä suoliston limakalvon värimuutoksia (pseudomelanosis coli), jotka yleensä häviävät, kun lopetat lääkkeen käytön.

Yliherkkyysreaktioita (kutina, nokkosihottuma, paikallinen tai yleistynyt ihottuma) voi esiintyä.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat liiallinen nestehukka, verenpaineen lasku, väsymys, lihaskrampit ja lihasheikkous, suolavaje, kalsium- ja magnesiumpuutos, munuaisten häiriöt ja lisämunuaistoiminnan voimistuminen (aldosteronismi).

Pitkittynyt käyttö tai liikakäyttö voi aiheuttaa pahoinvointia ja ripulia sekä nestehukkaa ja kaliumvajetta. Suoli saattaa veltostua, ja elimistö saattaa tottua lääkkeeseen.

Virtsan väri saattaa muuttua, mutta tämä ei vaikuta vointiisi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (käyt.viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pursennid Ex-Lax -tabletti sisältää

Vaikuttavana aineena ovat sennaglykosidit. Yksi tabletti sisältää 20 mg sennaglykosidien kalsiumsuoloja, mikä vastaa 12 mg sennaglykosideja. Vaikuttava aine on eristetty ja puhdistettu Cassia acutifolia Delile- tai Cassia angustifolia Vahl -kasvien lehdistä ja/tai paloista.

Muut aineet ovat steariinihappo, vedetön glukoosi, talkki, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), vedetön kolloidinen piidioksidi, akaasiakumi, sakkaroosi ja setyylipalmitaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera päällystetty tabletti, halkaisija n. 6 mm, paksuus n. 4 mm.

20 ja 100 tabletin läpipainopakkaukset. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand
Tanska

Valmistaja

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand
Tanska

tai

Famar Italia S.p.A.

Via Zambeletti 25

20021 Baranzate (MI)

Italia

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.04.2023

Haleon-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu Haleon-konsernille. ©2023 Haleon-konserni tai sen lisenssinantaja.

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.04.2023