Package information leaflet

OTIBORIN örondroppar, lösning 30/200 mg/ml

Tilläggsinformation

OTIBORIN -örondroppar, lösning

borsyra och etanol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Otiborin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Otiborin
 3. Hur du använder Otiborin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Otiborin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Borsyra och etanol, som är de verksamma ämnena i Otiborin, förhindrar tillväxten av bakterier och svamp i örat. Denna så kallade borsprit har även en uttorkande effekt i hörselgången. Otiborin används för behandling av akuta, milda inflammationer i hörselgången.

Typiska symtom på milda inflammationer i hörselgången är obehagskänsla, mild smärta och/eller klåda i

hörselgången.

Läkaren kan ordinera Otiborin även för andra användningsändamål.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Otiborin

om du är allergisk mot borsyra eller etanol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt "Förpackningens innehåll och övriga upplysningar").

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Otiborin om trumhinnan i det behandlade örat har punkterats eller spruckit,

om det finns ett bestående hål på trumhinnan eller om du har tuber i örats trumhinna.

Du ska också kontakta läkare om du lider av följande innan du börjar använda eller medan du använder detta

läkemedel:

 • kraftig smärta i örat,
 • örat är i lås eller du lider av nedsatt hörsel,
 • rodnad runt örat eller om örat eller käken blir känslig för beröring,
 • det rinner blod eller annat sekret från örat,
 • du har feber.

Dessa kan vara tecken på en allvarligare infektion som kräver läkarbehandling.

Andra läkemedel och Otiborin

Samtidig användning av andra läkemedel inverkar inte på Otiborin-örondropparnas effekt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Otiborin kan användas under graviditet och amning. Följ doseringsanvisningarna och undvik överdosering.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid korrekt dosering påverkar Otiborin inte körförmågan.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkemedlet är avsett endast för öronen.

Den rekommenderade dosen är 4 droppar Otiborin 3–6 gånger per dag direkt i hörselgången. Fortsätt att använda dropparna i ytterligare 2-3 dagar efter att symtomen har försvunnit, men kontinuerlig behandling får pågå i högst en vecka. Kontakta läkare om symtomen inte lindras under denna tid.

Strax före administrering ska örondropparna nå kroppstemperatur. Applicera örondroppar i den behandlade hörselgången helst i sidoläge med det behandlade örat uppåt. Håll dig i sidoläge i ca 5 minuter efter administrering av örondroppar. Be om möjligt någon annan att ge dig örondropparna.

Ska inte ges till barn under 7 år.

Om du använt för stor mängd av Otiborin

Symtom på överdosering kan vara illamående, kräkningar, diarré, hudrodnad och utslag.

Om du har glömt att använda Otiborin

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Otiborin tolereras i allmänhet väl. Övergående sveda kan uppträda i örat när läkemedlet administreras.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Hur produkten ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Förvara flaskan väl tillsluten vid högst 25 ºC.
 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • En öppnad flaska bör användas inom 28 dagar.
 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar
  läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: borsyra 30 mg/ml och etanol (96 %) 200 mg/ml.
 • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig plastflaska, vit skruvkork av plast.

Förpackningsstorlek: 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tammerfors

Tillverkare

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tammerfors

Denna bipacksedel ändrades senast 16.3.2020

Texten ändrad

16.03.2020