Package information leaflet

PARA-TABS tablett 500 mg (egenvård)

Tilläggsinformation

Para‑Tabs 500 mg tabletter

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Para‑Tabs‑tabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Para‑Tabs‑tabletter

3. Hur du använder Para‑Tabs‑tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Para‑Tabs‑tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Det verksamma ämnet i Para‑Tabs‑tabletterna, paracetamol, är en febernedsättande smärtmedicin.

Användningsområden: muskelsmärtor, huvudvärk, menstruationssmärtor, tandvärk, artros, tillfälliga smärt- och febertillstånd i samband med influensa och förkylning som orsakas av ett virus.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Para‑Tabs‑tabletter,

Varningar och försiktighetTala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Para‑Tabs‑tabletter,

 • om du har alkoholproblem eller lider av en leversjukdom. Använd inte Para‑Tabs‑tabletter och alkohol samtidigt.
 • om du använder läkemedel som nedsätter leverfunktionen (se Andra läkemedel och Para‑Tabs‑tabletter)
 • om du använder blodförtunnande medel (se Andra läkemedel och Para‑Tabs‑tabletter)
 • om du lider av anorexi (ätstörning), näringsrubbning eller ett sepsis-liknande tillstånd. I sådana fall kan sura metaboliter ansamlas i din kropp (metabolisk acidos).
 • om du har haft feber i mer än 4 dygn eller om du fått någon annan infektion.

Endast för tillfälligt och kortvarigt bruk utan läkarens ordination. Långvarig användning eller användning av maximidos av paracetamol kan öka risken för leverskador. Långvarig användning ökar också risken för njurskador.

Andra läkemedel och Para‑Tabs‑tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner.

Man känner till samverkan mellan paracetamol och följande läkemedel:

 • flukloxacillin (läkemedel mot infektioner), på grund av en allvarlig risk för blod- och vätskerubbningar (s.k. metabolisk acidos på grund av högt anjongap,) som kräver skyndsam behandling, och som särskilt kan uppkomma hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis (när bakterier och dess toxiner cirkulerar i blodet och börjar skada organ), undernäring, alkoholism och vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol
 • probenecid (giktmedicin) kan öka halten av paracetamol i kroppen
 • metoklopramid (magmedicin som motverkar illamående) och domperidon (medicin mot illamående) kan göra att upptagningen av paracetamol blir snabbare
 • fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (epilepsimediciner) kan minska halten av paracetamol i kroppen
 • kolestyramin (kolesterolmedel) kan minska upptagningen av paracetamol
 • andra medel som belastar levern, t. ex. alkohol, barbiturater (sömn- och epilepsimediciner) och zidovudin (HIV-läkemedel), kan medföra en ökad risk för leverskador
 • kloramfenikol (ett antibiotikum); paracetamol kan förändra halten av kloramfenikol i kroppen.

Effekten av blodförtunnande medel (antikoagulantia) kan öka om paracetamol används långvarigt dagligen. Om du tillfälligt använder paracetamol enligt doseringsanvisningar, borde detta inte påverka effekten av blodförtunnande medel.

Andra läkemedel som innehåller paracetamol ska inte användas samtidigt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan paracetamol användas under graviditet. Använd kortvarigt så låg dos som möjligt, och så sällan som möjligt.

Paracetamol går över i modersmjölken men koncentrationen är så liten, att negativa verkningar på barnet inte har konstaterats vid doser som är enligt doseringsanvisningarna och tillfälliga.

Körförmåga och användning av maskiner

Paracetamol påverkar inte prestationsförmågan i trafiken eller i annat precisionsbetonat arbete.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 1−2 tabletter (500–1 000 mg) oralt vid behov 1–3 gånger per dygn.

Användning för barn och ungdomar

Hos barn ska engångs- och dygnsdoseringen ges enligt kroppsvikten. Den rekommenderade engångsdosen för barn är 15 mg/kg. Dygnsdosen ska inte överskrida den totala dosen på 45 mg/kg:

4−8 år

17−25 kg

½ tablett 1−3 gånger per dygn

9−16 år

>25 kg

1 tablett 1−3 gånger per dygn

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

För barn under 4 år och för kontinuerligt bruk endast enligt läkarens anvisningar.

Läkaren kan ha ordinerat en annan doseringsanvisning för läkemedlet. Följ alltid läkarens ordination.

Den maximala dosen får inte överskridas.

Om du har tagit för stor mängd av Para‑Tabs‑tabletter

Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) om du eller någon annan tar en för stor dos av läkemedlet.

Speciellt känsliga för en överdos, som t. o. m. kan vara dödlig, är åldringar, små barn, patienter med leversjukdomar, patienter som konsumerar stora mängder alkohol, patienter med näringsrubbningar eller patienter som använder vissa läkemedel (fenytoin, fenobarbital, karbamatsepin).

Medicinskt kol ska ges som första hjälp.

Paracetamol kan förorsaka leverskada, om den dos som intas vid ett och samma tillfälle är mycket stor eller om doser, som klart överskrider de rekommenderade, intagits under en längre tid. Leverskada förorsakad av överdosering kan observeras först 1−4 dygn efter intaget. Vid överdoseringsfall är risken för leverskada större om man samtidigt använder alkohol eller andra levertoxiska medel.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (hos färre än 1 av 1 000, men hos fler än 1 av 10 000): ändringar i blodvärden, anemi, allergiska reaktioner, klåda och hudsvullnad, hudutslag, nässelutslag, huvudvärk, magbesvär, diarré, illamående, kräkningar, leverstörningar, levernekros, ödem och lätt feber.

Para‑Tabs kan förorsaka en sänkning i mängden av vita blodkroppar samt sänka din motståndskraft mot infektioner. Avsluta omedelbart användningen av detta läkemedel samt kontakta läkare om du får infektionssymptom såsom feber eller kraftigt försämrat allmäntillstånd. Kontakta en läkare omedelbart om du får feber och lokala infektionssymptom såsom ont i svalget/munnen eller urineringsproblem. För att undersöka en sänkning av mängden vita blodkroppar (agranulocytos) tas ett blodprov.

Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10 000): livsfarlig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock), läkemedelsutslag som ofta återkommer på samma ställe, hudutslag som förvärras och kan inkludera blåsor eller slemhinneskador, svåra hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys), för lågt blodsocker, sammandragningar av luftrör, leverskador, störningar i njurfunktionen och slemhinneskador.

Sluta att använda detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning om du får följande symtom:

 • kraftiga allergiska reaktioner (t. ex. svåra hud- och slemhinnesymtom, såsom purpurröda hudfläckar, hudfjällning och blåsbildning).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol, varav det ingår 500 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är gelatin, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ C), talk, magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller nästan vit odragerad kapselformad tablett med skåra och koden ORN 230. Storlek

7,6 x 15,2 mm.

Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast

1.6.2022

Texten ändrad

01.06.2022